下载百度汉语App
名师好课免费看

送温处士赴河阳军序

【作者】韩愈 【朝代】
拼音
guò
běi
zhī
ér
qún
suì
kōng
běi
duō
tiān
xià
suī
shàn
zhī
ān
néng
kōng
jùn
xié
jiě
zhī
zhě
yuē
:“
suǒ
wèi
kōng
fēi
liáng
zhī
liáng
zhé
zhī
qún
liú
liáng
yān
gǒu
liáng
suī
wèi
wèi
。”
dōng
dōu
shì
zhī
běi
shì
cái
néng
shēn
cáng
ér
shì
zhě
luò
zhī
běi
yuē
shí
shēng
nán
yuē
wēn
shēng
dài
gōng
yuè
zhèn
yáng
zhī
sān
yuè
shí
shēng
wèi
cái
wèi
luó
luó
ér
zhì
zhī
xià
wèi
shù
yuè
wēn
shēng
wèi
cái
shì
shí
shēng
wèi
méi
wèi
luó
yòu
luó
ér
zhì
zhī
xià
dōng
dōu
suī
xìn
duō
cái
shì
cháo
rén
yān
yóu
rén
yān
yóu
shǒu
nán
yǐn
bǎi
zhī
zhí
shì
bèi
èr
xiàn
zhī
dài
zhèng
yǒu
suǒ
tōng
shì
yǒu
suǒ
suǒ
ér
chù
yān
shì
zhī
wèi
ér
xiàng
chù
zhě
shuí
yóu
xiǎo
zi
hòu
shēng
kǎo
ér
wèn
yān
jìn
shēn
zhī
dōng
西
xíng
guò
shì
dōu
zhě
suǒ
ruò
shì
ér
chēng
yuē
:“
dài
gōng
zhèn
yáng
ér
dōng
dōu
chǔ
shì
zhī
rén
yān
。”
nán
miàn
ér
tīng
tiān
xià
suǒ
tuō
zhòng
ér
shì
zhě
wéi
xiāng
jiāng
ěr
xiāng
wèi
tiān
zi
rén
cháo
tíng
jiāng
wèi
tiān
zi
wén
shì
xià
qiú
nèi
wài
zhì
néng
yǐn
èr
shēng
dài
lǎo
jīn
jiē
wèi
yǒu
zhě
duó
zhī
néng
jiè
rán
huái
怀
xié
shēng
zhì
bài
gōng
jūn
mén
wèi
qián
suǒ
chēng
wèi
tiān
xià
hòu
suǒ
chēng
wèi
zhì
yuàn
jǐn
liú
shǒu
xiàng
gōng
shǒu
wèi
yùn
shī
shì
yīn
tuī
ér
zhī

伯乐一过冀北之野,而马群遂空。夫冀北马多天下。伯乐虽善知马,安能空其郡邪?解之者曰:“吾所谓空,非无马也,无良马也。伯乐知马,遇其良,辄取之,群无留良焉。苟无良,虽谓无马,不为虚语矣。”
东都,固士大夫之冀北也。恃才能深藏而不市者,洛之北涯曰石生,其南涯曰温生。大夫乌公,以鈇钺镇河阳之三月,以石生为才,以礼为罗,罗而致之幕下。未数月也,以温生为才,于是以石生为媒,以礼为罗,又罗而致之幕下。东都虽信多才士,朝取一人焉,拔其尤;暮取一人焉,拔其尤。自居守河南尹,以及百司之执事,与吾辈二县之大夫,政有所不通,事有所可疑,奚所咨而处焉?士大夫之去位而巷处者,谁与嬉游?小子后生,于何考德而问业焉?缙绅之东西行过是都者,无所礼于其庐。若是而称曰:“大夫乌公一镇河阳,而东都处士之庐无人焉。”岂不可也?
夫南面而听天下,其所托重而恃力者,惟相与将耳。相为天子得人于朝廷,将为天子得文武士于幕下,求内外无治,不可得也。愈縻于兹,不能自引去,资二生以待老。今皆为有力者夺之,其何能无介然于怀邪?生既至,拜公于军门,其为吾以前所称,为天下贺;以后所称,为吾致私怨于尽取也。留守相公首为四韵诗歌其事,愈因推其意而序之。
伯乐一走过冀北的郊野,马群就空了。那冀北的马在天下是最多的,伯乐虽然善于相马,又怎么能够使马群为之一空呢?解释的人说:“我所说的空,不是没有马,是没有好马。伯乐识马,遇到好马就把它挑了去,马群中没有留下好马了.假如没有好马了。即使说没有马,也不是虚夸的话。”
尽管此文与《送石处士序》为姐妹篇,事件与人物均相关涉,然而在写法上却有所变化,所以有相得益彰之美。例如前文体势自然,而本文则颇有造奇的文势。文章开头的一段譬喻,说“伯乐一过冀北之野,而马群遂空”,用来比喻“大夫乌公一镇河阳,而东都处士之庐无人焉”。但却不紧接着说出来,而是先论述“马群遂空”的原因来比喻乌公搜罗东都贤士的情况。作者在文中既设奇喻,又在正文中反复议论以求其合,显得煞有介事,将本是韩愈个人的一个想法写成似颠扑不破的真理。为此,论其章法,该文比《送石处士序》那篇文章要显得曲折离奇。此外,该篇的立意要比前一篇单纯一些,无非... 古诗文网>>
作者介绍
韩愈(768~824),字退之,唐代文学家、哲学家、思想家,汉族,河南河阳(今河南省焦作孟州市)人,自称郡望为昌黎韩氏,为韩姓三大郡望之一,昌黎郡在今天辽宁义县。晚年任吏部侍郎,又称韩吏部,谥号“文”,又称韩文公,唐宋八大家之一。792年及第后,先后为节度使推官、监察御史,德宗末因上书时政之弊而被贬。唐宪宗时曾任国子博士、史馆修撰、中书舍人等职。819年(元和十四年)因谏阻宪宗奉迎佛骨被贬为潮州刺史。穆宗时历任国子祭酒、兵部侍郎、吏部侍郎、京兆尹兼御史大夫。政治上,反对藩镇割据,宪宗元和时曾积极参加讨伐淮西叛藩吴元济的战争,任裴度的行军司马;思想上,崇奉儒学,力排佛老,同时宣扬天命论,认为“天”能赏善罚恶,人只能顺应和服从天命。他的这种有神论思想,适应了巩固封建统治的需要;文学上,反对魏晋以来的骈文,主张学习先秦两汉的散文语言,破骈为散,扩大文言文的表达功能,主张文以载道,与柳宗元同为唐代古文运动的倡导者,开辟了唐宋以来古文的发展道路。韩愈善于使用前人词语,又注重当代口语的提炼,得以创造出许多新的语句,其中有不少已成为成语流传至今,如“落井下石”、“动辄得咎”、“杂乱无章”等,是一个语言巨匠。韩愈在思想上是中国“道统”观念的确立者,是尊儒反佛的里程碑式人物。后人对韩愈评价颇高,明人推他为“唐宋八大家”之首,与柳宗元并称“韩柳”,有“文章巨公”和“百代文宗”之名,作品都收在《昌黎先生集》里。其诗风力求奇崛险怪,与孟郊并称“韩孟”,以他为代表的韩孟诗派是中唐诗坛的重要流派。 百科详情>>
大家还在搜