下载百度汉语App
名师好课免费看

后十九日复上宰相书

【作者】韩愈 【朝代】
拼音
èr
yuè
shí
liù
qián
xiāng
gòng
jìn
shì
hán
jǐn
zài
bài
yán
xiàng
gōng
xià
xiàng
shàng
shū
suǒ
zhù
wén
hòu
dài
mìng
fán
shí
yǒu
jiǔ
mìng
kǒng
gǎn
táo
dùn
zhī
suǒ
wèi
nǎi
gǎn
zhī
zhū
qiú
shuō
ér
qǐng
mìng
zuǒ
yòu
wén
zhī
dǎo
shuǐ
huǒ
zhě
zhī
qiú
miǎn
rén
wéi
xiōng
zhī
ài
rán
hòu
ér
wàng
zhī
jiāng
yǒu
jiè
zhě
suī
suǒ
zēng
yuàn
gǒu
zhì
zhě
jiāng
shēng
ér
wàng
rén
zhī
jiè
zhě
wén
shēng
ér
jiàn
shì
wéi
xiōng
zhī
ài
rán
hòu
wǎng
ér
quán
zhī
suī
yǒu
suǒ
zēng
yuàn
gǒu
zhì
zhě
jiāng
kuáng
bēn
jǐn
shǒu
jiāo
máo
jiù
zhī
ér
ruò
shì
zhě
zāi
shì
chéng
ér
qíng
chéng
bēi
zhī
qiáng
xué
xíng
yǒu
nián
wéi
dào
zhī
xiǎn
xíng
qiě
dǎo
qióng
è
饿
zhī
shuǐ
huǒ
wēi
qiě
shēng
ér
xià
wén
ér
jiàn
zhī
jiāng
wǎng
ér
quán
zhī
jiāng
ān
ér
jiù
yǒu
lái
yán
xià
zhě
yuē
:“
yǒu
guān
shuǐ
ér
ruò
huǒ
zhě
yǒu
jiù
zhī
dào
ér
zhōng
zhī
jiù
。”
xià
qiě
wéi
rén
rén
zāi
rán
ruò
zhě
jūn
zi
zhī
suǒ
dòng
xīn
zhě
huò
wèi
:“
zi
yán
rán
zǎi
xiàng
zhī
zi
shí
?”
qiè
wèi
zhī
zhī
yán
zhě
chéng
cái
néng
dāng
xián
xiāng
zhī
ěr
ruò
suǒ
wèi
shí
zhě
zài
shàng
wèi
zhě
zhī
wèi
ěr
fēi
tiān
zhī
suǒ
wèi
qián
liù
nián
shí
zǎi
xiàng
jiàn
wén
shàng
yǒu
méng
chōu
zhuó
zhě
jīn
shí
zāi
qiě
jīn
jié
guān
chá
shǐ
使
fáng
yíng
tián
zhū
xiǎo
shǐ
使
děng
shàng
pàn
guān
jiàn
shì
wèi
shì
zhě
kuàng
zài
zǎi
xiàng
jūn
suǒ
zūn
jìng
zhě
ér
yuē
zhī
jìn
rén
zhě
huò
dào
huò
guǎn
jīn
suī
jiàn
yóu
fāng
qíng
ài
zhī
suǒ
cái
wéi
shǎo
chuí
lián
yān
zài
bài

二月十六日,前乡贡进士韩愈,谨再拜言相公阁下:
向上书及所著文后,待命凡十有九日,不得命。恐惧不敢逃遁,不知所为,乃复敢自纳于不测之诛,以求毕其说,而请命于左右。
愈闻之:蹈水火者之求免于人也,不惟其父兄子弟之慈爱,然后呼而望之也。将有介于其侧者,虽其所憎怨,苟不至乎欲其死者,则将大其声疾呼而望其仁之也。彼介于其侧者,闻其声而见其事,不惟其父兄子弟之慈爱,然后往而全之也。虽有所憎怨,苟不至乎欲其死者,则将狂奔尽气,濡手足,焦毛发,救之而不辞也。若是者何哉?其势诚急而其情诚可悲也。
愈之强学力行有年矣。愚不惟道之险夷,行且不息,以蹈于穷饿之水火,其既危且亟矣,大其声而疾呼矣。阁下其亦闻而见之矣,其将往而全之欤?抑将安而不救欤?有来言于阁下者曰:“有观溺于水而爇于火者,有可救之道,而终莫之救也。”阁下且以为仁人乎哉?不然,若愈者,亦君子之所宜动心者也。
或谓愈:“子言则然矣,宰相则知子矣,如时不可何?”愈窃谓之不知言者。诚其材能不足当吾贤相之举耳;若所谓时者,固在上位者之为耳,非天之所为也。前五六年时,宰相荐闻,尚有自布衣蒙抽擢者,与今岂异时哉?且今节度、观察使及防御营田诸小使等,尚得自举判官,无间于已仕未仕者;况在宰相,吾君所尊敬者,而曰不可乎?古之进人者,或取于盗,或举于管库。今布衣虽贱,犹足以方乎此。情隘辞蹙,不知所裁,亦惟少垂怜焉。
愈再拜。
二月十六日,前乡贡进士韩愈,恭敬地再次禀告相公阁下:前些日我曾呈上一封书信和所做的文章,等候您的指示已经十九天了,没有得到回音。我惶恐不安不敢离去,不知道怎么办才好。于是我宁愿再次领受意想不到的责备,来要求陈述完我的意见,并向您请教。我听说:陷入水火之中的人,求人帮忙免除灾难,并不因为那人和自己有父兄子弟一样的慈爱感情,才去呼喊他、指望他。而是希望在他旁边的人,即使与自己有怨恨,只要还不至于希望自己死去的,就要大声赶快呼喊,希望他施行仁义。那在他旁边的人,听见他的呼声和看见这种情形,也不会因为和他有父兄子弟一样的慈爱感情才去保全他的生命。即使与他有怨恨,只要还不至于希望他死去的人,就要拼命跑去用尽力气,弄湿手脚,烧焦毛发,救起他而不会去躲避。这样做是为了什么呢?是因为那情形确实危急,他的心情确实叫人可怜。我努力学习,并且身体力行有好些年了。我没有考虑道路的艰险和平坦,一直前行没有停止过,以至于陷于穷困饥饿的水深火热中,那种情形既危险又急迫,我已经大声赶快呼喊了,阁下大概也听见和看见了,您是前来救我呢?还是安稳地坐着不来救呢?有人向您说:有人看见被水淹和被火烧的人,虽然有可以救人的办法却始终没有去救。阁下您认为他是个仁义君子吗?如果不这样认为,那么像我这样的人,也就是君子应该动心同情的了。有人对我说:你的话是对的,宰相是了解你的,只是时机不许可,怎么办呢?我认为他不会讲话,实在是他的才能不值得我们贤明宰相的推荐罢了。至于所说的时机,本来就是处在上层地位的人所造成的,并不是上天安排的。前五六年时,宰相向上推荐,尚且有从平民中提拔的,这和今天难道时机不同吗?况且节度使、观察使和防御使、营田使等地位较低的官员,还能够自己荐举判官,而没有区分他已经做过官还是没有做过官的。何况是宰相,我们君主所尊敬的人,却能说不可吗?古时候推荐人才,有的从盗贼中选取,有的从管理仓库的人中推荐。今天我这个平民虽然地位低贱,但还是足够和这些人相比的。我的情况窘迫,言辞急切,不知道怎样斟酌才合适,只希望您稍微能施以爱惜人才的心。韩愈再拜。
作者介绍
韩愈(768~824),字退之,唐代文学家、哲学家、思想家,汉族,河南河阳(今河南省焦作孟州市)人,自称郡望为昌黎韩氏,为韩姓三大郡望之一,昌黎郡在今天辽宁义县。晚年任吏部侍郎,又称韩吏部,谥号“文”,又称韩文公,唐宋八大家之一。792年及第后,先后为节度使推官、监察御史,德宗末因上书时政之弊而被贬。唐宪宗时曾任国子博士、史馆修撰、中书舍人等职。819年(元和十四年)因谏阻宪宗奉迎佛骨被贬为潮州刺史。穆宗时历任国子祭酒、兵部侍郎、吏部侍郎、京兆尹兼御史大夫。政治上,反对藩镇割据,宪宗元和时曾积极参加讨伐淮西叛藩吴元济的战争,任裴度的行军司马;思想上,崇奉儒学,力排佛老,同时宣扬天命论,认为“天”能赏善罚恶,人只能顺应和服从天命。他的这种有神论思想,适应了巩固封建统治的需要;文学上,反对魏晋以来的骈文,主张学习先秦两汉的散文语言,破骈为散,扩大文言文的表达功能,主张文以载道,与柳宗元同为唐代古文运动的倡导者,开辟了唐宋以来古文的发展道路。韩愈善于使用前人词语,又注重当代口语的提炼,得以创造出许多新的语句,其中有不少已成为成语流传至今,如“落井下石”、“动辄得咎”、“杂乱无章”等,是一个语言巨匠。韩愈在思想上是中国“道统”观念的确立者,是尊儒反佛的里程碑式人物。后人对韩愈评价颇高,明人推他为“唐宋八大家”之首,与柳宗元并称“韩柳”,有“文章巨公”和“百代文宗”之名,作品都收在《昌黎先生集》里。其诗风力求奇崛险怪,与孟郊并称“韩孟”,以他为代表的韩孟诗派是中唐诗坛的重要流派。 百科详情>>
大家还在搜