下载百度汉语App
名师好课免费看

祭公谏征犬戎

【作者】佚名 【朝代】先秦
拼音
wáng
jiāng
zhēng
quǎn
róng
gōng
móu
jiàn
yuē
:“
xiān
wáng
yào
耀
guān
bīng
bīng
ér
shí
dòng
dòng
wēi
guān
wán
wán
zhèn
shì
zhōu
wén
gōng
zhī
sòng
yuē
:‘
zài
gān
zài
gāo
gōng
shǐ
qiú
shí
xià
yǔn
wáng
bǎo
zhī
。’
xiān
wáng
zhī
mín
mào
zhèng
ér
hòu
xìng
cái
qiú
ér
yòng
míng
hài
zhī
xiāng
wén
xiū
zhī
shǐ
使
ér
hài
huái
怀
ér
wèi
wēi
néng
bǎo
shì
xiān
shì
hòu
shì
xià
xià
zhī
shuāi
xiān
wáng
zhú
yòng
shī
guān
ér
cuàn
róng
zhī
jiān
gǎn
dài
shí
zuǎn
xiū
xiū
xùn
diǎn
zhāo
qín
shǒu
dūn
fèng
zhōng
xìn
shì
dài
tiǎn
qián
rén
zhì
wáng
zhāo
qián
zhī
guāng
míng
ér
jiā
zhī
shì
shén
bǎo
mín
xīn
shāng
wáng
xīn
è
mín
shù
mín
rěn
xīn
dài
wáng
zhì
róng
shāng
shì
xiān
wáng
fēi
qín
mín
yǐn
ér
chú
hài
xiān
wáng
zhī
zhì
bāng
nèi
diān
bāng
wài
hóu
hóu
wèi
bīn
mán
yào
róng
huāng
diān
zhě
hóu
zhě
bīn
zhě
xiǎng
yào
zhě
gòng
huāng
zhě
wáng
yuè
shí
xiǎng
suì
gòng
zhōng
wáng
xiān
wáng
zhī
xùn
yǒu
xiū
yǒu
xiū
yán
yǒu
xiǎng
xiū
wén
yǒu
gòng
xiū
míng
yǒu
wáng
xiū
chéng
ér
yǒu
zhì
xiū
xíng
shì
yǒu
xíng
zhēng
xiǎng
ràng
gòng
gào
wáng
shì
yǒu
xíng
zhī
yǒu
gōng
zhī
bīng
yǒu
zhēng
tǎo
zhī
bèi
yǒu
wēi
ràng
zhī
lìng
yǒu
wén
gào
zhī
lìng
chén
ér
yòu
zhì
yòu
zēng
xiū
qín
mín
yuǎn
shì
jìn
tīng
yuǎn
jīn
shì
zhī
zhōng
quǎn
róng
shì
zhí
lái
wáng
tiān
zi
yuē
:‘
xiǎng
zhēng
zhī
’,
qiě
guān
zhī
bīng
nǎi
fèi
xiān
wáng
zhī
xùn
ér
wáng
dùn
wén
quǎn
róng
shù
guǒ
néng
shuài
jiù
ér
shǒu
zhōng
chún
yǒu
。”
wáng
tīng
suì
zhēng
zhī
bái
láng
bái
鹿
guī
shì
huāng
zhě
zhì

穆王将征犬戎,祭公谋父谏曰:“不可。先王耀德不观兵。夫兵,戢而时动,动则威;观则玩,玩则无震。是故周文公之《颂》曰:‘载戢干戈,载櫜弓矢;我求懿德,肆于时夏。允王保之。’先王之于民也,茂正其德,而厚其性;阜其财求,而利其器用;明利害之乡,以文修之,使务利而避害,怀德而畏威,故能保世以滋大。
昔我先世后稷,以服事虞夏。及夏之衰也,弃稷弗务,我先王不窋,用失其官,而自窜于戎翟之间。不敢怠业,时序其德,纂修其绪,修其训典;朝夕恪勤,守以惇笃,奉以忠信,奕世戴德,不忝前人。至于武王,昭前之光明,而加之以慈和,事神保民,莫不欣喜。商王帝辛,大恶于民,庶民弗忍,欣戴武王,以致戎于商牧。是先王非务武也,勤恤民隐,而除其害也。
夫先王之制:邦内甸服,邦外侯服,侯、卫宾服,蛮、夷要服,戎、狄荒服。甸服者祭,侯服者祀,宾服者享,要服者贡,荒服者王。日祭,月祀,时享,岁贡,终王,先王之训也。
有不祭,则修意;有不祀,则修言;有不享,则修文;有不贡,则修名;有不王,则修德。序成而有不至,则修刑。于是乎有刑不祭,伐不祀,征不享,让不贡,告不王。于是乎有刑罚之辟,有攻伐之兵,有征讨之备,有威让之令,有文告之辞。布令陈辞,而又不至,则又增修于德,无勤民于远。
是以近无不听,远无不服。今自大毕、伯士之终也,犬戎氏以其职来王,天子曰:‘予必以不享征之’,且观之兵,其无乃废先王之训,而王几顿乎?吾闻夫犬戎树椁,能帅旧德,而守终纯固,其有以御我矣。”王不听,遂征之,得四白狼、四白鹿以归。自是荒服者不至。
周穆王将征伐犬戎,祭公谋父劝阻说:“不行。先王显示德行而不炫耀武力。兵力是储存起来到一定时候动用的,一动用就使人畏惧;炫耀武力就会滥用,滥用就不能使人畏惧。所以周文公的《经·周颂·时迈》说:‘将兵器好好收藏,将弓箭藏在皮囊;我们君王寻求美德,施予这华夏之邦。君王定能保持天命久长。’先王对于百姓,努力端正他们的德行,使他们的性情更加宽厚;扩大他们的财源,改进他们的工具;指明利害的方向,用礼法整顿他们,使他们追求利益而避免祸害,怀念恩德而畏惧威力,所以能保证周王室世代相承,日益壮大。
  从前我们先王世代做农官之长,服事虞、夏两朝。到夏朝衰落的时候,废除了农官,不再致力于农业,我们先王不窋,因而失去了官职,隐藏到戎狄中间。他仍然不敢怠慢祖业,时常称道祖先的功德,继续完成祖先留下的事业,研习祖先的训令和典章;早晚谨慎勤恳,忠实地遵守,诚恳地奉行,世代继承祖先的功德,不辱前人。到了武王,发扬前代光明的德行,再加上仁慈与温和,事奉神灵,保养百姓,莫不欢欣喜悦。商王帝辛,大为百姓所憎恶,百姓不能忍受,欣然拥戴武王,在商朝国都郊外的牧野地方作战。这不是先王致力于武力,而是为了尽力体恤百姓的痛苦,除掉他们的祸害。
  先王的制度:王畿以内五百里的地方称甸服,王畿以外五百里的地方称侯服,侯服以外至卫服以内的地方称宾服,宾服以外的蛮、夷地方称要服,要服以外的戎、狄地方称荒服。甸服地方的诸侯供给天子祭祀祖父、父亲的祭品,侯服地方的诸侯供给天子祭祀高、曾祖的祭品,宾服地方的诸侯供给天子祭祀远祖的祭品,要服地方的诸侯供给天子祭神的祭品,荒服地方的诸侯则朝见天子。祭祖父、父亲的祭品一日一次,祭高、曾祖的祭品一月一次,祭远祖的祭品一季一次,祭神的祭品一年一次,朝见天子一生一次。这是先王的遗训。
  如有不逐日进贡的,天子就修省内心;有不按月进贡的,天子就修明法令;有不按季进贡的,天子就修明礼仪;有不进岁贡的,天子就修明尊卑名分;有不朝见的,天子就修明德行。这几个方面依次做到而仍有不来的,天子就修明刑法。这时就有惩罚不逐日进贡的,讨伐不按月进贡的,征讨不按季进贡的,责备不进岁贡的,晓谕不来朝见的。这时也就有惩治的法律,有攻伐的军队,有征讨的装备,有严厉谴责的命令,有用文字晓喻的文告。发布命令,公布文告,而再有不来的,天子就在德行上增强修养,不让百姓到远方去受苦。
  所以近处的诸侯无不听命,远方的诸侯无不归顺。现在大毕、伯士一去世,新即位的犬戎国君就带着贡品前来朝见,天子却说:‘我一定要以不享的罪名征讨他’,并且向他炫耀武力,这样做恐怕会废弃先王的遗训,而使朝见天子之礼濒于破坏吧?我听说那犬戎国君秉性敦厚,能遵循祖先的遗德,遵守终生朝见一次之礼,专一不二,他们会有防御我们的准备的。”穆王不听,去征战犬戎,只得到四只白狼、四只白鹿带回来了。从此以后,荒服地方的诸侯就不来朝见了。
在辅佐周穆王的过程中,祭国的祭公谋父提出了“以德治国”的政治主张。某年,周穆王要攻打一个叫犬戎的民族,祭公谋父劝说周穆王:圣明的君王是光大自己的德政,而不炫耀自己的武力,用武力征服别人,早晚会带来严重后果的。周穆王不听劝告,率兵攻打犬戎,尽管战争最后取胜,但周边的少数民族再也不称臣纳贡。
“以德治国”是符合周先人的传统的。《史记·周本纪》记述:“古公亶父复脩后稷、公刘之业,积德行义,国人皆戴之。薰育戎狄攻之,欲得财物,予之。已复攻,欲得地与民。民皆怒,欲战。古公曰:‘有民立君,将以利之。今戎狄所为攻战,以吾地与民。民之在... 古诗文网>>
大家还在搜