下载百度汉语App
名师好课免费看

范雎说秦王

【作者】佚名 【朝代】先秦
拼音
fàn
zhì
qín
wáng
tíng
yíng
wèi
fàn
yuē
:“
guǎ
rén
shēn
shòu
lìng
jiǔ
jīn
zhě
zhī
shì
guǎ
rén
qǐng
tài
hòu
jīn
zhī
shì
guǎ
rén
nǎi
shēn
shòu
mìng
gōng
qiè
mǐn
rán
mǐn
。”
jìng
zhí
bīn
zhǔ
zhī
fàn
ràng
shì
jiàn
fàn
jiàn
zhě
biàn
róng
zhě
qín
wáng
píng
zuǒ
yòu
gōng
zhōng
rén
qín
wáng
guì
ér
qǐng
yuē
:“
xiān
shēng
xìng
jiào
guǎ
rén
?”
fàn
yuē
:“
wéi
wéi
。”
yǒu
jiān
qín
wáng
qǐng
fàn
yuē
:“
wéi
wéi
。”
ruò
shì
zhě
sān
qín
wáng
yuē
:“
xiān
shēng
xìng
jiào
guǎ
rén
?”
fàn
xiè
yuē
:“
fēi
gǎn
rán
chén
wén
shǐ
shí
shàng
zhī
wén
wáng
shēn
wèi
ér
diào
wèi
yáng
zhī
bīn
ěr
ruò
shì
zhě
jiāo
shū
shuō
ér
wèi
tài
shī
zài
guī
zhě
yán
shēn
wén
wáng
guǒ
shōu
gōng
shàng
shàn
tiān
xià
ér
shēn
wèi
wáng
shǐ
使
wén
wáng
shū
wàng
ér
shēn
yán
shì
zhōu
tiān
zi
zhī
ér
wén
chéng
wáng
jīn
chén
zhī
chén
jiāo
shū
wáng
ér
suǒ
yuàn
chén
zhě
jiē
kuāng
jūn
chén
zhī
shì
chù
rén
ròu
zhī
jiān
yuàn
chén
chén
zhī
lòu
zhōng
ér
wèi
zhī
wáng
xīn
suǒ
wáng
sān
wèn
ér
duì
zhě
shì
chén
fēi
yǒu
suǒ
wèi
ér
gǎn
yán
zhī
jīn
yán
zhī
qián
ér
míng
zhū
hòu
rán
chén
gǎn
wèi
dài
wáng
xìn
xíng
chén
zhī
yán
wéi
chén
huàn
wáng
wéi
chén
yōu
shēn
ér
wèi
bèi
ér
wèi
kuáng
wéi
chén
chǐ
zhī
shèng
ér
sān
wáng
zhī
rén
ér
zhī
xián
ér
huò
zhī
ér
bēn
zhī
yǒng
yān
ér
zhě
rén
zhī
suǒ
miǎn
chù
rán
zhī
shì
shǎo
yǒu
qín
chén
zhī
suǒ
yuàn
chén
huàn
zi
tuó
zài
ér
chū
zhāo
guān
xíng
ér
zhòu
zhì
líng
shuǐ
ěr
kǒu
zuò
xíng
shí
shì
xīng
guó
wèi
shǐ
使
chén
jìn
móu
zi
jiā
zhī
yōu
qiú
zhōng
shēn
jiàn
shì
chén
shuō
zhī
xíng
chén
yōu
zi
jiē
shēn
ér
wèi
bèi
ér
wèi
kuáng
yīn
chǔ
shǐ
使
chén
tóng
háng
zi
jiē
shēn
suǒ
xián
zhī
zhǔ
shì
chén
zhī
róng
chén
yòu
chǐ
chén
zhī
suǒ
kǒng
zhě
kǒng
chén
zhī
hòu
tiān
xià
jiàn
chén
jìn
zhōng
ér
shēn
jué
shì
kǒu
guǒ
kěn
qín
ěr
xià
shàng
wèi
tài
hòu
zhī
yán
xià
huò
jiān
chén
zhī
tài
shēn
gōng
zhī
zhōng
bǎo
zhī
shǒu
zhōng
shēn
àn
huò
zhào
jiān
zhě
zōng
miào
miè
xiǎo
zhě
shēn
wēi
chén
zhī
suǒ
kǒng
ěr
ruò
qióng
zhī
shì
wáng
zhī
huàn
chén
gǎn
wèi
chén
ér
qín
zhì
xián
shēng
。”
qín
wáng
yuē
:“
xiān
shēng
shì
yán
qín
guó
yuǎn
guǎ
rén
xiào
xiān
shēng
nǎi
xìng
zhì
tiān
guǎ
rén
hùn
xiān
shēng
ér
cún
xiān
wáng
zhī
miào
guǎ
rén
shòu
mìng
xiān
shēng
tiān
suǒ
xìng
xiān
wáng
ér
xiān
shēng
nài
ér
yán
ruò
shì
xiǎo
shàng
tài
hòu
xià
zhì
chén
yuàn
xiān
shēng
jiào
guǎ
rén
guǎ
rén
。”
fàn
zài
bài
qín
wáng
zài
bài

范雎至秦,王庭迎,谓范雎曰:“寡人宜以身受令久矣。今者义渠之事急,寡人日自请太后。今义渠之事已,寡人乃得以身受命。躬窃闵然不敏。”敬执宾主之礼,范雎辞让。
是日见范雎,见者无不变色易容者。秦王屏左右,宫中虚无人,秦王跪而请曰:“先生何以幸教寡人?”范雎曰:“唯唯。”有间,秦王复请,范雎曰:“唯唯。”若是者三。
秦王跽曰:“先生不幸教寡人乎?”
范雎谢曰:“非敢然也。臣闻始时吕尚之遇文王也,身为渔父而钓于渭阳之滨耳。若是者,交疏也。已一说而立为太师,载与俱归者,其言深也。故文王果收功于吕尚,卒擅天下而身立为帝王。即使文王疏吕望而弗与深言,是周无天子之德,而文、武无与成其王也。今臣,羇旅之臣也,交疏于王,而所愿陈者,皆匡君臣之事,处人骨肉之间。愿以陈臣之陋忠,而未知王心也,所以王三问而不对者是也。臣非有所畏而不敢言也,知今日言之于前,而明日伏诛于后,然臣弗敢畏也。大王信行臣之言,死不足以为臣患,亡不足以为臣忧,漆身而为厉,被发而为狂,不足以为臣耻。五帝之圣而死,三王之仁而死,五伯之贤而死,乌获之力而死,奔、育之勇焉而死。死者,人之所必不免也。处必然之势,可以少有补于秦,此臣之所大愿也,臣何患乎?伍子胥橐载而出昭关,夜行而昼伏,至于蔆水,无以饵其口,坐行蒲伏,乞食于吴市,卒兴吴国,阖庐为霸。使臣得进谋如伍子胥,加之以幽囚,终身不复见,是臣说之行也,臣何忧乎?箕子、接舆,漆身而为厉,被发而为狂,无益于殷、楚。使臣得同行于箕子、接舆,漆身可以补所贤之主,是臣之大荣也,臣又何耻乎?臣之所恐者,独恐臣死之后,天下见臣尽忠而身蹶也,是以杜口裹足,莫肯即秦耳。足下上畏太后之严,下惑奸臣之态,居深宫之中,不离保傅之手,终身暗惑,无与照奸,大者宗庙灭覆,小者身以孤危。此臣之所恐耳!若夫穷辱之事,死亡之患,臣弗敢畏也。臣死而秦治,贤于生也。”
秦王跽曰:“先生是何言也!夫秦国僻远,寡人愚不肖,先生乃幸至此,此天以寡人慁先生,而存先王之庙也。寡人得受命于先生,此天所以幸先王而不弃其孤也。先生奈何而言若此!事无大小,上及太后,下至大臣,愿先生悉以教寡人,无疑寡人也。”范雎再拜,秦王亦再拜。
范雎来到秦国,秦昭王在宫庭里迎接,秦王对范睢说:“我很久以来,就该亲自来领受您的教导,正碰上要急于处理义渠国的事务,而我每天又要亲自给太后问安;现在义渠的事已经处理完毕,我这才能够亲自领受您的教导了。我深深感到自己愚蠢糊涂。”于是秦王以正式的宾主礼仪接待了范睢,范睢也表示谦让。
  这一天接见范雎,看到那场面的人无不脸色变得严肃起来。秦王屏退左右的人,宫中没有别人了,秦王跪着请求说:“先生拿什么来赐教寡人?”范雎说:“对,对。”过了一会儿,秦王再次请求,范雎说:“对,对。”像这样有三次了。
  秦王长跪着说:“先生不肯赐教寡人吗?”
  范雎表示歉意说:“不是臣子敢这样啊。臣子听说当初吕尚遇到文王的时候,身分只是个渔父,在渭水北岸垂钓罢了。像这种情况,关系可说是生疏的。结果一谈就任他做太师,请他同车一起回去,这是他们交谈得深啊。所以文王果真得到吕尚为他建立的功勋,终于据有天下而自身成了帝王。假如文王因为跟吕望生疏而不跟他深谈,这样周就没有天子的德行,文王、武王也就不能成为王了。现在臣子是个客处他乡的人,与大王关系疏远,而所想要面陈的,又都是纠正国君偏差错失的事。处在人家骨肉之间,臣子愿意献上一片浅陋的忠诚,却不知大王的心意如何,所以大王连问三次而不回答,就是这个原因。臣子并非有什么害怕而不敢说,即使知道今天说在前面,明天受死刑在后面,然而臣子也不敢害怕。大王真能实行臣子的话,死不足成为臣子的祸殃,流亡不足成为臣子的忧虑,浑身涂漆像生癞疮,披头散发装作发狂,不足成为臣子的耻辱。五帝这样的圣人要死,三王这样的仁人要死,五伯这样的贤人要死,乌获这样的力士要死,孟奔、夏育这样的勇士要死。死,是人无法逃避的。处在难免一死的形势下,可以对秦国稍为有些益处,这就是臣子最大的希望了,臣子还担心什么呢?伍子胥藏在袋子里混出昭关,夜间赶路,白天隐蔽,到了蔆水,没东西可吃,坐着走,爬着行,在吴市讨饭,最后振兴了吴国,吴王阖庐成为霸主。假如臣子进献谋略能像伍子胥那样,就是把我禁闭起来,终身不再见大王,只要臣子的主张实行了,臣子忧虑什么呢?箕子、接舆他们,浑身涂漆像生癞疮,披头散发装作发狂,可是对殷朝、楚国并无好处。假如臣子可以跟箕子、接舆有相同的行为,浑身涂漆能对我认为贤明的君主有所帮助,这就是臣子最大的荣耀了,臣子又有什么耻辱呢?臣子所怕的,只怕臣子死了以后,天下人看到臣子尽了忠而身体倒下,从此锁住了嘴,裹住了脚,没有人再愿到秦国来罢了。大王上怕太后的严厉,下受奸臣的伪装迷惑,居住在深宫之中,离不开辅臣的手,终身受到蒙蔽,没法洞察奸佞,大则王室覆灭,小则自身陷于孤立危险的境地。这才是臣子所怕的!至于那些被困受辱的事,死刑流亡的祸殃,臣子不敢害怕。臣子死了而秦国能够治理好,比活着更有意义。”
  秦王直跪着说:“先生这是什么话!秦国远离中原,僻处西方,寡人又笨拙而不贤明,先生竟能光临此地,这是上天要寡人来烦劳先生,从而使先王的宗庙得以保存啊。寡人能够受到先生的教诲,这是上天赐恩于先王而不抛弃他的儿子啊。先生为什么要这样说呢!事不论大小,上到太后,下到大臣,希望先生全都教导寡人,不要怀疑寡人啊。”范雎向秦王拜了两拜,秦王也向范雎拜了两拜。
范雎初见秦王,既不像初出茅庐时的苏秦那样锋芒毕露,也不像已为秦相时的张仪那样咄咄逼人,而是谨言慎行,唯唯再三,欲言又止。这是为什么?说客游说人主实非易事,弄不好会有生命之虞。范雎以一籍布衣的身份游说秦昭王,正如他所说“交疏言深”,这时,他对秦王的心理状况与性格特征还不十分清楚,秦王喜欢听什么,想要干什么,他还没有准确的把握。因此,他必须先加试探,察言观色。他要贡献于秦王的谋略之一,也是最重要的一点,就是废逐把持朝政的以宣太后、穰侯为首的“四贵”。而秦王与他们有骨肉之亲,并且是在他们的拥立下才得以即位的。范雎明白,若稍有不慎,就会... 古诗文网>>
大家还在搜