下载百度汉语App
名师好课免费看

秋浦歌十七首

【作者】李白 【朝代】
拼音
译文
qiū
zhǎng
shì
qiū
xiāo
tiáo
shǐ
使
rén
chóu
chóu
xíng
shàng
dōng
lóu
zhèng
西
wàng
cháng
ān
xià
jiàn
jiāng
shuǐ
liú
yán
xiàng
jiāng
shuǐ
nóng
yáo
chuán
lèi
wèi
yáng
zhōu
qiū
yuán
chóu
huáng
shān
kān
bái
tóu
qīng
fēi
lǒng
shuǐ
fān
zuò
duàn
cháng
liú
báo
yóu
chéng
jiǔ
yóu
nián
shì
guī
lèi
xià
zhōu
qiū
jǐn
tuó
niǎo
rén
jiān
tiān
shàng
shān
xiū
shuǐ
gǎn
zhào
máo
liǎng
bìn
qiū
zhāo
shuāi
yuán
shēng
cuī
bái
cháng
duǎn
jǐn
chéng
qiū
duō
bái
yuán
chāo
téng
ruò
fēi
xuě
qiān
yǐn
tiáo
shàng
ér
yǐn
nòng
shuǐ
zhōng
yuè
chóu
zuò
qiū
qiáng
kàn
qiū
huā
shān
chuān
shàn
xiàn
fēng
shì
cháng
shā
zuì
shàng
shān
gōng
hán
níng
niú
kōng
yín
bái
shí
làn
lèi
mǎn
hēi
diāo
qiú
qiū
qiān
zhòng
lǐng
shuǐ
chē
lǐng
zuì
tiān
qīng
duò
shí
shuǐ
shēng
zhī
jiāng
piàn
shí
qīng
tiān
sǎo
huà
píng
shī
liú
wàn
绿
jǐn
tái
shēng
qiān
qiān
shí
nán
shù
wàn
wàn
zhēn
lín
shān
shān
bái
mǎn
jiàn
jiàn
bái
yuán
yín
jūn
xiàng
qiū
yuán
shēng
suì
xīn
luó
rén
héng
niǎo
dào
jiāng
chū
liáng
shuǐ
zhōu
shān
huā
miàn
xiāng
shuǐ
liàn
píng
tiān
nài
chéng
míng
yuè
kàn
huā
shàng
jiǔ
chuán
shuǐ
jìng
yuè
yuè
míng
bái
fēi
láng
tīng
cǎi
líng
dào
guī
huǒ
zhào
tiān
hóng
xīng
luàn
yān
nǎn
láng
míng
yuè
dòng
hán
chuān
bái
sān
qiān
zhàng
yuán
chóu
shì
zhǎng
zhī
míng
jìng
chǔ
qiū
shuāng
qiū
tián
shè
wēng
cǎi
shuǐ
zhōng
宿
zhāng
bái
xián
jié
yìng
shēn
zhú
táo
liǎo
liǎo
shēng
wén
àn
shān
sēng
bié
tóu
bái
yún

秋浦水像秋一样的长,景色萧条令我心愁。客愁像秋浦水一样不可量度,我乐行至大楼山以散心忧。在山顶西望伏安,直见长江之水正滚滚东流。我问江水:你还记得我李白吗?请你将我一掬泪水,遥寄给扬州的朋友去吧!夜猿在秋浦水上哀鸣,连附近的小黄山也愁白了头。青溪虽非是陇水。但也发出像陇水一样的悲胭之声。我想离开这里,但却因故而去不得;本来打算暂游此地,但却滞留此地而成了久游。何年何月才能回家乡啊,想至此不觉在孤舟上潜然泪流。秋浦产一种霹驼鸟,为人间天上所少有。以美丽著称的山鸡,见了它也羞得不敢走近水边映照自己的华美的羽毛。入了秋浦之境,一个早晨就愁白了我的双鬓。一个早晨就愁白了我的双鬓。那凄切的猿声,叫得将我满头的白发郡成了纷乱的素丝。秋涌河畔的树丛中多产白猿,其跳跃飞腾如一团白雪。它们在树枝上牵引着儿女,在玩水中厉月的游戏。愁作秋浦之客,强看秋浦花,秋浦的山川就如剡县一样优美,而其风光却像长沙一带的潇湘之景。我像晋朝的山简一样大醉骑马而归;我像春秋时的宁戚一样倚牛角而歌。空吟着《牛歌》而无人知遇,便只有像苏秦那样泪落黑罗裘了。在秋浦的干重山岭中,唯有水车岭的风景最为奇特。天空好像要随着大石一道倾倒下来,山石上的松萝兔丝在顺水飘拂。巨石江祖耸立在清溪河畔,就像是直扫青天的一幅天然画屏。上面古人的诗题千年犹在,其在绿字之上长满了美丽的苔藓。秋浦河岸的两旁,长着千千万万棵石楠树秋浦河岸的两旁,长着千千万万棵女贞林。各个山头上都落满了白鬓,各个山涧里都有白猿在哀吟。劝君千万莫要去游秋浦,那悲哀的猿声会搅碎你这位他乡游子的客心。逻人石之高踱,上只有飞鸟才能飞过。江祖石上有渔人筑起了捕鱼的小堤坝。急流使得客舟飞快地行驶,山花挨着人面,散着阵阵香气。水如一匹静静的白练,此地之水即与天平。何不乘此舟直升云天去一览明月,一边看赏两岸的鲜花,一边在舱中饮酒呢?透明的绿水中映着一轮素净的明月,一行白鹭在日光下飞行。种田郎荷锄听采菱女唱歌,并一道唱和着山歌踏月而归。炉火隔彻天地,柴烟中红星乱闪。炼铜工人在明月之夜,他们的歌声响彻了寒峭的山谷。白发长达三千丈,是因为愁才长得这样长。不知在明镜之中,是何处的秋霜落在了我的头上?秋浦的田舍老翁,为捕鱼而睡在水上的船中。他的妻子在竹林深处张结鸟网,捕捉林中的白鹇。桃波离这里只有一步地之遥,那里的人说话这里都听得清清楚楚。我在这里暗与山僧告别,遥向白云作揖而去。

秋浦长似秋,萧条使人愁。

秋浦水像秋一样的长,景色萧条令我心愁。

客愁不可度,行上东大楼。

客愁像秋浦水一样不可量度,我乐行至大楼山以散心忧。

正西望长安,下见江水流。

在山顶西望伏安,直见长江之水正滚滚东流。

寄言向江水,汝意忆侬不。

我问江水:你还记得我李白吗?

遥传一掬泪,为我达扬州。

请你将我一掬泪水,遥寄给扬州的朋友去吧!

秋浦猿夜愁,黄山堪白头。

夜猿在秋浦水上哀鸣,连附近的小黄山也愁白了头。

清溪非陇水,翻作断肠流。

青溪虽非是陇水。但也发出像陇水一样的悲胭之声。

欲去不得去,薄游成久游。

我想离开这里,但却因故而去不得;本来打算暂游此地,但却滞留此地而成了久游。

何年是归日,雨泪下孤

何年何月才能回家乡啊,想至此不觉在孤舟上潜然泪流。

秋浦锦驼鸟,人间天上稀。

秋浦产一种霹驼鸟,为人间天上所少有。

山鸡羞渌水,不敢照毛衣。

以美丽著称的山鸡,见了它也羞得不敢走近水边映照自己的华美的羽毛。

两鬓入秋浦,一朝飒已衰。

入了秋浦之境,一个早晨就愁白了我的双鬓。一个早晨就愁白了我的双鬓。

猿声催白发,长短尽成丝。

那凄切的猿声,叫得将我满头的白发郡成了纷乱的素丝。

秋浦多白猿,超腾若飞雪。

秋涌河畔的树丛中多产白猿,其跳跃飞腾如一团白雪。

牵引条上儿,饮弄水中月。

它们在树枝上牵引着儿女,在玩水中厉月的游戏。

愁作秋浦客,强看秋浦花。

愁作秋浦之客,强看秋浦花,

山川如剡县,风日似长沙。

秋浦的山川就如剡县一样优美,而其风光却像长沙一带的潇湘之景。

醉上山公马,寒歌甯戚牛。

我像晋朝的山简一样大醉骑马而归;我像春秋时的宁戚一样倚牛角而歌。

空吟白石烂泪满黑貂裘

空吟着《牛歌》而无人知遇,便只有像苏秦那样泪落黑罗裘了。

秋浦千重岭,水车岭最奇。

在秋浦的干重山岭中,唯有水车岭的风景最为奇特。

天倾欲堕石,水拂寄生枝。

天空好像要随着大石一道倾倒下来,山石上的松萝兔丝在顺水飘拂。

江祖一片石青天扫画屏。

巨石江祖耸立在清溪河畔,就像是直扫青天的一幅天然画屏。

题诗留万古,绿字锦苔生。

上面古人的诗题千年犹在,其在绿字之上长满了美丽的苔藓。

千千石楠树,万万女贞林。

秋浦河岸的两旁,长着千千万万棵石楠树秋浦河岸的两旁,长着千千万万棵女贞林。

山山白鹭满,涧涧白猿吟。

各个山头上都落满了白鬓,各个山涧里都有白猿在哀吟。

君莫向秋浦,猿声碎客心。

劝君千万莫要去游秋浦,那悲哀的猿声会搅碎你这位他乡游子的客心。

逻人横鸟道,江祖出鱼梁

逻人石之高踱,上只有飞鸟才能飞过。江祖石上有渔人筑起了捕鱼的小堤坝。

水急客舟疾,山花拂面香。

急流使得客舟飞快地行驶,山花挨着人面,散着阵阵香气。

水如一匹练,此地即平天

水如一匹静静的白练,此地之水即与天平。

耐可乘明月,看花上酒船。

何不乘此舟直升云天去一览明月,一边看赏两岸的鲜花,一边在舱中饮酒呢?

渌水净素月,月明白鹭飞。

透明的绿水中映着一轮素净的明月,一行白鹭在日光下飞行。

郎听采菱女,一道夜歌归。

种田郎荷锄听采菱女唱歌,并一道唱和着山歌踏月而归。

炉火照天地,红星乱紫烟。

炉火隔彻天地,柴烟中红星乱闪。

郎明月夜,歌曲动寒川。

炼铜工人在明月之夜,他们的歌声响彻了寒峭的山谷。

白发三千丈,缘愁似长。

白发长达三千丈,是因为愁才长得这样长。

不知明镜里,何处得秋霜

不知在明镜之中,是何处的秋霜落在了我的头上?

秋浦田舍翁,采鱼水中宿。

秋浦的田舍老翁,为捕鱼而睡在水上的船中。

妻子张白鹇映深竹。

他的妻子在竹林深处张结鸟网,捕捉林中的白鹇。

一步地,了了语声闻。

桃波离这里只有一步地之遥,那里的人说话这里都听得清清楚楚。

暗与山僧别,低头礼白云。

我在这里暗与山僧告别,遥向白云作揖而去。

秋浦长似秋,萧条使人愁。
客愁不可度,行上东大楼。
正西望长安,下见江水流。
寄言向江水,汝意忆侬不。
遥传一掬泪,为我达扬州。
秋浦猿夜愁,黄山堪白头。
清溪非陇水,翻作断肠流。
欲去不得去,薄游成久游。
何年是归日,雨泪下孤舟。
秋浦锦驼鸟,人间天上稀。
山鸡羞渌水,不敢照毛衣。
两鬓入秋浦,一朝飒已衰。
猿声催白发,长短尽成丝。
秋浦多白猿,超腾若飞雪。
牵引条上儿,饮弄水中月。
愁作秋浦客,强看秋浦花。
山川如剡县,风日似长沙。
醉上山公马,寒歌甯戚牛。
空吟白石烂,泪满黑貂裘。
秋浦千重岭,水车岭最奇。
天倾欲堕石,水拂寄生枝。
江祖一片石,青天扫画屏。
题诗留万古,绿字锦苔生。
千千石楠树,万万女贞林。
山山白鹭满,涧涧白猿吟。
君莫向秋浦,猿声碎客心。
逻人横鸟道,江祖出鱼梁。
水急客舟疾,山花拂面香。
水如一匹练,此地即平天。
耐可乘明月,看花上酒船。
渌水净素月,月明白鹭飞。
郎听采菱女,一道夜歌归。
炉火照天地,红星乱紫烟。
赧郎明月夜,歌曲动寒川。
白发三千丈,缘愁似个长。
不知明镜里,何处得秋霜。
秋浦田舍翁,采鱼水中宿。
妻子张白鹇,结罝映深竹。
桃波一步地,了了语声闻。
暗与山僧别,低头礼白云。
秋浦水像秋一样的长,景色萧条令我心愁。客愁像秋浦水一样不可量度,我乐行至大楼山以散心忧。在山顶西望伏安,直见长江之水正滚滚东流。我问江水:你还记得我李白吗?请你将我一掬泪水,遥寄给扬州的朋友去吧!夜猿在秋浦水上哀鸣,连附近的小黄山也愁白了头。青溪虽非是陇水。但也发出像陇水一样的悲胭之声。我想离开这里,但却因故而去不得;本来打算暂游此地,但却滞留此地而成了久游。何年何月才能回家乡啊,想至此不觉在孤舟上潜然泪流。秋浦产一种霹驼鸟,为人间天上所少有。以美丽著称的山鸡,见了它也羞得不敢走近水边映照自己的华美的羽毛。入了秋浦之境,一个早晨就愁白了我的双鬓。一个早晨就愁白了我的双鬓。那凄切的猿声,叫得将我满头的白发郡成了纷乱的素丝。秋涌河畔的树丛中多产白猿,其跳跃飞腾如一团白雪。它们在树枝上牵引着儿女,在玩水中厉月的游戏。愁作秋浦之客,强看秋浦花,秋浦的山川就如剡县一样优美,而其风光却像长沙一带的潇湘之景。我像晋朝的山简一样大醉骑马而归;我像春秋时的宁戚一样倚牛角而歌。空吟着《牛歌》而无人知遇,便只有像苏秦那样泪落黑罗裘了。在秋浦的干重山岭中,唯有水车岭的风景最为奇特。天空好像要随着大石一道倾倒下来,山石上的松萝兔丝在顺水飘拂。巨石江祖耸立在清溪河畔,就像是直扫青天的一幅天然画屏。上面古人的诗题千年犹在,其在绿字之上长满了美丽的苔藓。秋浦河岸的两旁,长着千千万万棵石楠树秋浦河岸的两旁,长着千千万万棵女贞林。各个山头上都落满了白鬓,各个山涧里都有白猿在哀吟。劝君千万莫要去游秋浦,那悲哀的猿声会搅碎你这位他乡游子的客心。逻人石之高踱,上只有飞鸟才能飞过。江祖石上有渔人筑起了捕鱼的小堤坝。急流使得客舟飞快地行驶,山花挨着人面,散着阵阵香气。水如一匹静静的白练,此地之水即与天平。何不乘此舟直升云天去一览明月,一边看赏两岸的鲜花,一边在舱中饮酒呢?透明的绿水中映着一轮素净的明月,一行白鹭在日光下飞行。种田郎荷锄听采菱女唱歌,并一道唱和着山歌踏月而归。炉火隔彻天地,柴烟中红星乱闪。炼铜工人在明月之夜,他们的歌声响彻了寒峭的山谷。白发长达三千丈,是因为愁才长得这样长。不知在明镜之中,是何处的秋霜落在了我的头上?秋浦的田舍老翁,为捕鱼而睡在水上的船中。他的妻子在竹林深处张结鸟网,捕捉林中的白鹇。桃波离这里只有一步地之遥,那里的人说话这里都听得清清楚楚。我在这里暗与山僧告别,遥向白云作揖而去。
第一首诗是这组诗中最长的一首。开头说“秋浦长似秋”:秋浦老是像秋天的样子。这是因地名而产生的诙谐,也是为引出下句“萧条使人愁”而设。秋——萧条——愁,顺理成章,并且十分和谐,读之顿生冷落寂寥之感。三四句承上写愁:“客愁不可度,行上东大楼。”“正西望长安,下见江水流。”一个“望”字,凝聚着深沉的忧愤。“望长安”正是诗眼所在。后面四句是对江水说的话。“遥传一掬泪,为我达扬州。”扬州是北上长安的必经之处,诗人要把忧国之泪寄往扬州,实为寄往长安。泪虽一掬,却极有分量。第二首诗与前一首一样,也是抒发客愁和对长安的思念,思归益切,愁绪愈来浓... 古诗文网>>
作者介绍
李白(701-762),字太白,号青莲居士,唐朝浪漫主义诗人,被后人誉为“诗仙”。汉族,祖籍陇西成纪,出生于碎叶城(当时属唐朝领土,今属吉尔吉斯斯坦),4岁再随父迁至剑南道绵州。李白存世诗文千余篇,有《李太白集》传世。762年病逝,享年61岁。其墓在今安徽当涂,四川江油、湖北安陆有纪念馆。李白生活在盛唐时期,二十五岁时只身出蜀,开始了广泛漫游生活,南到洞庭湘江,东至吴、越,寓居在安陆、应山。直到天宝元年(742),因道士吴筠的推荐,李白被召至长安,供奉翰林,后因不能见容于权贵,在京仅两年半,就赐金放还而去,然后飘荡四方的漫游生活。李白和杜甫并称“李杜”。他的诗歌既反映了时代的繁荣景象,也揭露了统治阶级的荒淫和腐败,表现出蔑视权贵,反抗传统束缚,追求自由和理想的积极精神。 百科详情>>