下载百度汉语App
名师好课免费看

送天台陈庭学序

【作者】宋濂 【朝代】
拼音
西
nán
shān
shuǐ
wéi
chuān
shǔ
zuì
rán
zhōng
zhōu
wàn
yǒu
jiàn
zhàn
dào
zhī
xiǎn
shuǐ
yǒu
táng
yàn
zhī
kuà
xíng
huáng
zhú
jiān
shān
gāo
zhě
lèi
xún
jiàn
diān
lín
shàng
ér
shì
jué
wàn
rèn
yǎo
suǒ
qióng
gān
dǎn
wèi
zhī
dào
shuǐ
xíng
jiāng
shí
hàn
è
guǐ
zhōu
shī
shì
chǐ
cùn
zhé
suì
chén
xià
bǎo
biē
nán
zhì
fēi
shì
yǒu
zhě
yóu
fēi
cái
yǒu
wén
zhě
zòng
yóu
suǒ
de
fēi
zhuàng
qiáng
zhě
duō
lǎo
shì
zhī
shì
hèn
yān
tiān
tāi
chén
jūn
tíng
xué
néng
wèi
shī
yóu
zhōng
shū
zuǒ
yuàn
cóng
jiàng
běi
zhēng
yǒu
láo
zhuó
chuān
dōu
zhǐ
huī
zhào
yóu
shuǐ
dào
zhì
chéng
chéng
chuān
shǔ
zhī
yào
yáng
zi
yún
xiāng
zhū
hóu
zhī
suǒ
yīng
xióng
jùn
jié
zhàn
gōng
zhù
shǒu
zhī
shī
rén
wén
shì
yóu
tiào
yǐn
shè
yǒng
zhī
suǒ
tíng
xué
lǎn
lǎn
wèi
shī
jǐng
shí
shì
zhī
biàn
shì
shī
gōng
yuè
sān
nián
miǎn
guī
huì
jīng
shī
chōng
zhuàng
zhì
gāo
gài
shān
shuǐ
zhī
zhù
zhě
chǐ
shèn
kuì
fāng
shǎo
shí
cháng
yǒu
zhì
chū
yóu
tiān
xià
xué
wèi
chéng
ér
xiá
nián
zhuàng
fāng
chū
ér
fāng
bīng
suǒ
tóu
dǎi
jīn
shèng
zhǔ
xīng
ér
nèi
dìng
hǎi
zhī
wèi
jiā
ér
chǐ
齿
jiā
mào
tíng
xué
zhī
yóu
shàng
rán
wén
zhī
xián
shì
ruò
yán
huí
yuán
xiàn
jiē
zuò
shǒu
lòu
shì
péng
hāo
méi
ér
zhì
cháng
chōng
rán
yǒu
ruò
náng
kuò
tiān
zhě
yǒu
chū
shān
shuǐ
zhī
wài
zhě
tíng
xué
shì
guī
ér
qiú
yān
gǒu
yǒu
suǒ
de
gào
jiāng
kuì
ér

西南山水,惟川蜀最奇。然去中州万里,陆有剑阁栈道之险,水有瞿塘、滟滪之虞。跨马行,则篁竹间山高者,累旬日不见其巅际。临上而俯视,绝壑万仞,杳莫测其所穷,肝胆为之悼栗。水行,则江石悍利,波恶涡诡,舟一失势尺寸,辄糜碎土沉,下饱鱼鳖。其难至如此。故非仕有力者,不可以游;非材有文者,纵游无所得;非壮强者,多老死于其地。嗜奇之士恨焉。
天台陈君庭学,能为诗,由中书左司掾,屡从大将北征,有劳,擢四川都指挥司照磨,由水道至成都。成都,川蜀之要地,扬子云、司马相如、诸葛武侯之所居,英雄俊杰战攻驻守之迹,诗人文士游眺饮射赋咏歌呼之所,庭学无不历览。既览必发为诗,以纪其景物时世之变,于是其诗益工。越三年,以例自免归,会予于京师;其气愈充,其语愈壮,其志意愈高;盖得于山水之助者侈矣。
予甚自愧,方予少时,尝有志于出游天下,顾以学未成而不暇。及年壮方可出,而四方兵起,无所投足。逮今圣主兴而宇内定,极海之际,合为一家,而予齿益加耄矣。欲如庭学之游,尚可得乎?
然吾闻古之贤士,若颜回、原宪,皆坐守陋室,蓬蒿没户,而志意常充然,有若囊括于天地者。此其故何也?得无有出于山水之外者乎?庭学其试归而求焉?苟有所得,则以告予,予将不一愧而已也!
我国西南一带的山水,只四川境内最为奇特。但那里与中原一带相距万里之遥,陆路上有剑阁、栈道之类的险阻;水路上有瞿塘峡、滟滪堆之类的忧虑。骑着马走,沿路层层竹林遮蔽高山,连续十来天,仰头看不到山顶;登上高处往下俯瞰,绝险的山谷有几万尺深,茫茫渺渺看不到谷底,令人惊恐万状,肝胆颤抖。乘船在水中行,江水悍猛,礁石尖利,波涛险恶,漩涡诡异,船只一旦稍微失去控驭,偏离航道仅有尺寸大小,就被撞得粉碎像泥土般下沉,船中人便喂饱了江中鱼鳖之腹,通往四川的道路艰难到这种地步。因此,不是做官出仕富有财力的人不能前往游历;不是天生富有文才的人,即使游览了也无所得;不是身强体壮人,大多老死在那里。喜欢寻奇探胜的人因而心存憾恨。
  天台士陈庭学君,会写。他由中书左司掾,屡次随从大将北征,颇有功劳,升任四川都指挥司照磨,从水路到了成都。成都,是四川的要地,扬雄、司马相如、诸葛亮等名人住过的地方。入川后,凡是英雄俊杰争战攻取、驻扎戍守的遗迹,诗人文土游览登临、饮酒射投、赋诗咏诗、歌唱呼啸的处所,庭学没有不去游历观览的。他既经游览,就必定写诗抒发感受,来记写那景物时世的变迁。于是他的诗歌愈加工妙。过了三年,庭学依照惯例辞官归家,在京城和我会遇。他的精神更加饱满,言谈愈发宏壮,志向意趣益加高远,这大概是因为在川蜀山水中得到了很多的助益吧。
  我很惭愧,当我年轻的时候,曾经有出外游历天下的志愿,但是因为学业未成,没有空闲的时间。到了壮年可以出游时,四面八方战火纷飞,没有落脚的地方。及至当今,圣明天子兴起天下安定,远到海边,合为一家,而我已经年龄更加大了。想要再像庭学君那样去游历,还能够实现吗?
  不过,我听说古代的贤士,如孔子的弟子颜回、原宪等,大都坐守乡间甘居陋室,蓬蒿杂草遮没了门户,但他们的志向意趣却经常是很充沛的,好像他们的胸中存在足以包容天地万物的精神力量。这是什么原因呢?莫非有超出于山水之外的东西吗?希望庭学君归去之后,尝试探求一番。如果有什么新的体会,就请把它告诉给我,我将不仅仅因为庭学曾经游历川蜀这一点而惭愧了。
本文是一篇赠序。赠序的通常写法,多以对所赠人物进行劝勉为主。宋濂在这篇赠序中也有这方面的内容,但更多的是称道游览名山大川对写作上的裨益,并热情地希望陈庭学要重视提高个人的修养。全文充分表现了作者对后辈的殷切希望,真情厚谊溢于言表。宋濂一生大部分时间生活于元末,入明后,他已是将近六旬的老人了。当时他虽地位显赫,但性喜奖掖后进,从不以长者自居。他在晚年写过不少赠序,以本文和另一篇《送东阳马生序》最为著名。文章的开头便紧密地结合了陈庭学的生活实际。由于他是从川蜀来到南京的,宋濂便肯定他“其气愈充,其语愈壮,其志意愈高”,说明山水确实有... 古诗文网>>
作者介绍
宋濂(1310—1381)字景濂,号潜溪,别号玄真子、玄真道士、玄真遁叟。汉族,浦江(今浙江浦江县)人,元末明初文学家,曾被明太祖朱元璋誉为“开国文臣之首”,学者称太史公。宋濂与高启、刘基并称为“明初诗文三大家”。他因长孙宋慎牵连胡惟庸党案而被流放茂州,途中病死于夔州。他的代表作品有《送东阳马生序》、《朱元璋奉天讨元北伐檄文》等。 百科详情>>
大家还在搜