• méi  
  • 8
  • GTY
生词本

基本释义 详细释义

一种玉石。

百科释义

报错

〔~瑰〕a.美玉;b.落叶灌木,枝上有刺,花有紫红色、白色等多种,香味很浓,可做香料,花和根可入药。 查看百科

注:百科释义来自于百度百科,由网友自行编辑。