下载百度汉语App
名师好课免费看

季梁谏追楚师

【作者】左丘明 【朝代】先秦
拼音
chǔ
wáng
qīn
suí
shǐ
使
wěi
zhāng
qiú
chéng
yān
jūn
xiá
dài
zhī
suí
rén
shǐ
使
shǎo
shī
dǒng
chéng
dòu
yán
chǔ
zi
yuē
:“
zhì
hàn
dōng
shǐ
使
rán
zhāng
sān
jūn
ér
bèi
jiǎ
bīng
lín
zhī
ér
xié
móu
nán
jiān
hàn
dōng
zhī
guó
suí
wèi
suí
zhāng
xiǎo
guó
xiǎo
guó
chǔ
zhī
shǎo
shī
chǐ
qǐng
léi
shī
zhāng
zhī
。”
xióng
qiě
yuē
:“
liáng
zài
?”
dòu
yuē
:“
wéi
hòu
shǎo
shī
jūn
。”
wáng
huǐ
jūn
ér
shǎo
shī
shǎo
shī
guī
qǐng
zhuī
chǔ
shī
suí
hóu
jiāng
zhī
liáng
zhǐ
zhī
yuē
:“
tiān
fāng
shòu
chǔ
chǔ
zhī
léi
yòu
jūn
yān
chén
wén
xiǎo
zhī
néng
xiǎo
dào
yín
suǒ
wèi
dào
zhōng
mín
ér
xìn
shén
shàng
mín
zhōng
zhù
shǐ
zhèng
xìn
jīn
mín
něi
ér
jūn
chěng
zhù
shǐ
jiǎo
chén
zhī
。”
gōng
yuē
:“
shēng
quán
féi
shèng
fēng
bèi
xìn
?”
duì
yuē
:“
mín
shén
zhī
zhǔ
shì
shèng
wáng
xiān
chéng
mín
ér
hòu
zhì
shén
fèng
shēng
gào
yuē
shuò
féi
。’
wèi
mín
zhī
cún
wèi
chù
zhī
shuò
fān
wèi
wèi
bèi
xián
yǒu
fèng
shèng
gào
yuē
:‘
jié
fēng
shèng
。’
wèi
sān
shí
hài
ér
mín
nián
fēng
fèng
jiǔ
gào
yuē
:‘
jiā
zhǐ
jiǔ
。’
wèi
shàng
xià
jiē
yǒu
jiā
ér
wéi
xīn
suǒ
wèi
xīn
xiāng
chán
sān
shí
xiū
jiào
qīn
jiǔ
zhì
yīn
shì
mín
ér
shén
jiàng
zhī
dòng
yǒu
chéng
jīn
mín
yǒu
xīn
ér
guǐ
shén
zhǔ
jūn
suī
fēng
zhī
yǒu
jūn
xiū
zhèng
ér
qīn
xiōng
zhī
guó
shù
miǎn
nán
。”
suí
hóu
ér
xiū
zhèng
chǔ
gǎn

楚武王侵随,使薳章求成焉,军于瑕以待之。随人使少师董成。
斗伯比言于楚子曰:“吾不得志于汉东也,我则使然。我张吾三军而被吾甲兵,以武临之,彼则惧而协以谋我,故难间也。汉东之国,随为大。随张,必弃小国。小国离,楚之利也。少师侈,请羸师以张之。”熊率且比曰:“季梁在,何益?”斗伯比曰:“以为后图。少师得其君。”
王毁军而纳少师。少师归,请追楚师。随侯将许之。
季梁止之曰:“天方授楚。楚之羸,其诱我也,君何急焉?臣闻小之能敌大也,小道大淫。所谓道,忠于民而信于神也。上思利民,忠也;祝史正辞,信也。今民馁而君逞欲,祝史矫举以祭,臣不知其可也。”公曰:“吾牲牷肥腯,粢盛丰备,何则不信?”对曰:“夫民,神之主也。是以圣王先成民,而后致力于神。故奉牲以告曰‘博硕肥腯。’谓民力之普存也,谓其畜之硕大蕃滋也,谓其不疾瘯蠡也,谓其备腯咸有也。奉盛以告曰:‘洁粢丰盛。’谓其三时不害而民和年丰也。奉酒醴以告曰:‘嘉栗旨酒。’谓其上下皆有嘉德而无违心也。所谓馨香,无谗慝也。故务其三时,修其五教,亲其九族,以致其禋祀。于是乎民和而神降之福,故动则有成。今民各有心,而鬼神乏主,君虽独丰,其何福之有?君姑修政而亲兄弟之国,庶免于难。”
随侯惧而修政,楚不敢伐。
楚武王侵犯随国,派薳章去要求议和。军队扎在瑕地,等待谈判的结果。随国派少师来主持议和。
  斗伯比对楚王说:“我们不能在汉水以东得志,全是我们自己造成的啊!我们扩大军队,增加装备,以武力威胁邻国。它们怕起来了,就协同对付我国,很难离间它们。汉水以东,要算随国最大。如果随国骄傲起来,必定抛弃那些小国。小国离散,咱们楚国就可从中得利了。少师这人,一向狂妄自大,请把我们的军队摆出个窝囊的样子,使他更加傲慢起来。”熊率且比说:“随国还有个季梁哩,这有什么作用?”斗伯比说:“以后会有用处的呀!少师很得国君的宠信啊。”
  于是楚武王故意损毁军容,接待少师。少师回去,果然请求追击楚军。随侯将要答应他,季梁急忙阻止,说:“上天正在帮楚国,楚军的疲弱,恐怕是骗我们上当吧,君王何必急于出师呢?臣听说,小国所以能抗拒大国,是因为小国得道而大国淫暴。什么是道呢?就是忠于人民,取信于鬼神。国君经常考虑如何利民,就是忠。祝官史官老老实实向神灵祭告,就是信。现在人民在挨饿而君王纵情享乐,祝官史官却在祭神时虚报功德,臣不知道这样如何能抗拒大国!”随侯说:“我上供的牲畜毛色纯正,膘肥肉壮,祭器里的黍稷也很丰盛,怎么不能取信于鬼神呢?”季梁说:“人民才是鬼神的主人啊。圣明的君主总是先把人民的事情办好,再致力于祭祀鬼神。所以在进献牺牲时就祷告说:‘请看献上的牲畜多么硕大肥壮啊!’意思就是说:我国人民普遍都有生产的能力,请看他们的牲畜肥大而蕃盛,没有生癣生病,备用的牲畜充分得很!在奉上黍稷时就祷告说:‘请看献上的黍稷多么洁净而丰盛啊!’意思就是说:今年春夏秋三季都没有灾害,请看我国人民多么和睦、收成多么丰盛。在进献美酒甜酒时又祷告说:‘请尝尝我们用好米酿成的美酒吧!’意思是说:请看在我全国上下都有美德,不干没天良的事!由此可见,所谓馨香,就是上上下下有德性而没有谗言和邪行。所以能够忠心从事三时的农作,讲习五教,亲和九族,虔敬地祭祀鬼神。于是人民都很和睦,鬼神也就赐福,他们一举一动都有成就。如今,百姓各有自己的心事,鬼神也就缺了主人,光靠您的祭礼丰盛,怎么会得到幸福呢?您还是先整顿内政,和周围兄弟之国亲密友好,也许可以避免灾祸吧。”
  随侯感到恐惧,于是整顿内政。楚国不敢侵犯它。
作者介绍
左丘明(约前502—约前422)姓丘,名明,因其父任左史官,故称左丘明(而关于左丘明的姓名,长期以来由于先秦及汉代文献对左传作者左丘明的记载非常有限,历代学者就左丘明氏字名情况问题争论不休、众说纷纭。一说复姓左丘,名明;一说单姓左,名丘明,但史载,左丘明乃姜子牙后裔,嫡系裔孙丘(邱)氏较为可靠,旁系左氏有待商酌)春秋末期鲁国都君庄(今山东省肥城市石横镇东衡鱼村)人。春秋末期史学家、文学家、思想家、散文家、军事家。与孔子同时或者比孔子年龄略长些。曾任鲁国史官,为解析《春秋》而作《左传》(又称《左氏春秋》),又作《国语》,作《国语》时已双目失明,两书记录了不少西周、春秋的重要史事,保存了具有很高价值的原始资料。由于史料详实,文笔生动,引起了古今中外学者的爱好和研讨。被誉为“文宗史圣”、“经臣史祖”,孔子、司马迁均尊左丘明为“君子”。历代帝王多有敕封:唐封经师;宋封瑕丘伯和中都伯;明封先儒和先贤。山东泰安建有丘明中学以纪念左丘明。左丘明是中国传统史学的创始人。史学界推左丘明为中国史学的开山鼻祖。被誉为“百家文字之宗、万世古文之祖”。左丘明的思想是儒家思想,在当时较多地反映了人民的利益和要求。(概述图片来自:) 百科详情>>
大家还在搜