下载百度汉语App
名师好课免费看

琵琶行 / 琵琶引

【作者】白居易 【朝代】
拼音
译文
yuán
shí
nián
zuǒ
qiān
jiǔ
jiāng
jùn
míng
nián
qiū
sòng
pén
kǒu
wén
zhōu
zhōng
tán
zhě
tīng
yīn
zhēng
zhēng
rán
yǒu
jīng
shēng
wèn
rén
běn
cháng
ān
chàng
cháng
xué
cáo
èr
shàn
cái
nián
cháng
shuāi
wěi
shēn
wèi
rén
suì
mìng
jiǔ
shǐ
使
kuài
tán
shù
mǐn
rán
shào
xiǎo
shí
huān
shì
jīn
piāo
lún
qiáo
cuì
zhuǎn
jiāng
jiān
chū
guān
èr
nián
tián
rán
ān
gǎn
rén
yán
shì
shǐ
jué
yǒu
qiān
zhé
yīn
wèi
cháng
zèng
zhī
fán
liù
bǎi
shí
liù
yán
mìng
yuē
xíng
bìng
xún
yáng
jiāng
tóu
sòng
fēng
huā
qiū
zhǔ
rén
xià
zài
chuán
jiǔ
yǐn
guǎn
xián
zuì
chéng
huān
cǎn
jiāng
bié
bié
shí
máng
máng
jiāng
jìn
yuè
wén
shuǐ
shàng
shēng
zhǔ
rén
wàng
guī
xún
shēng
àn
wèn
tán
zhě
shuí
shēng
tíng
chí
chuán
xiāng
jìn
yāo
xiāng
jiàn
tiān
jiǔ
huí
dēng
chóng
kāi
yàn
qiān
wàn
huàn
shǐ
chū
lái
yóu
bào
bàn
zhē
miàn
zhuǎn
zhóu
xián
sān
liǎng
shēng
wèi
chéng
diào
xiān
yǒu
qíng
xián
xián
yǎn
shēng
shēng
píng
shēng
zhì
méi
xìn
shǒu
tán
shuō
jìn
xīn
zhōng
xiàn
shì
qīng
lǒng
màn
niǎn
tiǎo
chū
wéi
cháng
hòu
liù
yāo
xián
cáo
cáo
xiǎo
xián
qiè
qiè
cáo
cáo
qiè
qiè
cuò
tán
zhū
xiǎo
zhū
luò
pán
jiàn
guān
yīng
huā
huá
yōu
quán
liú
bīng
xià
nán
bīng
quán
lěng
xián
níng
jué
níng
jué
tōng
shēng
zàn
xiē
bié
yǒu
yōu
chóu
àn
hèn
shēng
shí
shēng
shèng
yǒu
shēng
yín
píng
zhà
shuǐ
jiāng
bèng
tiě
chū
dāo
qiāng
míng
zhōng
shōu
dāng
xīn
huà
xián
shēng
liè
dōng
chuán
西
fǎng
qiǎo
yán
wéi
jiàn
jiāng
xīn
qiū
yuè
bái
chén
yín
fàng
chā
xián
zhōng
zhěng
dùn
shang
liǎn
róng
yán
běn
shì
jīng
chéng
jiā
zài
líng
xià
zhù
shí
sān
xué
chéng
míng
shǔ
jiào
fáng
céng
jiāo
shàn
cái
zhuāng
chéng
měi
bèi
qiū
niáng
líng
nián
shào
zhēng
chán
tóu
hóng
xiāo
zhī
shù
diàn
tóu
yín
jíe
suì
xuè
lúo
qún
fān
jǐu
jīn
nián
huān
xiào
míng
nián
qiū
yuè
chūn
fēng
děng
xián
zǒu
cóng
jūn
ā
zhāo
lái
yán
mén
qián
lěng
luò
ān
lǎo
jià
zuò
shāng
rén
shāng
rén
zhòng
qīng
bié
qián
yuè
liáng
mǎi
chá
lái
jiāng
kǒu
shǒu
kōng
chuán
rào
chuán
yuè
míng
jiāng
shuǐ
hán
shēn
mèng
shào
nián
shì
mèng
zhuāng
lèi
hóng
lán
gān
wén
tàn
yòu
wén
zhòng
tóng
shì
tiān
lún
luò
rén
xiāng
féng
céng
xiāng
shí
cóng
nián
jīng
zhé
bìng
xún
yáng
chéng
xún
yáng
yīn
yuè
zhōng
suì
wén
zhú
shēng
zhù
jìn
pén
jiāng
shī
湿
huáng
zhú
rào
zhái
shēng
jiān
dàn
wén
juān
xuè
yuán
āi
míng
chūn
jiāng
huā
zhāo
qiū
yuè
wǎng
wǎng
jiǔ
huán
qīng
shān
cūn
ōu
zhāo
zhā
nán
wéi
tīng
jīn
wén
jūn
tīng
xiān
yuè
ěr
zàn
míng
gèng
zuò
tán
wèi
jūn
fān
zuò
xíng
gǎn
yán
liáng
jiǔ
què
zuò
xián
xián
zhuǎn
xiàng
qián
shēng
mǎn
zuò
chóng
wén
jiē
yǎn
zuò
zhōng
xià
shéi
zuì
duō
jiāng
zhōu
qīng
shān
shī
湿

秋夜我到浔阳江头送一位归客,冷风吹着枫叶和芦花秋声瑟瑟。我和客人下马在船上饯别设宴,举起酒杯要饮却无助兴的音乐。酒喝得不痛快更伤心将要分别,临别时夜茫茫江水倒映着明月。忽听得江面上传来琵琶清脆声;我忘却了回归客人也不想动身。寻着声源探问弹琵琶的是何人?琵琶停了许久却迟迟没有动静。我们移船靠近邀请她出来相见;叫下人添酒回灯重新摆起酒宴。千呼万唤她才缓缓地走出来,怀里还抱着琵琶半遮着脸面。转紧琴轴拨动琴弦试弹了几声;尚未成曲调那形态就非常有情。弦弦凄楚悲切声音隐含着沉思;似乎在诉说着她平生的不得志;她低着头随手连续地弹个不停;用琴声把心中无限的往事说尽。轻轻地拢,慢慢地捻,一会儿抹,一会儿挑。初弹《霓裳羽衣曲》接着再弹《六幺》。大弦浑宏悠长嘈嘈如暴风骤雨;小弦和缓幽细切切如有人私语。嘈嘈声切切声互为交错地弹奏;就像大珠小珠一串串掉落玉盘。琵琶声一会儿像花底下宛转流畅的鸟鸣声,一会儿又像水在冰下流动受阻艰涩低沉、呜咽断续的声音。好像水泉冷涩琵琶声开始凝结,凝结而不通畅声音渐渐地中断。像另有一种愁思幽恨暗暗滋生;此时闷闷无声却比有声更动人。突然间好像银瓶撞破水浆四溅;又好像铁甲骑兵厮杀刀枪齐鸣。一曲终了她对准琴弦中心划拨;四弦一声轰鸣好像撕裂了布帛。东船西舫人们都静悄悄地聆听;只见江心之中映着白白秋月影。她沉吟着收起拨片插在琴弦中;整顿衣裳依然显出庄重的颜容。她说我原是京城负有盛名的歌女;老家住在长安城东南的虾蟆陵。弹奏琵琶技艺十三岁就已学成;教坊乐团第一队中列有我姓名。每曲弹罢都令艺术大师们叹服;每次妆成都被同行歌妓们嫉妒。京都豪富子弟争先恐后来献彩;弹完一曲收来的红绡不知其数。钿头银篦打节拍常常断裂粉碎;红色罗裙被酒渍染污也不后悔。年复一年都在欢笑打闹中度过;秋去春来美好的时光白白消磨。兄弟从军老鸨死家道已经破败;暮去朝来我也渐渐地年老色衰。门前车马减少光顾者落落稀稀;青春已逝我只得嫁给商人为妻。商人重利不重情常常轻易别离;上个月他去浮梁做茶叶的生意。他去了留下我在江口孤守空船;秋月与我作伴绕舱的秋水凄寒。更深夜阑常梦少年时作乐狂欢;梦中哭醒涕泪纵横污损了粉颜。我听琵琶的悲泣早已摇头叹息;又听到她这番诉说更叫我悲凄。我们俩同是天涯沦落的可悲人;今日相逢何必问是否曾经相识!自从去年我离开繁华长安京城;被贬居住在浔阳江畔常常卧病。浔阳这地方荒凉偏僻没有音乐;一年到头听不到管弦的乐器声。住在湓江这个低洼潮湿的地方;第宅周围黄芦和苦竹缭绕丛生。在这里早晚能听到的是什么呢?尽是杜鹃猿猴那些悲凄的哀鸣。春江花朝秋江月夜那样好光景;也无可奈何常常取酒独酌独饮。难道这里就没有山歌和村笛吗?只是那音调嘶哑粗涩实在难听。今晚我听你弹奏琵琶诉说衷情,就像听到仙乐眼也亮来耳也明。请你不要推辞坐下来再弹一曲;我要为你创作一首新诗《琵琶行》。被我的话所感动她站立了好久;回身坐下再转紧琴弦拨出急声。凄凄切切不再像刚才那种声音;在座的人重听都掩面哭泣不停。要问在座之中谁流的眼泪最多?我江州司马泪水湿透青衫衣襟!

元和十年,予左迁九江郡司马。明年秋,送客湓浦口,闻舟中夜弹琵琶者,听其音,铮铮然有京都声。问其人,本长安倡女,尝学琵琶于穆、曹二善才,年长色衰,委身为贾人妇。遂命酒,使快弹数曲。曲罢悯然,自叙少小时欢乐事,今漂沦憔悴,转徙于江湖间。予出官二年,恬然自安,感斯人言,是夕始觉有迁谪意。因为长句,歌以赠之,凡六百一十六言,命曰《琵琶行并序》。

唐宪宗元和十年,我被贬为九江郡司马。第二年秋季的一天,在湓浦口为朋友送行,夜里听到船上有人弹琵琶。听那声音,铮铮铿铿有京都流行的声韵。探问这个人,原来是长安的歌女,曾经向穆、曹两位琵琶大师学艺。后来年纪大了,红颜退尽,嫁给商人为妻。于是命人摆酒叫她畅快地弹几曲。她弹完后,有些闷闷不乐的样子,自己说起了少年时欢乐之事,而今漂泊沉沦,形容憔悴,在江湖之间辗转流浪。我离京调外任职两年来,随遇而安,自得其乐,而今被这个人的话所感触,这天夜里才有被降职的感觉。于是撰写一首长诗赠送给她,共六百一十六字,题为《琵琶行》。

浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟

秋夜我到浔阳江头送一位归客,冷风吹着枫叶和芦花秋声瑟瑟。

主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

我和客人下马在船上饯别设宴,举起酒杯要饮却无助兴的音乐。

醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。

酒喝得不痛快更伤心将要分别,临别时夜茫茫江水倒映着明月。

忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发。

忽听得江面上传来琵琶清脆声;我忘却了回归客人也不想动身。

寻声暗问弹者谁,琵琶声停欲语迟。

寻着声源探问弹琵琶的是何人?琵琶停了许久却迟迟没有动静。

移船相近邀相见,添酒回灯开宴。

我们移船靠近邀请她出来相见;叫下人添酒回灯重新摆起酒宴。

千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。

千呼万唤她才缓缓地走出来,怀里还抱着琵琶半遮着脸面。

转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。

转紧琴轴拨动琴弦试弹了几声;尚未成曲调那形态就非常有情。

弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志。

弦弦凄楚悲切声音隐含着沉思;似乎在诉说着她平生的不得志;

低眉信手续续弹说尽心中无限事。

她低着头随手连续地弹个不停;用琴声把心中无限的往事说尽。

初为《霓裳》后《六幺》。

轻轻抚拢慢慢捻揉下抹又上挑,初弹《霓裳羽衣曲》接着再弹《六幺》。

大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。

大弦浑宏悠长嘈嘈如暴风骤雨;小弦和缓幽细切切如有人私语。

嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。

嘈嘈声切切声互为交错地弹奏;就像大珠小珠一串串掉落玉盘。

间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难

琵琶声一会儿像花底下宛转流畅的鸟鸣声,一会儿又像水在冰下流动受阻艰涩低沉、呜咽断续的声音。

冰泉冷涩弦凝绝凝绝不通声歇。

好像水泉冷涩琵琶声开始凝结,凝结而不通畅声音渐渐地中断。

别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。

像另有一种愁思幽恨暗暗滋生;此时闷闷无声却比有声更动人。

银瓶乍破水浆铁骑突出刀枪鸣。

突然间好像银瓶撞破水浆四溅;又好像铁甲骑兵厮杀刀枪齐鸣。

曲终收拨当心画四弦一声如裂帛。

一曲终了她对准琴弦中心划拨;四弦一声轰鸣好像撕裂了布帛。

东船西悄无言,唯见江心秋月白。

东船西舫人们都静悄悄地聆听;只见江心之中映着白白秋月影。

沉吟放拨插弦中,整顿衣裳起敛容

她沉吟着收起拨片插在琴弦中;整顿衣裳依然显出庄重的颜容。

自言本是京城女,家在虾蟆陵下住。

她说我原是京城负有盛名的歌女;老家住在长安城东南的虾蟆陵。

十三学得琵琶成,名属教坊第一部。

弹奏琵琶技艺十三岁就已学成;教坊乐团第一队中列有我姓名。

曲罢曾教善才服,妆成每被秋娘妒。

每曲弹罢都令艺术大师们叹服;每次妆成都被同行歌妓们嫉妒。

五陵年少争缠头一曲红不知数。

京都豪富子弟争先恐后来献彩;弹完一曲收来的红绡不知其数。

钿头银篦击节碎,血色罗裙翻酒污。

钿头银篦打节拍常常断裂粉碎;红色罗裙被酒渍染污也不后悔。

今年欢笑复明年,秋月春风等闲度。

年复一年都在欢笑打闹中度过;秋去春来美好的时光白白消磨。

弟走从军阿姨死,暮去朝来颜色故

兄弟从军老鸨死家道已经破败;暮去朝来我也渐渐地年老色衰。

门前冷落鞍马稀,老大嫁作商人妇。

门前车马减少光顾者落落稀稀;青春已逝我只得嫁给商人为妻。

商人重利轻别离,前月浮梁买茶去。

商人重利不重情常常轻易别离;上个月他去浮梁做茶叶的生意。

去来江口守空船,绕船月明江水寒。

他去了留下我在江口孤守空船;秋月与我作伴绕舱的秋水凄寒。

夜深忽梦少年事,梦啼妆泪阑干

更深夜阑常梦少年时作乐狂欢;梦中哭醒涕泪纵横污损了粉颜。

我闻琵琶已叹息,又闻此语重唧唧

我听琵琶的悲泣早已摇头叹息;又听到她这番诉说更叫我悲凄。

同是天涯沦落人,相逢何必曾相识!

我们俩同是天涯沦落的可悲人;今日相逢何必问是否曾经相识!

我从去年辞帝京,谪居卧病浔阳城。

自从去年我离开繁华长安京城;被贬居住在浔阳江畔常常卧病。

浔阳地僻无音乐,终岁不闻丝竹声。

浔阳这地方荒凉偏僻没有音乐;一年到头听不到管弦的乐器声。

住近湓江地低湿,黄芦苦竹绕宅生。

住在湓江这个低洼潮湿的地方;第宅周围黄芦和苦竹缭绕丛生。

其间旦暮闻何物?杜鹃啼血猿哀鸣。

在这里早晚能听到的是什么呢?尽是杜鹃猿猴那些悲凄的哀鸣。

春江花朝秋月夜,往往取酒还独倾。

春江花朝秋江月夜那样好光景;也无可奈何常常取酒独酌独饮。

岂无山歌与村笛?呕哑嘲哳难为听。

难道这里就没有山歌和村笛吗?只是那音调嘶哑粗涩实在难听。

今夜闻君琵琶语如听仙乐耳暂明。

今晚我听你弹奏琵琶诉说衷情,就像听到仙乐眼也亮来耳也明。

莫辞更坐弹一曲,为君翻作《琵琶行》。

请你不要推辞坐下来再弹一曲;我要为你创作一首新诗《琵琶行》。

感我此言良久立,却坐促弦弦转急。

被我的话所感动她站立了好久;回身坐下再转紧琴弦拨出急声。

凄凄不似向前声满座重闻皆掩泣

凄凄切切不再像刚才那种声音;在座的人重听都掩面哭泣不停。

座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。

要问在座之中谁流的眼泪最多?我江州司马泪水湿透青衫衣襟!

元和十年,予左迁九江郡司马。明年秋,送客湓浦口,闻舟中夜弹琵琶者,听其音,铮铮然有京都声。问其人,本长安倡女,尝学琵琶于穆、曹二善才,年长色衰,委身为贾人妇。遂命酒,使快弹数曲。曲罢悯然,自叙少小时欢乐事,今漂沦憔悴,转徙于江湖间。予出官二年,恬然自安,感斯人言,是夕始觉有迁谪意。因为长句,歌以赠之,凡六百一十六言,命曰《琵琶行并序》。
浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。
主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。
醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。
忽闻水上琵琶声,主人忘归客不发。
寻声暗问弹者谁,琵琶声停欲语迟。
移船相近邀相见,添酒回灯重开宴。
千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。
转轴拨弦三两声,未成曲调先有情。
弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志。
低眉信手续续弹,说尽心中无限事。
轻拢慢捻抹复挑,初为《霓裳》后《六幺》。
大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语。
嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。
间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。
冰泉冷涩弦凝绝,凝绝不通声暂歇。
别有幽愁暗恨生,此时无声胜有声。
银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣。
曲终收拨当心画,四弦一声如裂帛。
东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。
沉吟放拨插弦中,整顿衣裳起敛容。
自言本是京城女,家在虾蟆陵下住。
十三学得琵琶成,名属教坊第一部。
曲罢曾教善才服,妆成每被秋娘妒。
五陵年少争缠头,一曲红绡不知数。
钿头银篦击节碎,血色罗裙翻酒污。
今年欢笑复明年,秋月春风等闲度。
弟走从军阿姨死,暮去朝来颜色故。
门前冷落鞍马稀,老大嫁作商人妇。
商人重利轻别离,前月浮梁买茶去。
去来江口守空船,绕船月明江水寒。
夜深忽梦少年事,梦啼妆泪红阑干。
我闻琵琶已叹息,又闻此语重唧唧。
同是天涯沦落人,相逢何必曾相识!
我从去年辞帝京,谪居卧病浔阳城。
浔阳地僻无音乐,终岁不闻丝竹声。
住近湓江地低湿,黄芦苦竹绕宅生。
其间旦暮闻何物?杜鹃啼血猿哀鸣。
春江花朝秋月夜,往往取酒还独倾。
岂无山歌与村笛?呕哑嘲哳难为听。
今夜闻君琵琶语,如听仙乐耳暂明。
莫辞更坐弹一曲,为君翻作《琵琶行》。
感我此言良久立,却坐促弦弦转急。
凄凄不似向前声,满座重闻皆掩泣。
座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。
唐宪宗元和十年,我被贬为九江郡司马。第二年秋季的一天,在湓浦口为朋友送行,夜里听到船上有人弹琵琶。听那声音,铮铮铿铿有京都流行的声韵。探问这个人,原来是长安的歌女,曾经向穆、曹两位琵琶大师学艺。后来年纪大了,红颜退尽,嫁给商人为妻。于是命人摆酒叫她畅快地弹几曲。她弹完后,有些闷闷不乐的样子,自己说起了少年时欢乐之事,而今漂泊沉沦,形容憔悴,在江湖之间辗转流浪。我离京调外任职两年来,随遇而安,自得其乐,而今被这个人的话所感触,这天夜里才有被降职的感觉。于是撰写一首长诗赠送给她,共六百一十六字,题为《琵琶行》。秋夜我到浔阳江头送一位归客,冷风吹着枫叶和芦花秋声瑟瑟。我和客人下马在船上饯别设宴,举起酒杯要饮却无助兴的音乐。酒喝得不痛快更伤心将要分别,临别时夜茫茫江水倒映着明月。忽听得江面上传来琵琶清脆声;我忘却了回归客人也不想动身。寻着声源探问弹琵琶的是何人?琵琶停了许久却迟迟没有动静。我们移船靠近邀请她出来相见;叫下人添酒回灯重新摆起酒宴。千呼万唤她才缓缓地走出来,怀里还抱着琵琶半遮着脸面。转紧琴轴拨动琴弦试弹了几声;尚未成曲调那形态就非常有情。弦弦凄楚悲切声音隐含着沉思;似乎在诉说着她平生的不得志;她低着头随手连续地弹个不停;用琴声把心中无限的往事说尽。轻轻地拢,慢慢地捻,一会儿抹,一会儿挑。初弹《霓裳羽衣曲》接着再弹《六幺》。大弦浑宏悠长嘈嘈如暴风骤雨;小弦和缓幽细切切如有人私语。嘈嘈声切切声互为交错地弹奏;就像大珠小珠一串串掉落玉盘。琵琶声一会儿像花底下宛转流畅的鸟鸣声,一会儿又像水在冰下流动受阻艰涩低沉、呜咽断续的声音。好像水泉冷涩琵琶声开始凝结,凝结而不通畅声音渐渐地中断。像另有一种愁思幽恨暗暗滋生;此时闷闷无声却比有声更动人。突然间好像银瓶撞破水浆四溅;又好像铁甲骑兵厮杀刀枪齐鸣。一曲终了她对准琴弦中心划拨;四弦一声轰鸣好像撕裂了布帛。东船西舫人们都静悄悄地聆听;只见江心之中映着白白秋月影。她沉吟着收起拨片插在琴弦中;整顿衣裳依然显出庄重的颜容。她说我原是京城负有盛名的歌女;老家住在长安城东南的虾蟆陵。弹奏琵琶技艺十三岁就已学成;教坊乐团第一队中列有我姓名。每曲弹罢都令艺术大师们叹服;每次妆成都被同行歌妓们嫉妒。京都豪富子弟争先恐后来献彩;弹完一曲收来的红绡不知其数。钿头银篦打节拍常常断裂粉碎;红色罗裙被酒渍染污也不后悔。年复一年都在欢笑打闹中度过;秋去春来美好的时光白白消磨。兄弟从军老鸨死家道已经破败;暮去朝来我也渐渐地年老色衰。门前车马减少光顾者落落稀稀;青春已逝我只得嫁给商人为妻。商人重利不重情常常轻易别离;上个月他去浮梁做茶叶的生意。他去了留下我在江口孤守空船;秋月与我作伴绕舱的秋水凄寒。更深夜阑常梦少年时作乐狂欢;梦中哭醒涕泪纵横污损了粉颜。我听琵琶的悲泣早已摇头叹息;又听到她这番诉说更叫我悲凄。我们俩同是天涯沦落的可悲人;今日相逢何必问是否曾经相识!自从去年我离开繁华长安京城;被贬居住在浔阳江畔常常卧病。浔阳这地方荒凉偏僻没有音乐;一年到头听不到管弦的乐器声。住在湓江这个低洼潮湿的地方;第宅周围黄芦和苦竹缭绕丛生。在这里早晚能听到的是什么呢?尽是杜鹃猿猴那些悲凄的哀鸣。春江花朝秋江月夜那样好光景;也无可奈何常常取酒独酌独饮。难道这里就没有山歌和村笛吗?只是那音调嘶哑粗涩实在难听。今晚我听你弹奏琵琶诉说衷情,就像听到仙乐眼也亮来耳也明。请你不要推辞坐下来再弹一曲;我要为你创作一首新诗《琵琶行》。被我的话所感动她站立了好久;回身坐下再转紧琴弦拨出急声。凄凄切切不再像刚才那种声音;在座的人重听都掩面哭泣不停。要问在座之中谁流的眼泪最多?我江州司马泪水湿透青衫衣襟!
元和十年,予左迁九江郡司马。明年秋,送客湓浦口,闻舟中夜弹琵琶者,听其音,铮铮然有京都声。问其人,本长安倡女,尝学琵琶于穆、曹二善才,年长色衰,委身为贾人妇。遂命酒,使快弹数曲。曲罢悯然,自叙少小时欢乐事,今漂沦憔悴,转徙于江湖间。予出官二年,恬然自安,感斯人言,是夕始觉有迁谪意。因为长句,歌以赠之,凡六百一十六言,命曰《琵琶行》。本诗的诗眼(主旨)是“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识。”通过写琵琶女生活的不幸,结合诗人自己在宦途所受到的打击,唱出了“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的心声。社会的动荡,世态的炎凉,对不幸者命运的同... 古诗文网>>
作者介绍
白居易(772~846),字乐天,晚年号香山居士,又号醉吟先生,河南新郑(今河南郑州新郑市)人,是我国唐代伟大的现实主义诗人,唐代三大诗人之一。唐代宗大历七年(772年)正月,白居易出生于郑州新郑东郭宅(今新郑市东郭寺村)。白氏祖籍山西太原,白居易本人就出生于河南新郑。卒后葬于河南洛阳,白居易故居纪念馆坐落于洛阳市郊,白园(白居易墓)坐落在洛阳城南香山的琵琶峰。白居易的诗歌题材广泛,形式多样,语言平易通俗,有“诗魔”和“诗王”之称。官至刑部尚书。有《白氏长庆集》传世,代表诗作有《长恨歌》、《卖炭翁》、《琵琶行》等。新乐府运动倡导者,主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”与元稹交好并称元白,晚年多与刘禹锡酬唱并称刘白。 百科详情>>
大家还在搜