下载百度汉语App
名师好课免费看

种树郭橐驼传

【作者】柳宗元 【朝代】
拼音
guō
tuó
tuó
zhī
shǐ
míng
bìng
lóu
lóng
rán
xíng
yǒu
lèi
tuó
tuó
zhě
xiāng
rén
hào
zhī
tuó
”。
tuó
wén
zhī
yuē
:“
shèn
shàn
míng
dāng
。”
yīn
shě
míng
wèi
tuó
tuó
yún
xiāng
yuē
fēng
xiāng
zài
cháng
ān
西
tuó
zhòng
shù
fán
cháng
ān
háo
rén
wéi
guān
yóu
mài
guǒ
zhě
jiē
zhēng
yíng
yǎng
shì
tuó
suǒ
zhòng
shù
huò
huó
qiě
shuò
mào
zǎo
shí
fān
zhí
zhě
suī
kuī
xiào
néng
yǒu
wèn
zhī
duì
yuē
:“
tuó
tuó
fēi
néng
shǐ
使
shòu
寿
qiě
néng
shùn
zhī
tiān
zhì
xìng
yān
ěr
fán
zhí
zhī
xìng
běn
shū
péi
píng
zhù
rán
dòng
shì
ruò
zi
zhì
ruò
tiān
zhě
quán
ér
xìng
hài
zhǎng
ér
fēi
yǒu
néng
shuò
mào
zhī
hào
shí
ér
fēi
yǒu
néng
zǎo
ér
fān
zhī
zhí
zhě
rán
gēn
quán
ér
péi
zhī
ruò
guò
yān
gǒu
yǒu
néng
fǎn
shì
zhě
yòu
ài
zhī
tài
ēn
yōu
zhī
tài
qín
dàn
shì
ér
ér
shèn
zhě
zhǎo
yàn
shēng
yáo
běn
guān
shū
ér
zhī
xìng
suī
yuē
ài
zhī
shí
hài
zhī
suī
yuē
yōu
zhī
shí
chóu
zhī
ruò
yòu
néng
wèi
zāi
!”
wèn
zhě
yuē
:“
zi
zhī
dào
zhī
guān
?”
tuó
yuē
:“
zhī
zhòng
shù
ér
guān
fēi
rán
xiāng
jiàn
zhǎng
rén
zhě
hǎo
fán
lìng
ruò
shèn
lián
yān
ér
huò
dàn
lái
ér
yuē
:‘
guān
mìng
ěr
gēng
ěr
zhí
ěr
huò
zǎo
sāo
ér
zǎo
zhī
ér
ér
yòu
hái
suì
ér
tún
。’
míng
ér
zhī
ér
zhào
zhī
xiǎo
rén
chuò
sūn
yōng
láo
zhě
qiě
xiá
yòu
fān
shēng
ér
ān
xìng
bìng
qiě
dài
ruò
shì
zhě
yǒu
lèi
?”
wèn
zhě
yuē
:“
shàn
wèn
yǎng
shù
yǎng
rén
shù
。”
chuán
shì
wéi
guān
jiè

郭橐驼,不知始何名。病偻,隆然伏行,有类橐驼者,故乡人号之“驼”。驼闻之,曰:“甚善。名我固当。”因舍其名,亦自谓橐驼云。
其乡曰丰乐乡,在长安西。驼业种树,凡长安豪富人为观游及卖果者,皆争迎取养。视驼所种树,或移徙,无不活,且硕茂,早实以蕃。他植者虽窥伺效慕,莫能如也。
有问之,对曰:“橐驼非能使木寿且孳也,能顺木之天,以致其性焉尔。凡植木之性,其本欲舒,其培欲平,其土欲故,其筑欲密。既然已,勿动勿虑,去不复顾。其莳也若子,其置也若弃,则其天者全而其性得矣。故吾不害其长而已,非有能硕茂之也;不抑耗其实而已,非有能早而蕃之也。他植者则不然,根拳而土易,其培之也,若不过焉则不及。苟有能反是者,则又爱之太恩,忧之太勤,旦视而暮抚,已去而复顾,甚者爪其肤以验其生枯,摇其本以观其疏密,而木之性日以离矣。虽曰爱之,其实害之;虽曰忧之,其实仇之,故不我若也。吾又何能为哉!”
问者曰:“以子之道,移之官理,可乎?”驼曰:“我知种树而已,官理,非吾业也。然吾居乡,见长人者好烦其令,若甚怜焉,而卒以祸。旦暮吏来而呼曰:‘官命促尔耕,勖尔植,督尔获,早缫而绪,早织而缕,字而幼孩,遂而鸡豚。’鸣鼓而聚之,击木而召之。吾小人辍飧饔以劳吏者,且不得暇,又何以蕃吾生而安吾性耶?故病且怠。若是,则与吾业者其亦有类乎?”
问者曰:“嘻,不亦善夫!吾问养树,得养人术。”传其事以为官戒。
"郭橐驼,不知道他起初叫什么名字。他患了脊背弯曲的病,脊背突起而弯腰行走,就像骆驼一样,所以乡里人称呼他叫“橐驼”。橐驼听说后,说:“这个名字很好啊,这样称呼我确实恰当。”于是他舍弃了他原来的名字,也自称起“橐驼”来。
他的家乡叫丰乐乡,在长安城西边。郭橐驼以种树为职业,凡是长安城里经营园林游览和做水果买卖的豪富人,都争着把他接到家里奉养。观察橐驼种的树,有的是移植来的,也没有不成活的;而且长得高大茂盛,结果实早而且多。其他种树的人即使暗中观察、羡慕效仿,也没有谁能比得上。
有人问他种树种得好的原因,他回答说:“我郭橐驼不是能够使树木活得长久而且长得很快,只不过能够顺应树木的天性,来实现其自身的习性罢了。但凡种树的方法,它的树根要舒展,它的培土要平均,它根下的土要用原来培育树苗的土,它捣土要结实。已经这样做了,就不要再动,不要再忧虑它,离开它不再回顾。栽种时要像对待子女一样细心,栽好后要像丢弃它一样放在一边,那么树木的天性就得以保全,它的习性就得以实现。所以我只不过不妨碍它的生长罢了,并不是有能使它长得高大茂盛的办法;只不过不抑制、减少它的结果罢了,也并不是有能使它果实结得早又多的办法。别的种树人却不是这样,树根拳曲又换了生土;他培土的时候,不是过紧就是太松。如果有能够和这种做法相反的人,就又太过于吝惜它们了,担心它太过分了,在早晨去看了,在晚上又去摸摸,已经离开了,又回头去看看。更严重的,甚至掐破树皮来观察它是死是活着,摇晃树根来看它是否栽结实了,这样树木的天性就一天天远去了。虽然说是喜爱它,这实际上是害了它,虽说是担心它,这实际上是仇视它。所以他们都不如我。我又能做什么呢?”
问的人说:“把你种树的方法,转用到做官治民上,可行吗?”橐驼说:“我只知道种树罢了,做官治民,不是我的职业。但是我住在乡里,看见那些官吏喜欢不断地发号施令,好像是很怜爱(百姓)啊,但百姓最终反因此受到祸害。在早上在晚上那些小吏跑来大喊:‘长官命令:催促你们耕地,勉励你们种植,督促你们收获,早些煮茧抽丝,早些织你们的布,养育你们的小孩,喂大你们的鸡和猪。’一会儿打鼓招聚大家,一会儿鼓梆召集大家,我们这些小百姓停止吃早、晚饭去慰劳那些小吏尚且不得空暇,又怎能使我们繁衍生息,使我们民心安定呢?所以我们既困苦又疲乏,像这样(治民反而扰民),它与我种树的行当大概也有相似的地方吧?”
问的人说:“不也是很好吗!我问种树的方法,得到了治民的方法。”我为这件事作传把它作为官吏们的鉴戒。"
本文题目虽称为“传”,但并非是一般的人物传记。文章以老庄学派的无为而治,顺乎自然的思想为出发点,借郭橐驼之口,由种树的经验说到为官治民的道理,说明封建统治阶级有时打着爱民、忧民或恤民的幌子,却收到适得其反的效果,仍旧民不聊生。这种思想实际上就是“圣人不死,大盗不止”“剖斗折衡,而民不争”的老庄思想的具体反映。唐代从安史之乱以后,老百姓处于水深火热之中,苦不堪言。只有休养生息,才能恢复元气。如果封建统治者仍借行政命令瞎指挥,使老百姓疲于奔命,或者以行“惠政”为名,广大人民既要送往迎来,应酬官吏;又不得不劳神伤财以应付统治者摊派的任... 古诗文网>>
作者介绍
柳宗元(773年-819年),字子厚,汉族,唐朝河东(今山西运城)人,杰出诗人、哲学家、儒学家乃至成就卓著的政治家,唐宋八大家之一。著名作品有《永州八记》等六百多篇文章,经后人辑为三十卷,名为《柳河东集》。因为他是河东人,人称柳河东,又因终于柳州刺史任上,又称柳柳州。柳宗元与韩愈同为中唐古文运动的领导人物,并称“韩柳”。在中国文化史上,其诗、文成就均极为杰出,可谓一时难分轩轾。 百科详情>>
大家还在搜