•  
  • 11
  • RDSK
生词本

基本释义 详细释义

1.拉住;拖住。引申为牵制。

2.通“倚(yǐ)”。支撑。

百科释义

报错

编码信息:五笔86&98:RDSK,仓颉:QKMR,郑码:DGAJ,四角号码:54021,UniCode:CJK 统一汉字 U+638E,基本字义:拖住、牵引、发射、支撑等意思。 查看百科

注:百科释义来自于百度百科,由网友自行编辑。