• wèn  
  • 12
  • RJLG
生词本

基本释义 详细释义

1.用手指按。

2.擦:~泪。

百科释义

报错

揾是中国汉字,拼音是wèn,总笔画是12画。意思是按,浸没;拭,擦。 查看百科

注:百科释义来自于百度百科,由网友自行编辑。