下载百度汉语App
名师好课免费看

丰乐亭记

【作者】欧阳修 【朝代】
拼音
xiū
zhì
chú
zhī
míng
nián
xià
shǐ
yǐn
chú
shuǐ
ér
gān
wèn
zhū
chú
rén
zhōu
nán
bǎi
zhī
yuǎn
shàng
fēng
shān
sǒng
rán
ér
xià
yōu
yǎo
rán
ér
shēn
cáng
zhōng
yǒu
qīng
quán
wēng
rán
ér
yǎng
chū
yǎng
zuǒ
yòu
ér
zhī
shì
shū
quán
záo
shí
wéi
tíng
ér
chú
rén
wǎng
yóu
jiān
chú
dài
gān
zhī
yòng
zhī
tài
huáng
cháng
zhōu
shī
jǐng
bīng
shí
wàn
qīng
liú
shān
xià
shēng
qín
huáng
huī
yáo
fèng
chú
dōng
mén
zhī
wài
suì
píng
chú
xiū
cháng
kǎo
shān
chuān
àn
shēng
gāo
wàng
qīng
liú
zhī
guān
qiú
huī
fèng
jiù
qín
zhī
suǒ
ér
lǎo
jiē
zài
gài
tiān
xià
zhī
píng
jiǔ
táng
shī
zhèng
hǎi
nèi
fēn
liè
háo
jié
bìng
ér
zhēng
suǒ
zài
wèi
guó
zhě
shèng
shù
sòng
shòu
tiān
mìng
shèng
rén
chū
ér
hǎi
xiàng
zhī
píng
shì
xiǎn
chǎn
xuē
xiāo
bǎi
nián
zhī
jiān
rán
jiàn
shān
gāo
ér
shuǐ
qīng
wèn
shì
ér
lǎo
jǐn
jīn
chú
jiè
jiāng
huái
zhī
jiān
zhōu
chē
shāng
fāng
bīn
zhī
suǒ
zhì
mín
shēng
jiàn
wài
shì
ér
ān
quǎn
shí
shēng
sòng
ér
shú
zhī
shàng
zhī
gōng
xiū
yǎng
shēng
hán
bǎi
nián
zhī
shēn
xiū
zhī
lái
ér
shì
jiǎn
yòu
ài
zhī
ān
xián
quán
shān
zhī
jiān
nǎi
chú
rén
yǎng
ér
wàng
shān
ér
tīng
quán
duō
yōu
fāng
ér
yīn
qiáo
fēng
shuāng
bīng
xuě
qīng
xiù
shí
zhī
jǐng
ài
yòu
xìng
mín
yuè
suì
zhī
fēng
chéng
ér
yóu
yīn
wèi
běn
shān
chuān
dào
fēng
zhī
měi
shǐ
使
mín
zhī
suǒ
ān
fēng
nián
zhī
zhě
xìng
shēng
shì
zhī
shí
xuān
shàng
ēn
mín
gòng
shǐ
zhī
shì
suì
shū
míng
tíng
yān

修既治滁之明年,夏,始饮滁水而甘。问诸滁人,得于州南百步之远。其上则丰山,耸然而特立;下则幽谷,窈然而深藏;中有清泉,滃然而仰出。俯仰左右,顾而乐之。于是疏泉凿石,辟地以为亭,而与滁人往游其间。
滁于五代干戈之际,用武之地也。昔太祖皇帝,尝以周师破李景兵十五万于清流山下,生擒其皇甫辉、姚凤于滁东门之外,遂以平滁。修尝考其山川,按其图记,升高以望清流之关,欲求辉、凤就擒之所。而故老皆无在也,盖天下之平久矣。自唐失其政,海内分裂,豪杰并起而争,所在为敌国者,何可胜数?及宋受天命,圣人出而四海一。向之凭恃险阻,铲削消磨,百年之间,漠然徒见山高而水清。欲问其事,而遗老尽矣!
今滁介江淮之间,舟车商贾、四方宾客之所不至,民生不见外事,而安于畎亩衣食,以乐生送死。而孰知上之功德,休养生息,涵煦于百年之深也。
修之来此,乐其地僻而事简,又爱其俗之安闲。既得斯泉于山谷之间,乃日与滁人仰而望山,俯而听泉。掇幽芳而荫乔木,风霜冰雪,刻露清秀,四时之景,无不可爱。又幸其民乐其岁物之丰成,而喜与予游也。因为本其山川,道其风俗之美,使民知所以安此丰年之乐者,幸生无事之时也。
夫宣上恩德,以与民共乐,刺史之事也。遂书以名其亭焉。
我担任滁州太守后的第二年夏天,才喝到滁州的泉水,觉得甘甜。于是向滁州人询问泉水的发源地,就在距离滁州城南面一百步的近处。它的上面是丰山,高耸地矗立着;下面是深谷,幽暗地潜藏着;中间有一股清泉,水势汹涌,向上涌出。我上下左右地看,很爱这里的风景。因此,我就叫人疏通泉水,凿开石头,拓出空地,造了一座亭子,于是我和滁州人在这美景中往来游乐。
滁州在五代混战的时候,是个互相争夺的地区。过去,太祖皇帝曾经率领后周兵在清流山下击溃李景的十五万军队,在滁州东门的外面活捉了他的大将皇甫晖、姚凤,就这样平定了滁州。我曾经考察过滁州地区的山水,查核过滁州地区的图籍,登上高山来眺望清流关,想寻找皇甫晖、姚凤被捉的地方。可是,当时的人都已经不在,大概是天下太平的时间长久了。自从唐朝败坏了它的政局,全国四分五裂,英雄豪杰们全都起来争夺天下,到处都是敌对的政权,哪能数得清呢?到了大宋朝接受天命,圣人一出现,全国就统一了。以前的凭靠险要的割据都被削平消灭。在一百年之间,静静地只看到山高水清。要想问问那时的情形,可是留下来的老年人已经不在人世了。如今,滁州处在长江、淮河之间,是乘船坐车的商人和四面八方的旅游者不到的地方。百姓活着不知道外面的事情,安心耕田穿衣吃饭,欢乐地过日子,一直到死。有谁晓得这是皇帝的功德,让百姓休养生息,滋润化育到一百年的长久呢!

  我来到这里,喜欢这地方僻静,而政事简单,又爱它的风俗安恬闲适。在山谷间找到这样的甘泉之后,于是每天同滁州的士人来游玩,抬头望山,低首听泉。春天采摘幽香的鲜花,夏天在茂密的乔木乘凉,刮风落霜结冰飞雪之时,更鲜明地显露出它的清肃秀美,四时的风光,无一不令人喜爱。那时又庆幸遇到民众为那年谷物的丰收成熟而高兴,乐意与我同游。于是为此根据这里的山脉河流,叙述这里风俗的美好,让民众知道能够安享丰年的欢乐,是因为有幸生于这太平无事的时代。宣扬皇上的恩德,和民众共享欢乐,这是刺史职责范围内的事。于是就写下这篇文章来为这座亭子命名。
全文可分三段。首段简介建亭的缘起。文章一开始就特意点明时间,即在他到滁的第二年,也就是初具政绩之时,其中已含乐意。滁地“山州穷绝,比乏水泉”。而当炎炎夏日,竟“偶得一泉于城之西南丰山之谷中,水味甘冷”欧阳修《与韩忠献王书》),作者喜出望外,亲临考查:“俯仰左右,顾而乐之。”文章至此,正面点明“乐”字。于是喜悦之情,一气流注:“疏泉凿石,辟地以为亭。”而筑亭的目的,又是欲“与滁人往游其间”。由自我庆幸到与民同乐,在一片欢乐意绪中莫定题旨。
第二段通过对滁州历史的回顾和地理位置的介绍,歌颂了宋王朝结束战乱,使人民安居乐业的功... 古诗文网>>
作者介绍
欧阳修(1007-1072),字永叔,号醉翁、六一居士,汉族,吉州永丰(今江西省吉安市永丰县)人,北宋文学家、史学家,且在政治上负有盛名。因吉州原属庐陵郡,以“庐陵欧阳修”自居。谥号文忠,世称欧阳文忠公。后人又将其与韩愈、柳宗元和苏轼合称“千古文章四大家”。与韩愈、柳宗元、苏轼、苏洵、苏辙(三苏)王安石、曾巩被世人称为“唐宋散文八大家”。欧阳修幼年丧父,在寡母抚育下读书。宋仁宗天圣八年(1030年)中进士,初任西京留守推官,与尹洙、梅尧臣交游,以诗唱和。后入朝任馆阁校勘,欧阳修因事遭贬,他指责谏官高若讷,被贬为夷陵县令,转乾德县令,又复任馆阁校勘,进集贤校理、知谏院,任龙图阁直学士、河北都转运使,因事降知滁州,又知扬州、颍州、开封府,后以翰林学士知贡举,拜枢密副使、参知政事、刑部尚书、兵部尚书等,以太子少师退归,赠太子太师。欧阳修是北宋诗文革新运动的领袖,继承并发展了韩愈的古文理论,主张文以明道,反对“弃百事不关于心”(《答吴充秀才书》),主张文以致用,反对“舍近取远”(《与张秀才第二书》),强调文道结合,二者并重,提介平易自然之文,反对浮艳华靡的文风。其散文《朋党论》、《与高司谏书》、《新五代史·伶官传序》等政论、史论,或针砭时弊,或以古鉴今,其《醉翁亭记》、《秋声赋》等抒情散文,或寄情山水,或借景抒情,平易流畅、委婉曲折。 百科详情>>
大家还在搜