下载百度汉语App
名师好课免费看

郑伯克段于鄢

【作者】左丘明 【朝代】先秦
拼音
chū
zhèng
gōng
shēn
yuē
jiāng
shēng
zhuāng
gōng
gòng
shū
duàn
zhuāng
gōng
shēng
jīng
jiāng
shì
míng
yuē
shēng
”,
suì
è
zhī
ài
gòng
shū
duàn
zhī
qǐng
gōng
gōng
zhuāng
gōng
wèi
wèi
zhī
qǐng
zhì
gōng
yuē
:“
zhì
yán
guó
shū
yān
tuó
wéi
mìng
。”
qǐng
jīng
shǐ
使
zhī
wèi
zhī
jīng
chéng
shū
”。
zhòng
yuē
:“
chéng
guò
bǎi
zhì
guó
zhī
hài
xiān
wáng
zhī
zhì
guò
cān
guó
zhī
zhōng
zhī
xiǎo
jiǔ
zhī
jīn
jīng
fēi
zhì
jūn
jiāng
kān
。”
gōng
yuē
:“
jiāng
shì
zhī
yān
hài
?”
duì
yuē
:“
jiāng
shì
yàn
zhī
yǒu
zǎo
wèi
zhī
suǒ
shǐ
使
màn
màn
nán
màn
cǎo
yóu
chú
kuàng
jūn
zhī
chǒng
?”
gōng
yuē
:“
duō
xíng
zi
dài
zhī
。”
ér
shū
mìng
西
běi
èr
gōng
zi
yuē
:“
guó
kān
èr
jūn
jiāng
ruò
zhī
shū
chén
qǐng
shì
zhī
ruò
qǐng
chú
zhī
shēng
mín
xīn
。”
gōng
yuē
:“
yōng
jiāng
。”
shū
yòu
shōu
èr
wéi
zhì
lǐn
yán
zi
fēng
yuē
:“
hòu
jiāng
zhòng
。”
gōng
yuē
:“
hòu
jiāng
bēng
。”
shū
wán
shàn
jiǎ
bīng
chéng
jiāng
zhèng
rén
jiāng
zhī
gōng
wén
yuē
:“
!”
mìng
zi
fēng
shuài
chē
èr
bǎi
chéng
jīng
jīng
pàn
shū
duàn
duàn
yān
“。
gōng
zhū
yān
yuè
xīn
chǒu
shū
chū
bēn
gòng
suì
zhì
jiāng
shì
chéng
yǐng
ér
shì
zhī
yuē
:“
huáng
quán
xiāng
jiàn
。”
ér
huǐ
zhī
yǐng
kǎo
shū
wèi
yǐng
fēng
rén
wén
zhī
yǒu
xiàn
gōng
gōng
zhī
shí
shí
shě
ròu
gōng
wèn
zhī
duì
yuē
:“
xiǎo
rén
yǒu
jiē
cháng
xiǎo
rén
zhī
shí
wèi
cháng
jūn
zhī
gēng
qǐng
zhī
。”
gōng
yuē
:“
ěr
yǒu
!”
yǐng
kǎo
shū
yuē
:“
gǎn
wèn
wèi
?”
gōng
zhī
qiě
gào
zhī
huǐ
duì
yuē
:“
jūn
huàn
yān
ruò
quē
quán
suì
ér
xiāng
jiàn
shuí
yuē
rán
?”
gōng
cóng
zhī
gōng
ér
:“
suì
zhī
zhōng
róng
róng
!”
jiāng
chū
ér
:“
suì
zhī
wài
xiè
xiè
!”
suì
wèi
zi
chū
jūn
zi
yuē
:“
yǐng
kǎo
shū
chún
xiào
ài
shī
zhuāng
gōng
shī
yuē
:‘
xiào
zi
kuì
yǒng
ěr
lèi
。’
shì
zhī
wèi
?”

初,郑武公娶于申,曰武姜。生庄公及共叔段。庄公寤生,惊姜氏,故名曰“寤生”,遂恶之。爱共叔段,欲立之,亟请于武公,公弗许。及庄公即位,为之请制。公曰:“制,岩邑也,虢叔死焉,佗邑唯命。”请京,使居之,谓之“京城大叔”。
祭仲曰:“都城过百雉,国之害也。先王之制:大都,不过参国之一;中,五之一;小,九之一。今京不度,非制也,君将不堪。”公曰:“姜氏欲之,焉辟害?”对曰:“姜氏何厌之有?不如早为之所,无使滋蔓。蔓,难图也。蔓草犹不可除,况君之宠弟乎?”公曰:“多行不义,必自毙,子姑待之。”
既而大叔命西鄙、北鄙贰于己。公子吕曰:“国不堪贰,君将若之何?欲与大叔,臣请事之;若弗与,则请除之,无生民心。”公曰:“无庸,将自及。”大叔又收贰以为己邑,至于廪延。子封曰:“可矣。厚将得众。”公曰:“不义不昵,厚将崩。”
大叔完聚,缮甲兵,具卒乘,将袭郑。夫人将启之。公闻其期,曰:“可矣!”命子封帅车二百乘以伐京。京叛大叔段。段入于鄢“。公伐诸鄢。五月辛丑,大叔出奔共。
书曰:“郑伯克段于鄢。”段不弟,故不言弟;如二君,故曰克;称郑伯,讥失教也;谓之郑志。不言出奔,难之也。
遂置姜氏于城颍,而誓之曰:“不及黄泉,无相见也。”既而悔之。
颍考叔为颍谷封人,闻之,有献于公。公赐之食。食舍肉。公问之,对曰:“小人有母,皆尝小人之食矣,未尝君之羹。请以遗之。”公曰:“尔有母遗,繄我独无!”颍考叔曰:“敢问何谓也?”公语之故,且告之悔。对曰:“君何患焉?若阙地及泉,隧而相见,其谁曰不然?”公从之。公入而赋:“大隧之中,其乐也融融!”姜出而赋:“大隧之外,其乐也洩洩!”遂为母子如初。
君子曰:“颍考叔,纯孝也。爱其母,施及庄公。《诗》曰:‘孝子不匮,永锡尔类。’其是之谓乎?”
从前,郑武公在申国娶了一妻子,叫武姜,她生下庄公和共叔段。庄公出生时脚先出来,武姜受到惊吓,因此给他取名叫“寤生”,很厌恶他。武姜偏爱共叔段,想立共叔段为世子,多次向武公请求,武公都不答应。到庄公即位的时候,武姜就替共叔段请求分封到制邑去。庄公说:“制邑是个险要的地方,从前虢叔就死在那里,若是封给其它城邑,我都可以照吩咐办。”武姜便请求封给京邑,庄公答应了,让他住在那里,称他为京城太叔。 大夫祭仲说:“分封的都城如果超过三百方丈,那就会是国家的祸害。先王的制度规定:国内最大的城邑不能超过国都的三分之一,中等的不得超过它的五分一,小的不能超过它的九分之一。现在,京邑的城墙不合规定,这不是先王的制度,这样下去您将会控制不住的。”庄公说:“姜氏想要这样,我怎能躲开这种祸害呢?”祭仲回答说:“姜氏哪有满足的时候!不如及早处置,别让祸根滋长蔓延,一滋长蔓延就难办了。蔓延开来的野草还不能铲除干净,何况是您受宠爱的弟弟呢?”庄公说:“多做不义的事情,必定会自己垮台,你姑且等着瞧吧。” 过了不久,太叔段使原来属于郑国的西边和北边的边邑也属于自己。公子吕说:“国家不能使土地有两属的情况,现在您打算怎么办?您如果打算把郑国交给太叔,那么我就去服待他;如果不给,那么就请除掉他,不要使人民产生两属的心理。”庄公说:“不用除掉他,他自己将要遭到灾祸的。”太叔又把两属的边邑改为自己统辖的地方,一直扩展到廪延。子封说:“可以行动了!土地扩大了,他将得到老百姓的拥护。”庄公说:“多行不义之事,别人就不会亲近他,土地虽然扩大了,他也会垮台的。” 太叔修治城廓,聚集百姓,修整盔甲武器,准备好兵马战车,将要偷袭郑国。武姜打算开城门作内应。庄公打听到公叔段偷袭的时候,说:“可以出击了!”命令子封率领车二百乘,去讨伐京邑。京邑的人民背叛共叔段,共叔段于是逃到鄢城。庄公又追到鄢城讨伐他。五月辛丑那一天,太叔段逃到共国。 《春秋》记载道:“郑伯克段于鄢。”共叔段不遵守做弟弟的本分,所以不说他是庄公的弟弟;兄弟俩如同两个国君一样,所以用“克”字;称庄公为“郑伯”,是讥讽他对弟弟失教;赶走共叔段是出于郑庄公的本意,便不写共叔段自动出奔,这么处理含有责难郑庄公的意思。 庄公就把武姜安置在城颖,并且发誓说:“不到地下泉水(不到死后埋在地下),不再见面!”过了些时候,庄公又后悔了。有个叫颖考叔的,是颖谷管理疆界的官吏,听到这件事,就把贡品献给郑庄公。庄公赐给他饭食。颖考叔在吃饭的时候,把肉留着。庄公问他为什么这样。颖考叔答道:“小人有个老娘,我吃的东西她都尝过,只是从未尝过君王的肉羹,请让我带回去送给她吃。”庄公说:“你有个老娘可以孝敬,唉,唯独我就没有!”颖考叔说:“请问您这是什么意思?”庄公把原因告诉了他,还告诉他后悔的心情。颖考叔答道:“您有什么担心的!只要挖一条地道,挖出了泉水,从地道中相见,谁还说您违背了誓言?”庄公依了他的话。庄公走进地道去见武姜,赋诗道:“大隧之中相见啊,多么和乐相得啊!”武姜走出地道,赋诗道:“大隧之外相见啊,多么舒畅快乐啊!”从此,他们恢复了从前的母子关系。 君子说:“颖考叔是位真正的孝子,他不仅孝顺自己的母亲,而且把这种孝心推广到郑伯身上。《诗经·既醉》篇说:‘孝子不断地推行孝道,永远能感化你的同类。’大概就是对颖孝叔这类纯孝而说的吧?”
《郑伯克段于鄢》是编年体史书《左传》的一个片段,却俨然一篇完整而优美的记事散文。文章把发生在两千七百多年前的这一历史事件,具体可感地呈现在我们眼前,使我们仿佛真的进入了时间隧道,面对面地聆听历史老人绘声绘色地讲述这一事件的缘起、发生、发展和最后结局。从而,不仅让我们明了这一历史事件的真实情况,同时也让我们看到了相关人物的内心世界,并进而感悟到郑国最高统治者内部夺权斗争的尖锐性和残酷性。 古诗文网>>
作者介绍
左丘明(约前502—约前422)姓丘,名明,因其父任左史官,故称左丘明(而关于左丘明的姓名,长期以来由于先秦及汉代文献对左传作者左丘明的记载非常有限,历代学者就左丘明氏字名情况问题争论不休、众说纷纭。一说复姓左丘,名明;一说单姓左,名丘明,但史载,左丘明乃姜子牙后裔,嫡系裔孙丘(邱)氏较为可靠,旁系左氏有待商酌)春秋末期鲁国都君庄(今山东省肥城市石横镇东衡鱼村)人。春秋末期史学家、文学家、思想家、散文家、军事家。与孔子同时或者比孔子年龄略长些。曾任鲁国史官,为解析《春秋》而作《左传》(又称《左氏春秋》),又作《国语》,作《国语》时已双目失明,两书记录了不少西周、春秋的重要史事,保存了具有很高价值的原始资料。由于史料详实,文笔生动,引起了古今中外学者的爱好和研讨。被誉为“文宗史圣”、“经臣史祖”,孔子、司马迁均尊左丘明为“君子”。历代帝王多有敕封:唐封经师;宋封瑕丘伯和中都伯;明封先儒和先贤。山东泰安建有丘明中学以纪念左丘明。左丘明是中国传统史学的创始人。史学界推左丘明为中国史学的开山鼻祖。被誉为“百家文字之宗、万世古文之祖”。左丘明的思想是儒家思想,在当时较多地反映了人民的利益和要求。(概述图片来自:) 百科详情>>
大家还在搜