下载百度汉语App
名师好课免费看

豫让论

【作者】方孝孺 【朝代】
拼音
shì
jūn
zi
shēn
shì
zhǔ
míng
zhī
dāng
jié
jìn
zhì
móu
zhōng
gào
shàn
dào
xiāo
huàn
wèi
xíng
bǎo
zhì
wèi
rán
shēn
quán
ér
zhǔ
ān
shēng
wèi
míng
chén
wèi
shàng
guǐ
chuí
guāng
bǎi
shì
zhào
yào
耀
jiǎn
wèi
měi
gǒu
zhī
néng
wēi
ér
wèi
luàn
zhī
xiān
ér
nǎi
juān
yǔn
mìng
bài
zhī
hòu
diào
míng
xuàn
shì
hài
yóu
jūn
zi
guān
zhī
jiē
suǒ
gài
cháng
yīn
ér
lùn
zhī
ràng
chén
shì
zhì
zhào
xiāng
zi
shā
zhì
ràng
wèi
zhī
bào
chóu
shēng
míng
liè
liè
suī
zhī
wèi
zhōng
chén
shì
ràng
zhī
zhōng
chǔ
zhī
dào
yǒu
wèi
zhōng
zhě
cún
yān
——
guān
shēn
tūn
tàn
wèi
yǒu
yuē
:“
fán
suǒ
wèi
zhě
nán
jiāng
kuì
tiān
xià
hòu
shì
zhī
wéi
rén
chén
ér
huái
怀
èr
xīn
zhě
。”
wèi
fēi
zhōng
guān
zhǎn
sān
yuè
xiāng
zi
zhōng
háng
shì
ér
zhì
ràng
yīng
yuē
:“
zhōng
háng
shì
zhòng
rén
dài
zhòng
rén
bào
zhī
zhì
guó
shì
dài
guó
shì
bào
zhī
。”
ér
lùn
ràng
hàn
duàn
guī
zhī
shì
hán
kāng
rèn
zhāng
zhī
shì
wèi
xiàn
wèi
wén
guó
shì
dài
zhī
ér
guī
zhāng
quàn
zhǔ
cóng
zhì
zhī
qǐng
zhī
jiāo
zhì
ér
wáng
qiè
zhī
shì
zhì
wèi
cháng
guó
shì
dài
zhī
ér
néng
chá
hán
wèi
zhī
qíng
jiàn
zhì
suī
yòng
yán
zhì
miè
wáng
ér
zhī
zhì
móu
zhōng
gào
kuì
xīn
ràng
wèi
zhì
dài
guó
shì
guó
shì
——
guó
zhī
shàng
dāng
qǐng
yàn
zhī
zòng
huāng
bào
zhī
shí
wèi
ràng
zhě
zhèng
chén
jiù
liè
zhūn
zhūn
rán
ér
gào
zhī
:“
zhū
hóu
dài
ān
fèn
xiāng
qīn
duó
zhī
zhì
jīn
ér
rén
rén
ér
zhī
fèn
忿
xīn
shēng
zhī
zhī
jiāo
xīn
fèn
忿
zhēng
zhēng
bài
jiāo
ào
ào
wáng
”。
zhūn
qiè
kěn
zhì
jiàn
cóng
zài
jiàn
zhī
zài
jiàn
cóng
sān
jiàn
zhī
sān
jiàn
cóng
jiàn
zhī
shì
suī
wán
míng
líng
gǎn
zhì
chéng
shù
hán
wèi
shì
zhào
wéi
bǎo
quán
zhì
zōng
shǒu
ruò
rán
ràng
suī
yóu
shēng
shèng
zhǎn
ér
ràng
shí
céng
kāi
zhǔ
xīn
shì
zhī
wēi
wáng
yóu
yuè
rén
shì
qín
rén
zhī
féi
xiù
shǒu
páng
guān
zuò
dài
chéng
bài
guó
shì
zhī
bào
céng
ruò
shì
zhì
ér
nǎi
shèng
xuè
zhī
xìng
xìng
gān
zhī
liú
dào
zāi
dào
zāi
suī
rán
guó
shì
ér
lùn
ràng
dāng
cháo
wèi
chóu
wèi
jūn
chén
tiǎn
rán
ér
zhě
yòu
ràng
zhī
zuì
rén

士君子立身事主,既名知己,则当竭尽智谋,忠告善道,销患于未形,保治于未然,俾身全而主安。生为名臣,死为上鬼,垂光百世,照耀简策,斯为美也。苟遇知己,不能扶危而未乱之先,而乃捐躯殒命于既败之后;钓名沽誉,眩世骇俗,由君子观之,皆所不取也。
盖尝因而论之:豫让臣事智伯,及赵襄子杀智伯,让为之报仇。声名烈烈,虽愚夫愚妇莫不知其为忠臣义士也。呜呼!让之死固忠矣,惜乎处死之道有未忠者存焉——何也?观其漆身吞炭,谓其友曰:“凡吾所为者极难,将以愧天下后世之为人臣而怀二心者也。”谓非忠可乎?及观其斩衣三跃,襄子责以不死于中行氏,而独死于智伯。让应曰:“中行氏以众人待我,我故以众人报之;智伯以国士待我,我故以国士报之。”即此而论,让馀徐憾矣。
段规之事韩康,任章之事魏献,未闻以国士待之也;而规也章也,力劝其主从智伯之请,与之地以骄其志,而速其亡也。郄疵之事智伯,亦未尝以国士待之也;而疵能察韩、魏之情以谏智伯。虽不用其言以至灭亡,而疵之智谋忠告,已无愧于心也。让既自谓智伯待以国士矣,国士——济国之上也。当伯请地无厌之日,纵欲荒暴之时,为让者正宜陈力就列,谆谆然而告之日:“诸侯大夫各安分地,无相侵夺,古之制也。今无故而取地于人,人不与,而吾之忿心必生;与之,则吾之骄心以起。忿必争,争必败;骄必傲,傲必亡”。谆切恳至,谏不从,再谏之,再谏不从,三谏之。三谏不从,移其伏剑之死,死于是日。伯虽顽冥不灵,感其至诚,庶几复悟。和韩、魏,释赵围,保全智宗,守其祭祀。若然,则让虽死犹生也,岂不胜于斩衣而死乎?
让于此时,曾无一语开悟主心,视伯之危亡,犹越人视秦人之肥瘠也。袖手旁观,坐待成败,国士之报,曾若是乎?智伯既死,而乃不胜血气之悻悻,甘自附于刺客之流。何足道哉,何足道哉!虽然,以国士而论,豫让固不足以当矣;彼朝为仇敌,暮为君臣,腆然而自得者,又让之罪人也。噫!
士人君子要建立功名,侍奉主人,既然被称作知己,那就应当竭尽智谋,诚恳地加以劝告,巧妙地加以开导,在祸患还未显露时就消除它。在动乱发生之前保住社会的治安,使自己不受损害,主人没有危险。活着是著名的忠臣,死后做高尚的鬼魂,流芳百世,照耀史册,这才是完美的士人。如果遇到知己,不能拯救危难于动乱之前,而在事情失败之后才去献身自尽,沽名钓誉,迷惑世人,夸耀于社会,这在君子看来,都是不足取的。我曾经因此评论过豫让。豫让做智伯的家臣,等到赵襄子杀了智伯,豫让为他报仇,名声显赫,即使是平民百姓,也没有一个不知道他是忠臣义士的。唉!豫让的死当然可以称为忠了,可惜,在怎样死的方式上还有不忠的表现。为什么呢?看他漆身吞炭,对他朋友说:我做的事情都特别难,我是想用这种做法使天下后世做臣子而怀有二心的人感到羞愧。这能说他不忠吗?等看到他连续三次跳起来,用剑来刺赵襄子的衣服,赵襄子责备他不为中行氏而死,却单单为智伯而死的时候,豫让回答说:中行氏像对待一般人那样对待我,所以我就要像一般人那样去报答他;智伯把我当国士对待,所以我就要像国士一样报答他。就此而论,豫让就有不足之处了。段规侍奉韩康子,任章侍奉魏献子,并没有听说待他们如同国士,可是段规、任章却尽力劝说他们的主人顺从智伯的无理要求,割给智伯土地,使他志气骄盛。从而使他更快地灭亡。郗疵侍奉智伯,智伯也没有待他如同国士。可是郗疵却能洞察韩、魏的企图来劝谏智伯。虽然智伯不采纳他的意见以至于灭亡,但是郄疵的智谋忠告,已经是无愧于心了。豫让既然自己认为智伯待他如同国士了,所谓国士,是为国家济困扶危的人。当智伯对土地贪得无厌之日,放纵情欲,荒淫暴虐之时,作为豫让,正应竭力来尽自己的职责,耐心地劝谏自己的主人说:诸侯大夫应各自安心守着自己分内的土地,不要互相侵夺,这是自古以来的规矩。如今,无缘无故地向人家索取土地,人家不给,就要产生忿恨之心;人家给了,就产生骄横之心。忿恨必然会引起争斗,争斗必然会失致;骄横必然傲视一切,傲视一切必然导致灭亡。非常耐心诚恳地劝谏,一次不听,再来第二次,第二次不听,再来第三次,第三次劝谏还不听从,再把那伏剑而死的行动安排在这个时候。这样一来,智伯虽然顽固愚昧,但受至诚之心的感动,也许会重新醒悟,从而与韩、魏讲和,解除赵国的围困。保全智氏的宗族,使他们能香火不断,延续不绝。假如这祥,豫让即使死了也像活着一样,难道不胜过斩衣然后自杀吗?豫让在那时,甚至连一句开导主人,使他醒悟的话都没说。看着智伯的危亡,就像越人远远地看秦人的肥瘦一样。袖手旁观,坐待成败,国士的报答竟然能像这个徉子吗?直到智伯已死,豫让才压抑不住愤怒的血气,甘心情愿地加入刺客的行列,这有什么可以值得称道的呢?有什么可以值得称道的呢?虽然这样,但用国士的标准来评价豫让,豫让的确是不配的了。可是同那些早晨还是仇敌,晚上就变成了君臣,厚着脸皮自以为得意的人相比,他们算得上是罪人了。唉!
豫让在春秋末年曾做过晋贵族范氏、中行氏的家臣,因不被重用而投奔智伯。智伯非常尊重他。在赵、魏、韩三家贵族合谋灭了智氏之后,他改名换姓,潜入赵襄子宫中企图行刺,未遂而被捕获。释放后,他又用漆身吞炭的办法改变了容貌和声音,再一次行刺,结果又一次被俘。于是,他要求赵襄子将衣服脱给他,他朝着衣服“三跃而击之”,然后伏剑自杀。
历来人们都称赞豫让是忠义之士。文章作者认为豫让的行为是不值得称道的。真正的忠义应该表现在诱导君主“销患于未形,保治于未然。”必要时以死进谏,促使君主悔悟。作者所提倡的做法,显然比豫让的行为高明得多,但立论的... 古诗文网>>
作者介绍
方孝孺(1357-1402年),浙江宁海人,明代大臣、著名学者、文学家、散文家、思想家,字希直,一字希古,号逊志,曾以“逊志”名其书斋,蜀献王替他改为“正学”,因此世称“正学先生”。福王时追谥文正。在“靖难之役”期间,拒绝为篡位的燕王朱棣草拟即位诏书,刚直不阿,孤忠赴难,不屈而亡。 百科详情>>
大家还在搜