下载百度汉语App
名师好课免费看

与于襄阳书

【作者】韩愈 【朝代】
拼音
yuè
sān
jiāng
shì
láng
shǒu
guó
zi
mén
shì
hán
jǐn
fèng
shū
shàng
shū
xià
shì
zhī
néng
xiǎng
míng
xiǎn
dāng
shì
zhě
yǒu
xiān
zhī
shì
tiān
xià
zhī
wàng
zhě
wèi
zhī
qián
yān
shì
zhī
néng
chuí
xiū
guāng
zhào
hòu
shì
zhě
yǒu
hòu
jìn
zhī
shì
tiān
xià
zhī
wàng
zhě
wèi
zhī
hòu
yān
wèi
zhī
qián
suī
měi
ér
zhāng
wèi
zhī
hòu
suī
shèng
ér
chuán
shì
èr
rén
zhě
wèi
shǐ
xiāng
rán
ér
qiān
bǎi
zài
nǎi
xiāng
yān
shàng
zhī
rén
yuán
xià
zhī
rén
tuī
xiāng
zhī
yīn
ér
xiāng
zhī
shū
zài
xià
zhī
rén
néng
kěn
chǎn
shàng
shàng
zhī
rén
wèi
kěn
xià
gāo
cái
duō
zhī
qióng
shèng
wèi
zhī
guāng
shì
èr
rén
zhě
zhī
suǒ
wèi
jiē
guò
wèi
cháng
gàn
zhī
wèi
shàng
rén
wèi
cháng
qiú
zhī
wèi
xià
rén
zhī
sòng
yán
jiǔ
wèi
cháng
gǎn
wén
rén
wén
xià
bào
shì
zhī
cái
ér
xíng
dào
fāng
ér
shì
shí
juǎn
shū
suí
shí
wén
wéi
suǒ
yòng
suǒ
wèi
rén
zāi
wèi
wén
hòu
jìn
zhī
shì
yǒu
zhī
zuǒ
yòu
huò
mén
xià
zhě
qiú
zhī
ér
wèi
xié
jiāng
zhì
cún
gōng
ér
shì
zhuān
bào
zhǔ
suī
rén
wèi
xiá
xié
wén
ér
jiǔ
wén
suī
cái
chù
gǎn
hòu
héng
rén
xià
jiāng
qiú
zhī
ér
wèi
rén
yǒu
yán
:“
qǐng
wěi
shǐ
。”
jīn
zhě
wéi
zhāo
chú
lìn
zhī
shì
guò
fèi
xià
cháo
zhī
xiǎng
ér
yuē
:“
zhì
cún
gōng
ér
shì
zhuān
bào
zhǔ
suī
rén
wèi
xiá
yān
。”
fēi
zhī
suǒ
gǎn
zhī
shì
zhī
chuò
chuò
zhě
zhī
lěi
luò
wěi
zhī
rén
yòu
néng
tīng
yān
xìn
mìng
zhī
qióng
jǐn
xiàn
jiù
suǒ
wèi
wén
shí
shǒu
lǎn
guān
zhī
zhì
zhī
suǒ
cún
kǒng
zài
bài

七月三日,将仕郎、守国子四门博士韩愈,谨奉书尚书阁下。
士之能享大名、显当世者,莫不有先达之士、负天下之望者为之前焉。士之能垂休光、照后世者,亦莫不有后进之士、负天下之望者,为之后焉。莫为之前,虽美而不彰;莫为之后,虽盛而不传。是二人者,未始不相须也。
然而千百载乃一相遇焉。岂上之人无可援、下之人无可推欤?何其相须之殷而相遇之疏也?其故在下之人负其能不肯谄其上,上之人负其位不肯顾其下。故高材多戚戚之穷,盛位无赫赫之光。是二人者之所为皆过也。未尝干之,不可谓上无其人;未尝求之,不可谓下无其人。愈之诵此言久矣,未尝敢以闻于人。
侧闻阁下抱不世之才,特立而独行,道方而事实,卷舒不随乎时,文武唯其所用,岂愈所谓其人哉?抑未闻后进之士,有遇知于左右、获礼于门下者,岂求之而未得邪?将志存乎立功,而事专乎报主,虽遇其人,未暇礼邪?何其宜闻而久不闻也?愈虽不才,其自处不敢后于恒人,阁下将求之而未得欤?古人有言:“请自隗始。”愈今者惟朝夕刍米、仆赁之资是急,不过费阁下一朝之享而足也。如曰:“吾志存乎立功,而事专乎报主。虽遇其人,未暇礼焉。”则非愈之所敢知也。世之龊龊者,既不足以语之;磊落奇伟之人,又不能听焉。则信乎命之穷也!
谨献旧所为文一十八首,如赐览观,亦足知其志之所存。愈恐惧再拜。
七月三日,将仕郎、守国子四门博士韩愈,恭敬地把信呈给尚书阁下:读书人能够享有大名声,显扬于当代,没有哪一个不是靠在天下有名望、地位显达的前辈替他引荐的。读书人能够把他的美好德行流传下来,照耀后代的,也没有哪一个不是靠在天下有名望的后辈给他做继承人的。没有人给他引荐,即使有美好的才华也不会显扬;没有人作继承人,即使有很好的功业、德行也不会流传。这两种人,未曾不是互相等待的,然而千百年才相逢一次。难道是居于上位的人中没有可以攀援的人,居于下位的人中没有值得举荐的人吗?为什么他们互相等待那样殷切,而相逢的机会却那样少呢?其原因在于居于下位的人倚仗自己的才华不肯巴结地位高的人请求引荐,居于上位的人倚仗自己的地位不肯照顾地位低的人。所以才学很高的人很多都为不得志而忧愁,地位高的人没有显耀的声誉。这两种人的行为都是错误的。没有去求取,就不能说上面没有引荐人;没有向下寻找,就不能说下面没有可以举荐的人。我思考这句话已经很久了,没有敢把这句话说给别人听。
  我从旁听说阁下具有非凡的才能,不随波逐流、有独到的见识,行为方正做事实际,进退有度不随流俗,文武官员能量才任用。难道您就是我所说的那种人吗?然而没有听说过后辈有得到您的赏识和礼遇的,难道是您寻求而没能得到吗?还是您志在建功立业,而办事一心想报答君主,虽然遇到了可以推荐的人才,也没有空闲来以礼相待呢?为什么应该听到您推荐人才的事却久久没有听到呢?
  我虽然没有才能,但要求自己却不敢落后于一般人。阁下将要寻求的人才还没能找到吗?古人说过:“请从我郭隗开始。”我现在只为早晚的柴米和雇仆人的费用着急,这些不过费阁下一顿早饭的费用就足够了。如果您说:“我志在建功立业,办事一心想报答君主,虽然遇到了可以推荐的人才,还没有空闲来以礼相待。”那就不是我敢去知道的了。世间那些拘谨小心的人,既不足以向他们告诉这些话,而胸怀坦白、才识卓越的人,又不听取我的话,那么就真的是我的命运很坏了!
  恭敬地呈上我以前作的文章十八篇,如蒙您过目,也足以了解我的志向所在。
  韩愈诚惶诚恐,再拜。
作者介绍
韩愈(768~824),字退之,唐代文学家、哲学家、思想家,汉族,河南河阳(今河南省焦作孟州市)人,自称郡望为昌黎韩氏,为韩姓三大郡望之一,昌黎郡在今天辽宁义县。晚年任吏部侍郎,又称韩吏部,谥号“文”,又称韩文公,唐宋八大家之一。792年及第后,先后为节度使推官、监察御史,德宗末因上书时政之弊而被贬。唐宪宗时曾任国子博士、史馆修撰、中书舍人等职。819年(元和十四年)因谏阻宪宗奉迎佛骨被贬为潮州刺史。穆宗时历任国子祭酒、兵部侍郎、吏部侍郎、京兆尹兼御史大夫。政治上,反对藩镇割据,宪宗元和时曾积极参加讨伐淮西叛藩吴元济的战争,任裴度的行军司马;思想上,崇奉儒学,力排佛老,同时宣扬天命论,认为“天”能赏善罚恶,人只能顺应和服从天命。他的这种有神论思想,适应了巩固封建统治的需要;文学上,反对魏晋以来的骈文,主张学习先秦两汉的散文语言,破骈为散,扩大文言文的表达功能,主张文以载道,与柳宗元同为唐代古文运动的倡导者,开辟了唐宋以来古文的发展道路。韩愈善于使用前人词语,又注重当代口语的提炼,得以创造出许多新的语句,其中有不少已成为成语流传至今,如“落井下石”、“动辄得咎”、“杂乱无章”等,是一个语言巨匠。韩愈在思想上是中国“道统”观念的确立者,是尊儒反佛的里程碑式人物。后人对韩愈评价颇高,明人推他为“唐宋八大家”之首,与柳宗元并称“韩柳”,有“文章巨公”和“百代文宗”之名,作品都收在《昌黎先生集》里。其诗风力求奇崛险怪,与孟郊并称“韩孟”,以他为代表的韩孟诗派是中唐诗坛的重要流派。 百科详情>>
大家还在搜