下载百度汉语App
名师好课免费看

大墙上蒿行

【作者】曹丕 【朝代】魏晋
拼音
yáng
chūn
zhǎng
chéng
cǎo
qún
lèi
suí
fēng
líng
luò
ruò
piān
piān
zhōng
xīn
qióng
shí
shě
chí
jīn
yǐn
yuē
wèi
rén
shēng
tiān
rǎng
jiān
fēi
niǎo
zhī
jīn
yǐn
yuē
wèi
shì
jūn
shēn
suǒ
jūn
kǒu
suǒ
cháng
dōng
bèi
diāo
hún
wēn
ài
xià
dāng
luó
qīng
liáng
xíng
jiāng
wèi
jūn
shào
zhuàng
zhī
shí
chéng
jiān
chē
féi
liáng
shàng
yǒu
cāng
làng
zhī
tiān
jīn
nán
de
jiǔ
lái
shì
xià
yǒu
zhī
jīn
nán
de
jiǔ
lái
áo
yóu
cóng
jūn
suǒ
dài
bǎo
jiàn
jīn
ěr
wèi
áng
bēi
píng
zhuàng
guān
bái
xuě
qiū
shuāng
biāo
shǒu
zuó
zhōng
yāng
wáng
suǒ
chú
xiōng
yāng
zuǒ
yòu
nài
zhì
xiáng
zhī
yuè
zhī
guāng
chǔ
zhī
lóng
quán
hán
yǒu
yáng
miáo
shān
zhī
dìng
yáng
tóu
zhī
gāng
zhī
míng
qián
dài
xián
wèi
qiě
měi
céng
jūn
jiàn
liáng
nán
wàng
guān
qīng
yún
zhī
cuī
wéi
xiān
luó
wèi
yīng
shì
cuì
hàn
měi
qiě
qīng
biǎo
róng
yǎng
chuí
guāng
róng
sòng
zhī
zhāng
zhī
gāo
guān
wèi
měi
gài
guān
pái
jīn
zuò
táng
fēng
chén
tiān
qīng
liáng
zòu
huán
zhào
chàng
é
zhǎng
shēng
xié
gōng
shāng
gǎn
xīn
dòng
ěr
dàng
huí
cháng
zhuó
guì
jiǔ
kuài
fáng
jiā
rén
wèi
kāng
qián
fèng
zhī
wèi
xíng
shāng
jīn
wàng
wèi
yāng
wèi
cháng
chí
suì
yuè
shì
ruò
fēi
wèi
shǐ
使
xīn
bēi

阳春无不长成。草木羣类随大风起。零落若何翩翩。中心独立一何茕。四时舍我驱驰。今我隐约欲何为。人生居天壤间。忽如飞鸟栖枯枝。我今隐约欲何为。适君身体所服。何不恣君口腹所尝。冬被貂鼲温瞹。夏当服绮罗轻凉。行力自苦。我将欲何为。不及君少壮之时。乘坚车。策肥马良。上有沧浪之天。今我难得久来视。下有蠕蠕之地。今我难得久来履。何不恣意遨游。从君所喜。带我宝剑。今尔何为自低卬。悲丽平壮观。白如积雪。利如秋霜。驳犀标首。玉琢中央。帝王所服。辟除凶殃。御左右奈何致福祥。吴之辟闾。越之步光。楚之龙泉。韩有墨阳。苗山之铤。羊头之钢。知名前代。咸自谓丽且美。曾不如君剑良。绮难忘。冠青云之崔嵬。纤罗为缨。饰以翠翰。既美且轻。表容仪。俯仰垂光荣。宋之章甫。齐之高冠。亦自谓美。盖何足观。排金铺。坐玉堂。风尘不起。天气清凉。奏桓瑟。舞赵倡。女娥长歌。声协宫商。感心动耳。荡气回肠。酌桂酒。鲙鲤鲂。与佳人期为乐康。前奉玉巵。为我行觞。今日乐不可忘。乐未央。为乐常苦迟。岁月逝。忽若飞。何为自苦。使我心悲。
春天里一切都生长繁盛。随着秋风吹起,花草树木纷纷飘零,只剩下孤零零的茎。春夏秋冬迅速更替,时光飞驰般地抛我而去,为什么我还要隐居苦熬贫穷?人生天地之间,就像鸟儿栖息枯枝,难以久停,为什么我还要隐居苦熬贫穷?合你身的衣服,何不尽量去穿?合你口味的食物,何不尽量去吃?冬天穿上温暖的貂皮大衣,夏天就该穿上轻薄凉爽的罗裳。坚守苦行,自己苦自己,为的是哪桩?何不趁你年轻力壮的时候,骑肥壮的骏马乘坚固的车?上有青青的天空我难得久久仰望,下有蠕动的大地,我难得在上面行走徜徉。何不任凭你的喜好,尽情的遨游欢畅!佩戴起我的宝剑,现在你为什么上下摇晃?啊,宝剑端正又壮观,白得像积雪,寒光似秋霜。驳犀的骨角做柄头,白玉镶嵌在柄中央。帝王把它来佩戴,可以辟凶除祸殃。用它指挥左右大臣,可以带来幸福吉祥。吴国的辟闾,越国的步光,楚国的龙泉,韩国的墨阳,苗山出产的铜铁,羊头山出产的钢,都闻名前代,自称精美无双,可都不如你的宝剑,实在美好,令人难忘。头戴高高的冠冕,细软的绮罗作帽带,美丽的鸟羽插在两边,真是既轻巧又美观。用它打扮你的仪表和容颜,一举一动都生辉增光。宋国的章甫帽,齐国的高山冠,也都自称美丽无比,可是与你的美冠一比又有什么值得看?推开镶金的大门,坐在白玉殿堂上,风儿不起,尘土不扬,空气新鲜又清爽。走起齐国的琴瑟,跳起赵国的舞蹈,歌女轻声曼唱,声和音律协宫商。悦耳动听感人心,回肠荡气婉转悠扬。饮的是佳酿桂花酒,吃的是美味鱼丝香,与美人相聚多欢畅。美人上前捧玉杯,为我敬酒祝安康。今日的欢乐不能够忘,人生的乐趣还没享尽。人们行乐常常抱怨太晚,岁月流逝就像飞去一样。为什么自己找苦受,使我心里忧愁悲伤?
作者介绍
曹魏高祖文皇帝曹丕(187年冬-226年6月29日),字子桓,三国时期著名的政治家、文学家,曹魏的开国皇帝,公元220-226年在位。沛国谯(今安徽省亳州市)人,魏武帝曹操与卞夫人的长子。曹丕文武双全,八岁能提笔为文,善骑射,好击剑,博览古今经传,通晓诸子百家学说。220年正月,曹操逝世,曹丕继任丞相、魏王。之后曹丕受禅登基,以魏代汉,结束了汉朝四百多年统治。他在位期间,平定边患。击退鲜卑,和匈奴、氐、羌等外夷修好,恢复汉朝在西域的设置。除军政以外,曹丕自幼好文学,于诗、赋、文学皆有成就,尤擅长于五言诗,与其父曹操和弟曹植,并称三曹,今存《魏文帝集》二卷。另外,曹丕著有《典论》,当中的《论文》是中国文学史上第一部有系统的文学批评专论作品。去世后庙号高祖(《资治通鉴》作世祖),谥为文皇帝,葬于首阳陵。 百科详情>>
大家还在搜