下载百度汉语App
名师好课免费看

齐宣王见颜斶 / 颜斶说齐王

【作者】佚名 【朝代】先秦
拼音
xuān
wáng
jiàn
yán
chù
yuē
:“
chù
qián
!”
chù
yuē
:“
wáng
qián
!”
xuān
wáng
shuō
zuǒ
yòu
yuē
:“
wáng
rén
jūn
chù
rén
chén
wáng
yuē
chù
qián
’,
yuē
wáng
qián
’,
?”
chù
duì
yuē
:“
chù
qián
wèi
shì
wáng
qián
wèi
shì
shǐ
使
chù
wèi
shì
shǐ
使
wáng
wèi
shì
。”
wáng
fèn
忿
rán
zuò
yuē
:“
wáng
zhě
guì
shì
guì
?”
duì
yuē
:“
shì
guì
ěr
wáng
zhě
guì
。”
wáng
yuē
:“
yǒu
shuō
?”
chù
yuē
:“
yǒu
zhě
qín
gōng
lìng
yuē
:‘
yǒu
gǎn
liǔ
xià
lǒng
shí
ér
qiáo
cǎi
zhě
shè
。’
lìng
yuē
:‘
yǒu
néng
wáng
tóu
zhě
fēng
wàn
hòu
jīn
qiān
。’
yóu
shì
guān
zhī
shēng
wáng
zhī
tóu
céng
ruò
shì
zhī
lǒng
。”
xuān
wáng
rán
yuè
zuǒ
yòu
jiē
yuē
:“
chù
lái
chù
lái
dài
wáng
qiān
chéng
zhī
ér
jiàn
qiān
shí
zhōng
wàn
shí
tiān
xià
zhī
shì
rén
jiē
lái
chù
biàn
shì
bìng
jìn
lái
dōng
西
nán
běi
gǎn
qiú
wàn
bèi
ér
bǎi
xìng
qīn
jīn
shì
zhī
gāo
zhě
nǎi
chēng
ér
chù
nóng
xià
jiān
mén
shì
zhī
jiàn
shèn
!”
chù
duì
yuē
:“
rán
chù
wén
zhī
shí
zhū
hóu
wàn
guó
hòu
zhī
dào
guì
shì
zhī
shùn
nóng
chū
yuè
ér
wèi
tiān
zi
tāng
zhī
shí
zhū
hóu
sān
qiān
dāng
jīn
zhī
shì
nán
miàn
chēng
guǎ
zhě
nǎi
èr
shí
yóu
guān
zhī
fēi
děi
shī
zhī
shāo
shāo
zhū
miè
miè
wáng
zhī
shí
wèi
jiān
mén
ān
ér
yǒu
zāi
shì
chuán
yún
。’
shàng
wèi
wèi
shí
wèi
míng
zhě
jiāo
shē
wèi
xíng
màn
jiāo
shē
xiōng
zhōng
zhī
shì
shí
ér
míng
zhě
xuē
ér
wàng
zhě
yuē
gōng
ér
shòu
zhě
huò
。’
yuē
:‘
jīn
gōng
yuàn
zhì
。’
jiē
xìng
míng
huá
ér
shí
zhě
shì
yáo
yǒu
jiǔ
zuǒ
shùn
yǒu
yǒu
yǒu
chéng
tāng
yǒu
sān
jīn
ér
néng
chéng
míng
tiān
xià
zhě
yǒu
shì
jūn
wáng
xiū
wèn
kuì
xià
xué
shì
chéng
dào
ér
yáng
gōng
míng
hòu
shì
zhě
yáo
shùn
tāng
zhōu
wén
wáng
shì
yuē
:‘
xíng
zhě
xíng
zhī
jūn
duān
zhě
shì
zhī
běn
。’
shàng
jiàn
yuán
xià
tōng
liú
zhì
shèng
rén
míng
xué
zhī
yǒu
zāi
lǎo
zi
yuē
:‘
suī
guì
jiàn
wèi
běn
suī
gāo
xià
wèi
shì
hóu
wáng
chēng
guǎ
shì
jiàn
běn
?’
fēi
guǎ
zhě
rén
zhī
kùn
jiàn
xià
wèi
ér
hóu
wáng
wèi
fēi
xià
rén
ér
zūn
guì
shì
yáo
chuán
shùn
shùn
chuán
zhōu
chéng
wáng
rèn
zhōu
gōng
dàn
ér
shì
shì
chēng
yuē
míng
zhǔ
shì
míng
shì
zhī
guì
。”
xuān
wáng
yuē
:“
jiē
jūn
zi
yān
zāi
guǎ
rén
bìng
ěr
jīn
wén
jūn
zi
zhī
yán
nǎi
jīn
wén
rén
zhī
xíng
yuàn
qǐng
shòu
wèi
qiě
yán
xiān
shēng
guǎ
rén
yóu
shí
tài
láo
chū
chéng
chē
。”
yán
chù
yuē
:“
shēng
shān
zhì
yān
fēi
bǎo
guì
rán
wán
shì
shēng
tuī
xuǎn
yān
fēi
zūn
suì
rán
ér
xíng
shén
quán
chù
yuàn
guī
wǎn
shí
dāng
ròu
ān
dāng
chē
zuì
dāng
guì
qīng
jìng
zhēn
zhèng
zhì
yán
zhě
wáng
jìn
zhōng
zhí
yán
zhě
chù
yán
yào
dào
bèi
yuàn
guī
ān
xíng
ér
fǎn
chén
zhī
。”
zài
bài
ér
chù
zhī
guī
fǎn
zhōng
shēn
jūn
zi
yuē
:“
chù
zhī
guī
zhēn
fǎn
zhōng
shēn
。”

齐宣王见颜斶,曰:“斶前!”斶亦曰:“王前!”宣王不说。左右曰:“王,人君也。斶,人臣也。王曰‘斶前’,亦曰‘王前’,可乎?”斶对曰:“夫斶前为慕势,王前为趋士。与使斶为慕势,不如使王为趋士。”王忿然作色曰:“王者贵乎?士贵乎?”对曰:“士贵耳,王者不贵。”王曰:“有说乎?”斶曰:“有。昔者秦攻齐,令曰:‘有敢去柳下季垄五十步而樵采者,死不赦。’令曰:‘有能得齐王头者,封万户侯,赐金千镒。’由是观之,生王之头,曾不若死士之垄也。”宣王默然不悦。
左右皆曰:“斶来,斶来!大王据千乘之地,而建千石锺,万石虡。天下之士,仁义皆来役处;辩士并进,莫不来语;东西南北,莫敢不服。求万物无不备具,而百姓无不亲附。今夫士之高者,乃称匹夫,徒步而处农亩,下则鄙野、监门、闾里,士之贱也,亦甚矣!”
斶对曰:“不然。斶闻古大禹之时,诸侯万国。何则?德厚之道,得贵士之力也。故舜起农亩,出于岳鄙,而为天子。及汤之时,诸侯三千。当今之世,南面称寡者,乃二十四。由此观之,非得失之策与?稍稍诛灭,灭亡无族之时,欲为监门、闾里,安可得而有乎哉?是故《易传》不云乎。’居上位,未得其实,以喜其为名者,必以骄奢为行。据慢骄奢,则凶中之。是故无其实而喜其名者削,无德而望其福者约,无功而受其禄者辱,祸必握。’故曰:‘矜功不立,虚愿不至。’此皆幸乐其名,华而无其实德者也。是以尧有九佐,舜有七友,禹有五丞,汤有三辅,自古及今而能虚成名于天下者,无有。是以君王无羞亟问,不愧下学;是故成其道德而扬功名于后世者,尧、舜、禹、汤、周文王是也。故曰:‘无形者,形之君也。无端者,事之本也。’夫上见其原,下通其流,至圣人明学,何不吉之有哉!老子曰:‘虽贵,必以贱为本;虽高,必以下为基。是以侯王称孤寡不谷,是其贱必本于?’非夫孤寡者,人之困贱下位也,而侯王以自谓,岂非下人而尊贵士与?夫尧传舜,舜传傅禹,周成王任周公旦,而世世称曰明主,是以明乎士之贵也。”
宣王曰:“嗟乎!君子焉可侮哉,寡人自取病耳!及今闻君子之言,乃今闻细人之行,愿请受为弟子。且颜先生与寡人游,食必太牢,出必乘车,妻子衣服。”颜斶辞去曰:“夫玉生于山,制则破焉,非弗宝贵矣,然夫璞不完。士生乎鄙野,推选则禄焉,非不得尊遂也,然而形神不全。斶愿得归,晚食以当肉,安步以当车,无罪以当贵,清静贞正以自虞。制言者王也,尽忠直言者斶也。言要道已备矣,愿得赐归,安行而反臣之邑屋。”则再拜而辞去也。斶知足矣,归反朴,则终身不辱也。
君子曰:“斶知足矣,归真返璞,则终身不辱。”

  齐宣王召见颜斶,说:“颜斶上前来!”颜斶也说:“大王上前来!”宣王很不高兴。左右近臣说:“大王是人君,颜斶(你)是人臣。大王说‘颜斶上前来’,(你)也说‘大王上前来’,(这样)可以吗?”颜斶回答说:“我上前是趋炎附势,大王上前是礼贤下士。与其让我趋炎附势,不如让大王礼贤下士。”宣王生气地变了脸色说:“王尊贵,还是士尊贵?”(颜斶)回答说:“士尊贵,王不尊贵。”宣王说:“可有什么道理吗?”颜斶说:“有,从前秦国进攻齐国,秦王下令说:‘有人敢在柳下季墓地五十步内砍柴的,判以死罪,不予赦免。’又下令说:‘有人能砍下齐王的头的,封邑万户,赐金二万两。’由此看来,活王的头,还不如死士的墓。”宣王听了,一声不吭,很不高兴。
  左右近臣说:“大王拥有千乘大国的土地,天下的士人,仁义者都来到齐国,甘心为大王服务,四方诸侯没有谁敢不服从(大王)。现在士人中那些高尚的人,也就被称作匹夫,(以)平民(身份)居住在乡间(而已)。士人这样下贱呀,也真是够可以了。”
  颜斶回答说:“不对。我听说上古大禹之时,诸侯国有上万个。什么原因呢?(他们治国)贤能的原因,是得力于重用士人。到了商汤 时代,诸侯(尚存)三千。到了现在,面向南方称王的,才二十四位(诸侯)。由此看来,(难道)不是(由于)政策的得失(造成的)吗?因此《易传》不是说吗:‘国君在统治地位,(却)没有那种实际的(才德),喜欢(追求)那种虚名的(人),必然用傲慢奢侈(的举动)行事。傲慢奢侈,那么灾祸就会随之而来。因此君主不以多次向别人请教为羞耻,不以向地位低微的人学习为愧疚。以此成就他的道德,在后世扬名立功的,尧、舜、禹、汤、周文王(都)是这样的人。(若能)向上看清事物的本源,向下通晓事物的流变,至圣者懂得(该)学些什么,(那还会)有什么不吉祥的事情呢?老子说:‘虽然贵,一定以贱为根本;虽然高,一定以下为基础。因此诸侯君主自称为孤、寡,这大概是(因为他们懂得)贱一定是(贵的)根本(的道理)吧。’(他们)并不是那种孤寡的人,(孤寡是指)生活困窘、地位卑微,诸侯君主(却)用(这些称呼)自称,难道不是(谦居于)别人之下,把士人看得很尊贵(的做法)吗?尧传位给舜,舜传位给禹,周成王任用周公旦 ,世世代代称(他们是)贤明的君主,这是因为(他们)明白士人是可贵的。”
  宣王说:“唉呀!君子怎么能侮慢呢,我是自找不痛快呀!到现在(我才)听到了君子的高论。希望您收下(我)做学生。”颜斶辞谢,(要)离开,说:“玉生在山中,(一经)雕琢就破坏(本色)了,不是(经过雕琢就)不宝贵了,但是那璞玉(就)不(再有本真的)完美了。士人生在偏僻乡野,(一经)推举选拔就享有禄位了,不是(享有禄位就)不尊贵显达了,但是(他的)身体和精神(就)不(再)完整独立。我希望回到我的乡里,晚点吃饭权当吃肉,悠闲散步权当乘车,不犯王法权当富贵,清静纯正,自得其乐。发号施令的是大王,竭尽忠心直言进谏的是颜斶。(我)阐述主要的意见已经很详尽了,希望您能允许我回去。”于是(颜斶)行再拜礼辞谢离去。
齐宣王见颜斶,曰:“斶斶!”斶亦曰:“王斶!”宣王不说。左右曰:“王,人君也。斶,人臣也。王曰‘斶斶’,亦曰‘王斶’,可乎?”斶对曰:“夫斶斶为慕势,王斶为趋士。与使斶为慕势,不如使王为趋士。”王忿然作色曰:“王者贵乎?士贵乎?”对曰:“士贵耳,王者不贵。”王曰:“有说乎?”斶曰:“有。昔者秦攻齐,令曰:‘有敢去柳下季垄五十步而樵采者,死不赦。’令曰:‘有能得齐王头者,封万户侯,赐金千镒。’由是观之,生王之头,曾不若死士之垄也。”宣王默然不悦。左右皆曰:“斶来,斶来!大王据千乘之地,而建千石锺,万石虡。天下之士,仁义皆来役处;辩... 古诗文网>>
大家还在搜