下载百度汉语App
名师好课免费看

范增论

【作者】苏轼 【朝代】
拼音
hàn
yòng
chén
píng
jiān
shū
chǔ
jūn
chén
xiàng
fàn
zēng
hàn
yǒu
shāo
duó
quán
zēng
yuē
:“
tiān
xià
shì
dìng
jūn
wáng
wèi
zhī
yuàn
hái
guī
。”
wèi
zhì
péng
chéng
bèi
yuē
:“
zēng
zhī
shàn
shā
zēng
hèn
zǎo
ěr
。”
rán
dāng
shì
zēng
quàn
shā
pèi
gōng
tīng
zhōng
shī
tiān
xià
dāng
shì
yuē
:“
fǒu
zēng
zhī
shā
pèi
gōng
rén
chén
zhī
fēn
zhī
shā
yóu
yǒu
jūn
rén
zhī
zēng
wèi
zāi
yuē
:‘
zhī
shén
!’
shī
yuē
:‘
xuě
xiān
wèi
xiàn
。’
zēng
zhī
dāng
shā
qīng
zi
guàn
jūn
shí
。”
chén
shè
zhī
mín
xiàng
yàn
xiàng
shì
zhī
xīng
chǔ
huái
怀
wáng
sūn
xīn
ér
zhū
hóu
zhī
pàn
zhī
shì
qiě
zhī
zēng
wèi
móu
zhǔ
zhī
cún
wáng
wèi
chǔ
zhī
shèng
shuāi
zēng
zhī
suǒ
tóng
huò
wèi
yǒu
wáng
ér
zēng
néng
jiǔ
cún
zhě
zhī
shā
qīng
zi
guàn
jūn
shì
shì
zhī
zhào
shì
zēng
zhī
běn
dài
chén
píng
zāi
xiān
ér
hòu
chóng
shēng
zhī
rén
xiān
ér
hòu
chán
zhī
chén
píng
suī
zhì
ān
néng
jiān
zhī
zhǔ
zāi
cháng
lùn
tiān
xià
zhī
xián
zhǔ
qiǎn
pèi
gōng
guān
ér
qiǎn
xiàng
shí
qīng
zi
guàn
jūn
chóu
rén
zhī
zhōng
ér
zhuó
wéi
shàng
jiàng
xián
ér
néng
shì
jiǎo
shā
qīng
zi
guàn
jūn
néng
kān
fēi
shì
shā
dài
zhì
zhě
ér
hòu
zhī
zēng
shǐ
quàn
xiàng
liáng
zhū
hóu
cóng
zhōng
dào
ér
shì
zhī
fēi
zēng
zhī
fēi
jiāng
zhēng
ér
tīng
yòng
yán
ér
shā
suǒ
zhī
zēng
shǐ
fāng
shā
qīng
zi
guàn
jūn
zēng
jiān
ér
shì
jūn
chén
zhī
fēn
wèi
dìng
wèi
zēng
zhě
néng
zhū
zhū
zhī
néng
zhī
rán
zhàng
zāi
zēng
nián
shí
liú
shí
míng
jiù
zhī
fēn
ér
chéng
gōng
míng
lòu
suī
rán
zēng
gāo
zhī
suǒ
wèi
zēng
xiàng
wáng
zēng
rén
jié
zāi

汉用陈平计,间疏楚君臣,项羽疑范增与汉有私,稍夺其权。增大怒曰:“天下事大定矣,君王自为之,愿赐骸骨,归卒伍。”未至彭城,疽发背,死。
苏子曰:“增之去,善矣。不去,羽必杀增。独恨其不早尔。”然则当以何事去?增劝羽杀沛公,羽不听,终以此失天下,当于是去耶?曰:“否。增之欲杀沛公,人臣之分也;羽之不杀,犹有君人之度也。增曷为以此去哉?《易》曰:‘知几其神乎!’《诗》曰:‘如彼雨雪,先集为霰。’增之去,当于羽杀卿子冠军时也。”
陈涉之得民也,以项燕扶苏。项氏之兴也,以立楚怀王孙心;而诸侯之叛之也,以弑义帝。且义帝之立,增为谋主矣。义帝之存亡,岂独为楚之盛衰,亦增之所与同祸福也;未有义帝亡而增独能久存者也。羽之杀卿子冠军也,是弑义帝之兆也。其弑义帝,则疑增之本也,岂必待陈平哉?物必先腐也,而后虫生之;人必先疑也,而后谗入之。陈平虽智,安能间无疑之主哉?
吾尝论义帝,天下之贤主也。独遣沛公入关,而不遣项羽;识卿子冠军于稠人之中,而擢以为上将,不贤而能如是乎?羽既矫杀卿子冠军,义帝必不能堪,非羽弑帝,则帝杀羽,不待智者而后知也。增始劝项梁立义帝,诸侯以此服从。中道而弑之,非增之意也。夫岂独非其意,将必力争而不听也。不用其言,而杀其所立,羽之疑增必自此始矣。
方羽杀卿子冠军,增与羽比肩而事义帝,君臣之分未定也。为增计者,力能诛羽则诛之,不能则去之,岂不毅然大丈夫也哉?增年七十,合则留,不合即去,不以此时明去就之分,而欲依羽以成功名,陋矣!虽然,增,高帝之所畏也;增不去,项羽不亡。增亦人杰也哉!
刘邦采用了陈平的计策,离间疏远楚国君臣。项羽怀疑范增和汉国私下勾结,渐渐剥夺他的权力。范增大怒,说:“天下大事已经大致确定了,君王自己处理吧。希望能让我告老还乡。”回乡时,还没到彭城,就因背上痈疽发作而死。苏子说,范增离去是好事,若不离去,项羽一定会杀他。只遗憾他没有早早离开而已。既如此,那么范增应当在什么时候离开呢?当初范增劝项羽杀沛公,项羽不听;终因此而失去天下;应当在此时离去吗?回答说,不。范增想要杀死沛公,是做臣子的职责。项羽不杀刘邦,还显得有君王的度量。范增怎能在此时离去呢?《易经》说:“知道选择恰当时机,那不是很神明吗?”《经》说:“观察那气象,若要下雪,水气必定先聚集成霰。”范增离去,应当在项羽杀卿子冠军的时候。
  陈涉能够得民心,因为打出了楚将项燕和公子扶苏的旗帜。项氏的兴盛,因为拥立了楚怀王孙心;而诸侯背叛他,也是因为他谋杀了义帝。况且拥立义帝,范增实为主谋。义帝的存亡,岂止决定楚国的盛衰;范增也与此祸福相关。绝没有义帝被杀,而单单范增能够长久得生的道理。项羽杀卿子冠军;就是谋杀义帝的先兆;他杀义帝,就是怀疑范增的根本。难道还要等到陈平出反间之计吗?物品必定先腐烂了,然后才能生蛆虫;人必定先有了怀疑之心,然后谗言才得以听入。陈平虽说智慧过人,又怎么能够离间没有疑的君主呢?
  我曾经评论义帝;称他是天下的贤君。仅仅是派遣沛公入关而不派遣项羽,在稠人广众之中识别卿子冠军、并且提拔他做上将军这两件事,若不是贤明之君能做到这些吗?项羽既然假托君王之命杀死了卿子冠军,义帝必然不能容忍。因此,不是项羽谋杀义帝,就是义帝杀了项羽,这用不着智者指点就可知道了。范增当初劝项梁拥立义帝,诸侯因此而服从;中途谋杀义帝,必不是范增的主意;其实岂但不是他的主意;他必然力争而却没有被接受。不采用他的忠告而杀死他所拥立之人,项羽怀疑范增,一定是从这时就开始了。在项羽杀卿子冠军之时,项羽和范增并肩侍奉义帝,还没有确定君臣之身份,如果替范增考虑,有能力诛杀项羽就杀了他,不能杀他就离开他,岂不是毅然决然的男子汉吗?范增年龄已经七十岁,意见相合就留下来,意见不合就离开他,不在这个时候弄清去、留的分寸,却想依靠项羽而成就功名,浅陋啊!即使这样,范增还是被汉高祖所畏惧。范增不离去,项羽就不会灭亡。唉,范增也是人中的豪杰呀!
作者介绍
苏轼(1037年1月8日-1101年8月24日),字子瞻,号“东坡居士”,世称“苏东坡”。汉族,眉州人。北宋诗人、词人,宋代文学家,是豪放派词人的主要代表之一,“唐宋八大家”之一。在政治上属于旧党,但也有改革弊政的要求。其文汪洋恣肆,明白畅达,其诗题材广泛,内容丰富,现存诗3900余首。代表作品有《水调歌头·中秋》、《赤壁赋》、《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》、《记承天寺夜游》等。 百科详情>>
大家还在搜