下载百度汉语App
名师好课免费看

伶官传序

【作者】欧阳修 【朝代】
拼音
shèng
shuāi
zhī
suī
yuē
tiān
mìng
fēi
rén
shì
zāi
yuán
zhuāng
zōng
zhī
suǒ
tiān
xià
suǒ
shī
zhī
zhě
zhī
zhī
shì
yán
jìn
wáng
zhī
jiāng
zhōng
sān
shǐ
zhuāng
zōng
ér
gào
zhī
yuē
:“
liáng
chóu
yàn
wáng
suǒ
dān
yuē
wèi
xiōng
ér
jiē
bèi
jìn
guī
liáng
sān
zhě
hèn
ěr
sān
shǐ
ěr
wàng
nǎi
zhī
zhì
!”
zhuāng
zōng
shòu
ér
cáng
zhī
miào
hòu
yòng
bīng
qiǎn
cóng
shì
shǎo
láo
gào
miào
qǐng
shǐ
shèng
jǐn
náng
ér
qián
kǎi
xuán
ér
zhī
fāng
yàn
hán
liáng
jūn
chén
zhī
shǒu
tài
miào
hái
shǐ
xiān
wáng
ér
gào
chéng
gōng
zhī
shèng
wèi
zhuàng
zāi
chóu
chóu
miè
tiān
xià
dìng
luàn
zhě
yīng
cāng
huáng
dōng
chū
wèi
jiàn
zéi
ér
shì
sàn
jūn
chén
xiāng
zhī
suǒ
guī
zhì
shì
tiān
duàn
xià
zhān
jīn
shuāi
zhī
nán
ér
shī
zhī
běn
chéng
bài
zhī
ér
jiē
rén
shū
yuē
:“
mǎn
zhāo
sǔn
qiān
shòu
。”
yōu
láo
xīng
guó
wáng
shēn
rán
zhī
fāng
shèng
tiān
xià
háo
jié
néng
zhī
zhēng
shuāi
shù
shí
líng
rén
kùn
zhī
ér
shēn
guó
miè
wèi
tiān
xià
xiào
huò
huàn
cháng
wēi
ér
zhì
yǒng
duō
kùn
suǒ
líng
rén
zāi

呜呼!盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉!原庄宗之所以得天下,与其所以失之者,可以知之矣。
世言晋王之将终也,以三矢赐庄宗而告之曰:“梁,吾仇也;燕王,吾所立,契丹与吾约为兄弟,而皆背晋以归梁。此三者,吾遗恨也。与尔三矢,尔其无忘乃父之志!”庄宗受而藏之于庙。其后用兵,则遣从事以一少牢告庙,请其矢,盛以锦囊,负而前驱,及凯旋而纳之。
方其系燕父子以组,函梁君臣之首,入于太庙,还矢先王,而告以成功,其意气之盛,可谓壮哉!及仇雠已灭,天下已定,一夫夜呼,乱者四应,仓皇东出,未及见贼而士卒离散,君臣相顾,不知所归,至于誓天断发,泣下沾襟,何其衰也!岂得之难而失之易欤?抑本其成败之迹, 而皆自于人欤?《书》曰:“满招损,谦受益。” 忧劳可以兴国,逸豫可以亡身,自然之理也。
故方其盛也,举天下之豪杰,莫能与之争;及其衰也,数十伶人困之,而身死国灭,为天下笑。夫祸患常积于忽微,而智勇多困于所溺,岂独伶人也哉!
唉!国家兴盛与衰亡的道理,虽然说是天命,难道不是由于人事吗推究庄宗得天下和他失天下的原因,就可以知道了。世人说晋王将死的时候,拿三支箭赐给庄宗,告诉他说:梁国,是我的仇敌;燕王,是我扶持建立起来的;契丹与我订立盟约,结为兄弟,他们却都背叛晋而归顺梁。这三件事,是我的遗憾;给你三支箭,你一定不要忘记你父亲的愿望。庄宗接了箭,把它收藏在祖庙里。此后出兵,就派随从官员用猪、羊各一头祭告祖庙,请下那三支箭,用锦囊盛着,背着它走在前面,等到凯旋时再把箭藏入祖庙。当庄宗用绳子捆绑着燕王父子,用木匣装着梁君臣的首级,进入太庙,把箭还给先王,向先王禀告成功的时候,他意气骄盛,多么雄壮啊。等到仇敌已经消灭,天下已经平定,一个人在夜间呼喊,作乱的人便四方响应,他仓皇向东出逃,还没有看到叛军,士卒就离散了,君臣相对而视,不知回到哪里去。以至于对天发誓,割下头发,大家的泪水沾湿了衣襟,又是多么衰颓啊。难道是得天下艰难而失天下容易吗或者说推究他成功与失败的事迹,都是由于人事呢?《尚书》上说:自满招来损害,谦虚得到好处。忧虑辛劳可以使国家兴盛,安闲享乐可以使自身灭亡,这是自然的道理。因此,当庄宗强盛的时候,普天下的豪杰,都不能跟他抗争;等到他衰败的时候,几十个伶人围困他,就自己丧命,国家灭亡,被天下人讥笑。可见祸患常常是由微小的事情积累而成的,聪明勇敢的人反而常被所溺爱的人或事困扰,难道只有宠爱伶人才会这样吗?于是作《伶官传》。
北宋初期薛居正编写《五代史》(《旧五代史》),认为王朝的更迭是由于天命所致欧阳修对此不以为然。他自己动手撰写成了七十四卷的《五代史记》(《新五代史》),以史为鉴,以期引起宋朝统治者的警惕。《新五代史》问世后,在相当长的一段时间内,薛史不再被世人重视。欧阳修发议论喜欢用“呜呼”。《东皋杂志》的作者说:“神宗问荆公王安石)‘曾看五代史否?’公对曰‘臣不曾仔细看,但见每篇首必曰呜呼,则事事皆可叹也。’余为公真不曾仔细看;若仔细看,必以呜呼为是。”这正说明了欧阳修编写这部史书的用意。
这篇序文与其说是写伶官,不如说是写庄宗李存勖... 古诗文网>>
作者介绍
欧阳修(1007-1072),字永叔,号醉翁、六一居士,汉族,吉州永丰(今江西省吉安市永丰县)人,北宋文学家、史学家,且在政治上负有盛名。因吉州原属庐陵郡,以“庐陵欧阳修”自居。谥号文忠,世称欧阳文忠公。后人又将其与韩愈、柳宗元和苏轼合称“千古文章四大家”。与韩愈、柳宗元、苏轼、苏洵、苏辙(三苏)王安石、曾巩被世人称为“唐宋散文八大家”。欧阳修幼年丧父,在寡母抚育下读书。宋仁宗天圣八年(1030年)中进士,初任西京留守推官,与尹洙、梅尧臣交游,以诗唱和。后入朝任馆阁校勘,欧阳修因事遭贬,他指责谏官高若讷,被贬为夷陵县令,转乾德县令,又复任馆阁校勘,进集贤校理、知谏院,任龙图阁直学士、河北都转运使,因事降知滁州,又知扬州、颍州、开封府,后以翰林学士知贡举,拜枢密副使、参知政事、刑部尚书、兵部尚书等,以太子少师退归,赠太子太师。欧阳修是北宋诗文革新运动的领袖,继承并发展了韩愈的古文理论,主张文以明道,反对“弃百事不关于心”(《答吴充秀才书》),主张文以致用,反对“舍近取远”(《与张秀才第二书》),强调文道结合,二者并重,提介平易自然之文,反对浮艳华靡的文风。其散文《朋党论》、《与高司谏书》、《新五代史·伶官传序》等政论、史论,或针砭时弊,或以古鉴今,其《醉翁亭记》、《秋声赋》等抒情散文,或寄情山水,或借景抒情,平易流畅、委婉曲折。 百科详情>>
大家还在搜