下载百度汉语App
名师好课免费看

五代史伶官传序

【作者】欧阳修 【朝代】
拼音
shèng
shuāi
zhī
suī
yuē
tiān
mìng
fēi
rén
shì
zāi
yuán
zhuāng
zōng
zhī
suǒ
tiān
xià
suǒ
shī
zhī
zhě
zhī
zhī
shì
yán
jìn
wáng
zhī
jiāng
zhōng
sān
shǐ
zhuāng
zōng
ér
gào
zhī
yuē
:“
liáng
chóu
yàn
wáng
suǒ
dān
yuē
wèi
xiōng
ér
jiē
bèi
jìn
guī
liáng
sān
zhě
hèn
ěr
sān
shǐ
ěr
wàng
nǎi
zhī
zhì
!”
zhuāng
zōng
shòu
ér
cáng
zhī
miào
hòu
yòng
bīng
qiǎn
cóng
shì
shǎo
láo
gào
miào
qǐng
shǐ
shèng
jǐn
náng
ér
qián
kǎi
xuán
ér
zhī
fāng
yàn
hán
liáng
jūn
chén
zhī
shǒu
tài
miào
hái
shǐ
xiān
wáng
ér
gào
chéng
gōng
zhī
shèng
wèi
zhuàng
zāi
chóu
chóu
miè
tiān
xià
dìng
luàn
zhě
yīng
cāng
huáng
dōng
chū
wèi
jiàn
zéi
ér
shì
sàn
jūn
chén
xiāng
zhī
suǒ
guī
zhì
shì
tiān
duàn
xià
zhān
jīn
shuāi
zhī
nán
ér
shī
zhī
běn
chéng
bài
zhī
ér
jiē
rén
shū
yuē
:“
mǎn
zhāo
sǔn
qiān
。”
yōu
láo
xīng
guó
wáng
shēn
rán
zhī
fāng
shèng
tiān
xià
zhī
háo
jié
néng
zhī
zhēng
shuāi
shù
shí
líng
rén
kùn
zhī
ér
shēn
guó
miè
wèi
tiān
xià
xiào
huò
huàn
cháng
wēi
ér
zhì
yǒng
duō
kùn
suǒ
líng
rén
zāi
zuò
líng
guān
chuán

呜呼!盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!原庄宗之所以得天下,与其所以失之者,可以知之矣。
世言晋王之将终也,以三矢赐庄宗而告之曰:“梁,吾仇也;燕王,吾所立;契丹与吾约为兄弟;而皆背晋以归梁。此三者,吾遗恨也。与尔三矢,尔其无忘乃父之志!”庄宗受而藏之于庙。其后用兵,则遣从事以一少牢告庙,请其矢,盛以锦囊,负而前驱,及凯旋而纳之。
方其系燕父子以组,函梁君臣之首,入于太庙,还矢先王,而告以成功,其意气之盛,可谓壮哉!及仇雠已灭,天下已定,一夫夜呼,乱者四应,仓皇东出,未及见贼而士卒离散,君臣相顾,不知所归。至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也!岂得之难而失之易欤?抑本其成败之迹,而皆自于人欤?
《书》曰:“满招损,谦得益。”忧劳可以兴国,逸豫可以亡身,自然之理也。故方其盛也,举天下之豪杰,莫能与之争;及其衰也,数十伶人困之,而身死国灭,为天下笑。夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉!作《伶官传》。
唉!盛衰的道理,虽说是天命决定的,难道说不是人事造成的吗?推究庄宗所以取得天下,与他所以失去天下的原因,就可以明白了。
  世人传说晋王临死时,把三枝箭赐给庄宗,并告诉他说:“梁国是我的仇敌,燕王是我推立的,契丹与我约为兄弟,可是后来都背叛我去投靠了梁。这三件事是我的遗恨。交给你三枝箭,你不要忘记你父亲报仇的志向。”庄宗受箭收藏在祖庙。以后庄宗出兵打仗,便派手下的随从官员,用猪羊去祭告祖先,从宗庙里恭敬地取出箭来,装在漂亮的丝织口袋里,使人背着在军前开路,等打了胜仗回来,仍旧把箭收进宗庙。
  当他用绳子绑住燕王父子,用小木匣装着梁国君臣的头,走进祖庙,把箭交还到晋王的灵座前,告诉他生前报仇的志向已经完成,他那神情气概,是多么威风!等到仇敌已经消灭,天下已经安定,一人在夜里发难,作乱的人四面响应,他慌慌张张出兵东进,还没见到乱贼,部下的兵士就纷纷逃散,君臣们你看着我,我看着你,不知道哪里去好;到了割下头发来对天发誓,抱头痛哭,眼泪沾湿衣襟的可怜地步,怎么那样的衰败差劲呢!难道说是因为取得天下难,而失去天下容易才像这样的吗?还是认真推究他成功失败的原因,都是由于人事呢?
  《尚书》上说:“自满会招来损害,谦虚能得到益处。”忧劳可以使国家兴盛,安乐可以使自身灭亡,这是自然的道理。因此,当他兴盛时,普天下的豪杰,没有谁能和他相争;到他衰败时,数十个乐官就把他困住,最后身死国灭,被天下人耻笑。祸患常常是由一点一滴极小的错误积累而酿成的,纵使是聪明有才能和英勇果敢的人,也多半沉溺于某种爱好之中,受其迷惑而结果陷于困穷,难道只有乐工(是所溺的成分)吗?于是作《伶官传》。
作者介绍
欧阳修(1007-1072),字永叔,号醉翁、六一居士,汉族,吉州永丰(今江西省吉安市永丰县)人,北宋文学家、史学家,且在政治上负有盛名。因吉州原属庐陵郡,以“庐陵欧阳修”自居。谥号文忠,世称欧阳文忠公。后人又将其与韩愈、柳宗元和苏轼合称“千古文章四大家”。与韩愈、柳宗元、苏轼、苏洵、苏辙(三苏)王安石、曾巩被世人称为“唐宋散文八大家”。欧阳修幼年丧父,在寡母抚育下读书。宋仁宗天圣八年(1030年)中进士,初任西京留守推官,与尹洙、梅尧臣交游,以诗唱和。后入朝任馆阁校勘,欧阳修因事遭贬,他指责谏官高若讷,被贬为夷陵县令,转乾德县令,又复任馆阁校勘,进集贤校理、知谏院,任龙图阁直学士、河北都转运使,因事降知滁州,又知扬州、颍州、开封府,后以翰林学士知贡举,拜枢密副使、参知政事、刑部尚书、兵部尚书等,以太子少师退归,赠太子太师。欧阳修是北宋诗文革新运动的领袖,继承并发展了韩愈的古文理论,主张文以明道,反对“弃百事不关于心”(《答吴充秀才书》),主张文以致用,反对“舍近取远”(《与张秀才第二书》),强调文道结合,二者并重,提介平易自然之文,反对浮艳华靡的文风。其散文《朋党论》、《与高司谏书》、《新五代史·伶官传序》等政论、史论,或针砭时弊,或以古鉴今,其《醉翁亭记》、《秋声赋》等抒情散文,或寄情山水,或借景抒情,平易流畅、委婉曲折。 百科详情>>
大家还在搜