下载百度汉语App
名师好课免费看

深虑论

【作者】方孝孺 【朝代】
拼音
tiān
xià
zhě
cháng
suǒ
nán
ér
suǒ
bèi
suǒ
wèi
ér
suǒ
rán
ér
huò
cháng
suǒ
zhī
zhōng
ér
luàn
cháng
zhī
shì
zhī
wèi
zhōu
gài
zhī
suǒ
néng
zhě
rén
shì
zhī
rán
ér
chū
zhì
zhī
suǒ
zhě
tiān
dào
dāng
qín
zhī
shì
ér
miè
zhū
hóu
tiān
xià
ér
xīn
wéi
zhōu
zhī
wáng
zài
zhū
hóu
zhī
qiáng
ěr
biàn
fēng
jiàn
ér
wèi
jùn
xiàn
fāng
wéi
bīng
yòng
tiān
zi
zhī
wèi
shì
shǒu
ér
zhī
hàn
lǒng
zhī
zhōng
ér
wáng
qín
zhī
shè
hàn
chéng
qín
zhī
shì
jiàn
shù
niè
ér
wèi
zhū
hóu
wéi
tóng
xìng
zhī
qīn
xiāng
ér
biàn
ér
guó
méng
cuàn
shì
zhī
móu
xuān
hòu
shāo
xuē
zhī
ér
fēn
shì
wéi
shì
ér
wáng
mǎng
hàn
zuò
guāng
zhī
chéng
āi
píng
wèi
zhī
chéng
hàn
jìn
zhī
chéng
wèi
chéng
suǒ
yóu
wáng
ér
wèi
zhī
bèi
ér
wáng
gài
chū
suǒ
bèi
zhī
wài
táng
tài
zōng
wén
shì
zhī
shā
sūn
qiú
rén
shì
zhī
ér
chú
zhī
ér
shì
shì
zuǒ
yòu
ér
sòng
tài
jiàn
dài
fāng
zhèn
zhī
zhì
jūn
jǐn
shì
bīng
quán
shǐ
使
ruò
ér
zhì
ér
zhī
sūn
kùn
guó
rén
jiē
yǒu
chū
rén
zhī
zhì
gài
shì
zhī
cái
zhì
luàn
cún
wáng
zhī
zhī
xiáng
ér
bèi
zhī
shěn
qiè
ér
huò
xīng
zhōng
zhì
luàn
wáng
zhě
zāi
gài
zhì
móu
rén
ér
móu
tiān
liáng
zhī
zi
duō
bìng
liáng
zhī
zi
duō
guǐ
gōng
huó
rén
ér
zhuō
móu
zi
zāi
nǎi
gōng
móu
rén
ér
zhuō
móu
tiān
zhī
shèng
rén
zhī
tiān
xià
hòu
shì
zhī
biàn
fēi
zhì
zhī
suǒ
néng
zhōu
fēi
shù
zhī
suǒ
néng
zhì
gǎn
móu
guǐ
ér
wéi
zhì
chéng
yòng
jié
tiān
xīn
shǐ
使
tiān
juàn
ruò
zhī
bǎo
chì
zi
ér
rěn
shì
sūn
suī
yǒu
zhì
xiào
zhě
wáng
guó
ér
tiān
rěn
wáng
zhī
zhī
yuǎn
zhě
gǒu
néng
jié
tiān
ér
zhī
zhì
lǒng
luò
dāng
shì
zhī
ér
hòu
shì
zhī
wēi
wáng
zhī
suǒ
zhě
ér
tiān
dào
zāi

虑天下者,常图其所难而忽其所易,备其所可畏而遗其所不疑。然而,祸常发于所忽之中,而乱常起于不足疑之事。岂其虑之未周欤?盖虑之所能及者,人事之宜然,而出于智力之所不及者,天道也。
当秦之世,而灭诸侯,一天下。而其心以为周之亡在乎诸侯之强耳,变封建而为郡县。方以为兵革可不复用,天子之位可以世守,而不知汉帝起陇亩之中,而卒亡秦之社稷。汉惩秦之孤立,于是大建庶孽而为诸侯,以为同姓之亲,可以相继而无变,而七国萌篡弑之谋。武、宣以后,稍削析之而分其势,以为无事矣,而王莽卒移汉祚。光武之惩哀、平,魏之惩汉,晋之惩魏,各惩其所由亡而为之备。而其亡也,盖出于所备之外。唐太宗闻武氏之杀其子孙,求人于疑似之际而除之,而武氏日侍其左右而不悟。宋太祖见五代方镇之足以制其君,尽释其兵权,使力弱而易制,而不知子孙卒困于敌国。此其人皆有出人之智、盖世之才,其于治乱存亡之几,思之详而备之审矣。虑切于此而祸兴于彼,终至乱亡者,何哉?盖智可以谋人,而不可以谋天。
良医之子,多死于病;良巫之子,多死于鬼。岂工于活人,而拙于谋子也哉?乃工于谋人,而拙于谋天也。古之圣人,知天下后世之变,非智虑之所能周,非法术之所能制,不敢肆其私谋诡计,而惟积至诚,用大德以结乎天心,使天眷其德,若慈母之保赤子而不忍释。故其子孙,虽有至愚不肖者足以亡国,而天卒不忍遽亡之。此虑之远者也。夫苟不能自结于天,而欲以区区之智笼络当世之务,而必后世之无危亡,此理之所必无者,而岂天道哉!
筹划国家大事的人,常注重艰难危险的一面,而忽略素常容易的一面,防范随时会出现的可怕事件,而遗漏不足疑虑的事件。然而,灾祸常常在疏忽之际发生,变乱常常在不加疑虑的事上突起。难道是考虑得不周到吗?大凡智力所能考虑到的,都是人事发展理应出现的情况,而超出智力所能达到的范围,那是天道的安排呀!
  秦始皇剿灭诸侯,统一天下后,认为周朝的灭亡在于诸侯的强大,于是改封建制为郡县制。满以为这样一来就会根除战争动乱,天子的尊位可以代代安享,却不知汉高祖在乡野间崛起,最终颠覆了秦朝的江山。汉王室鉴于秦朝的孤立无辅,大肆分封兄弟、子侄为诸侯,自以为凭着同胞骨肉的亲情,可以共辅江山,不生变乱,然而吴王刘濞等七国还是萌生了弑君篡位的阴谋野心。汉武帝、汉宣帝之后,逐渐分割诸侯王的土地,削弱他们的势力,这样便以为平安无事了,没想到外戚王莽最终夺取了汉家的皇位。光武帝刘秀借鉴了西汉(哀、平)的教训,曹魏借鉴了东汉的教训,西晋借鉴了曹魏的教训,各自借鉴其前代的教训而进行防备,可他们灭亡的根由,都在防备的范围之外。
  唐太宗听传言说:将有带“武”字的人杀戮唐室子孙,便将可疑之人找出来统统杀掉。可武则天每天侍奉在他身边,却怎么也没想到她。宋太祖看到五代的节度可以制伏君王,便收回节度使的兵权,使其力量削弱,容易对付,哪料想子孙后代竟在敌国的困扰下逐步衰亡。这些人都有着超人的智慧,盖世的才华,对国家乱亡的诱因,他们可谓考虑得细致,防范得周密了,然而,思虑的重心在这边,灾祸却在那边产生,最终免不了灭亡,为什么呢?或许智力谋划的只是人事的因素,却无法预测天道的安排。良医的儿子难免会病死,良巫的儿子难免死于神鬼,难道是善于救助别人而不善于救自己的子女吗?这是善于谋划人事而不善于谋利天道啊!
  古代的圣人,知道国家将来的变化,不是人的智谋能考虑周全的,也不是政治手段能控制的,不敢滥用限谋诡计,只是积累真诚,用大德来感动天心,使上天顾念他(对百姓)的恩德,像慈母保护初生婴儿那样不忍心舍弃。尽管他的子孙有愚笨不贤良足以使国家灭亡的,而上天却不忍心立即灭其家国,这才是思虑得深远呀!假如不能用大德赢得天心,仅凭着微不足道的智谋,包揽天下的事务,想使国家没有希望危亡,这从道理上是讲不过去的,难道天意会如此安排吗?
这是一篇史论。作者列举历代兴亡的史实,指出历代君王仅仅片面地吸取前代灭亡的教训而忽略了另外一些被掩盖的问题,但却将原因归结为非人智能所虑及的天意。论证“祸常发于所忽之中,而乱常起于不足疑之事”,目的在于给明代统治者提供历史教训,使之“深虑”长治久安的道理,并采取相应的办法。
本文系针对明初的政治形势而提出的治国方略。明代建国后,明太祖朱元璋为了巩固和加强统治,曾采取了一系列改革措施,从而在发展生产、繁荣经济等方面取得了一些成就。但是,在“盛世”之下决不能掉以轻心,要注意潜在的危机。作者就历代兴衰的史实,提出了有关长治久安... 古诗文网>>
作者介绍
方孝孺(1357-1402年),浙江宁海人,明代大臣、著名学者、文学家、散文家、思想家,字希直,一字希古,号逊志,曾以“逊志”名其书斋,蜀献王替他改为“正学”,因此世称“正学先生”。福王时追谥文正。在“靖难之役”期间,拒绝为篡位的燕王朱棣草拟即位诏书,刚直不阿,孤忠赴难,不屈而亡。 百科详情>>
大家还在搜