下载百度汉语App
名师好课免费看

长恨歌

【作者】白居易 【朝代】
拼音
译文
hàn
huáng
zhòng
qīng
guó
duō
nián
qiú
yáng
jiā
yǒu
chū
zhǎng
chéng
yǎng
zài
shēn
guī
rén
wèi
shí
tiān
shēng
zhì
nán
zhāo
xuǎn
zài
jūn
wáng
huí
móu
xiào
bǎi
mèi
shēng
liù
gōng
fěn
dài
yán
chūn
hán
huá
qīng
chí
wēn
quán
shuǐ
huá
níng
zhī
shì
ér
jiāo
shǐ
shì
xīn
chéng
ēn
shí
yún
bìn
huā
yán
jīn
yáo
róng
zhàng
nuǎn
chūn
xiāo
chūn
xiāo
duǎn
gāo
cóng
jūn
wáng
zǎo
cháo
chéng
huān
shì
yàn
xián
xiá
chūn
cóng
chūn
yóu
zhuān
hòu
gōng
jiā
sān
qiān
rén
sān
qiān
chǒng
ài
zài
shēn
jīn
zhuāng
chéng
jiāo
shì
lóu
yàn
zuì
chūn
mèi
xiōng
jiē
liè
lián
guāng
cǎi
shēng
mén
suì
lìng
tiān
xià
xīn
zhòng
shēng
nán
zhòng
shēng
gōng
gāo
chù
qīng
yún
xiān
yuè
fēng
piāo
chù
chù
wén
huǎn
màn
níng
zhú
jìn
jūn
wáng
kàn
yáng
dòng
lái
jīng
cháng
jiǔ
chóng
chéng
què
yān
chén
shēng
qiān
shèng
wàn
西
nán
xíng
cuì
huá
yáo
yáo
xíng
zhǐ
西
chū
mén
bǎi
liù
jūn
nài
wǎn
zhuǎn
é
méi
qián
huā
diàn
wěi
rén
shōu
cuì
qiào
jīn
què
sāo
tóu
jūn
wáng
yǎn
miàn
jiù
huí
kàn
xuè
lèi
xiāng
huò
liú
huáng
āi
sàn
màn
fēng
xiāo
suǒ
yún
zhàn
yíng
dēng
jiàn
é
méi
shān
xià
shǎo
rén
xíng
jīng
guāng
shǔ
jiāng
shuǐ
shǔ
shān
qīng
shèng
zhǔ
zhāo
zhāo
qíng
xíng
gōng
jiàn
yuè
shāng
xīn
wén
líng
cháng
duàn
shēng
tiān
xuán
zhuàn
huí
lóng
dào
chóu
chú
néng
wéi
xià
zhōng
jiàn
yán
kōng
chù
jūn
chén
xiāng
jìn
zhān
dōng
wàng
mén
xìn
guī
guī
lái
chí
yuàn
jiē
jiù
tài
róng
wèi
yāng
liǔ
róng
miàn
liǔ
méi
duì
lèi
chuí
chūn
fēng
táo
huā
kāi
qiū
tóng
luò
shí
西
gōng
nán
yuàn
duō
qiū
cǎo
luò
mǎn
jiē
hóng
sǎo
yuán
bái
xīn
jiāo
fáng
ā
jiān
qīng
é
lǎo
diàn
殿
yíng
fēi
qiǎo
rán
dēng
tiǎo
jìn
wèi
chéng
mián
chí
chí
zhōng
chū
cháng
gěng
gěng
xīng
shǔ
tiān
yuān
yāng
lěng
shuāng
huá
zhòng
fěi
cuì
qīn
hán
shuí
gòng
yōu
yōu
shēng
bié
jīng
nián
hún
céng
lái
mèng
lín
qióng
dào
shì
hóng
鸿
néng
jīng
chéng
zhì
hún
wèi
gǎn
jūn
wáng
zhǎn
zhuǎn
suì
jiào
fāng
shì
yīn
qín
pái
kōng
bēn
diàn
shēng
tiān
qiú
zhī
biàn
shàng
qióng
luò
xià
huáng
quán
liǎng
chù
máng
máng
jiē
jiàn
wén
hǎi
shàng
yǒu
xiān
shān
shān
zài
piāo
miǎo
jiān
lóu
líng
lóng
yún
zhōng
chuò
yuē
duō
xiān
zhōng
yǒu
rén
tài
zhēn
xuě
huā
mào
cēn
shì
jīn
què
西
xiāng
kòu
jiōng
zhuǎn
jiào
xiǎo
bào
shuāng
chéng
wén
dào
hàn
jiā
tiān
shǐ
使
jiǔ
huá
zhàng
mèng
hún
jīng
lǎn
tuī
zhěn
pái
huái
zhū
yín
píng
kāi
yún
bìn
bàn
piān
xīn
shuì
jué
huā
guān
zhěng
xià
táng
lái
fēng
chuī
xiān
mèi
piāo
yáo
yóu
cháng
róng
lèi
lán
gān
huā
zhī
chūn
dài
hán
qíng
níng
xiè
jūn
wáng
bié
yīn
róng
liǎng
miǎo
máng
zhāo
yáng
diàn
殿
ēn
ài
jué
péng
lái
gōng
zhōng
yuè
cháng
huí
tóu
xià
wàng
rén
huán
chù
jiàn
cháng
ān
jiàn
chén
wéi
jiāng
jiù
biǎo
shēn
qíng
diàn
jīn
chāi
jiāng
chāi
liú
shàn
chāi
huáng
jīn
fēn
diàn
dàn
lìng
xīn
jīn
diàn
jiān
tiān
shàng
rén
jiān
huì
xiāng
jiàn
lín
bié
yīn
qín
zhòng
zhōng
yǒu
shì
liǎng
xīn
zhī
yuè
cháng
shēng
diàn
殿
bàn
rén
shí
zài
tiān
yuàn
zuò
niǎo
zài
yuàn
wéi
lián
zhī
tiān
cháng
jiǔ
yǒu
shí
jìn
hèn
mián
mián
jué

唐明皇偏好美色,当上皇帝后多年来一直在寻找美女,却都是一无所获。杨家有个女儿刚刚长大,十分娇艳,养在深闺中,外人不知她美丽绝伦。天生丽质、倾国倾城让她很难埋没世间,果然没多久便成为了唐明皇身边的一个妃嫔。她回眸一笑时,千姿百态、娇媚横生;宫中的其他妃嫔都失去了擦脂抹粉的魅力。春寒料峭时,皇上赐她到华清池沐浴,温润的泉水洗涤着凝脂一般的肌肤。侍女搀扶她,如出水芙蓉软弱娉婷,由此开始得到皇帝恩宠。鬓发如云颜脸似花,头戴着金步摇。温暖的芙蓉帐里,与皇上共度春宵。情深只恨春宵短,一觉睡到太阳高高升起。君王深恋儿女情温柔乡,从此再也不早朝。承受君欢侍君饮,忙得没有闲暇。春日陪皇上一起出游,晚上夜夜侍寝。后宫中妃嫔不下三千人,却只有她独享皇帝的恩宠。金屋中梳妆打扮,夜夜撒娇不离君王;玉楼上酒酣宴罢,醉意更添几许风韵。兄弟姐妹都因她列土封侯,杨家门楣光耀令人羡慕。于是使得天下的父母都改变了心意,变成重女轻男。骊山上华清宫内玉宇琼楼高耸入云,清风过处仙乐飘向四面八方。轻歌曼舞多合拍,管弦旋律尽传神,君王终日观看,却百看不厌。渔阳叛乱的战鼓震耳欲聋,宫中停奏霓裳羽衣曲。九重宫殿霎时尘土飞扬,君王带着大批臣工美眷向西南逃亡。车队走走停停,西出长安才百余里。六军停滞不前,要求赐死杨玉环。君王无可奈何,只得在马嵬坡下缢杀杨玉环。贵妃头上的饰品,抛撒满地无人收拾。翠翘金雀玉搔头,珍贵头饰一根根。君王欲救不能,掩面而泣,回头看贵妃惨死的场景,血泪止不住地流。秋风萧索扫落叶,黄土尘埃已消遁,回环曲折穿栈道,车队踏上了剑阁古道。峨眉山下行人稀少,旌旗无色,日月无光。蜀地山清水秀,引得君王相思情。行宫里望月满目凄然,雨夜听曲声声带悲。叛乱平息后,君王重返长安,路过马嵬坡,睹物思人,徘徊不前。萋萋马嵬坡下,荒凉黄冢中,佳人容颜再不见,唯有坟茔躺山间。君臣相顾,泪湿衣衫,东望京都心伤悲,信马由缰归朝堂回来一看,池苑依旧,太液池边芙蓉仍在,未央宫中垂柳未改。芙蓉开得像玉环的脸,柳叶儿好似她的眉,此情此景如何不心生悲戚?春风吹开桃李花,物是人非不胜悲;秋雨滴落梧桐叶,场面寂寞更惨凄。兴庆官和甘露殿,处处萧条,秋草丛生。宫内落叶满台阶,长久不见有人扫。戏子头已雪白,宫女红颜尽褪。晚上宫殿中流萤飞舞,孤灯油尽君王仍难以入睡。细数迟迟钟鼓声,愈数愈觉夜漫长。遥望耿耿星河天,直到东方吐曙光。鸳鸯瓦上霜花重生,冰冷的翡翠被里谁与君王同眠?阴阳相隔已一年,为何你从未在我梦里来过?临邛道士正客居长安,据说他能以法术招来贵妃魂魄。君王思念贵妃的情意令他感动。他接受皇命,不敢怠慢,殷勤地寻找,八面御风。驾驭云气入空中,横来直去如闪电,升天入地地遍寻,穷极天堂地府,都毫无结果,都找不见。忽然听说海上有一座被白云围绕的仙山。一座被白云围绕的仙山。</