• xùn  
  • 14
  • BTXN
生词本

基本释义

古同“逊”,谦逊。

百科释义

报错

愻,顺也。训顺之字作愻。古书用字如此。凡愻顺字从心。凡逊遁字从辵。今人逊专行而愻废矣。学记。不陵节而施之谓逊。刘向书作愻。此未经改窜之字也。论语。孙以出之。恶不孙以为勇者。皆愻之叚借。从心。孙声。稣困切。十三部。唐书曰。谓尧典也。说详禾部。五品不愻。许所据古文如此。愻者,顺也。故尙书大传作五品不训。五帝本纪作五品不驯。训与驯皆顺也。 查看百科

注:百科释义来自于百度百科,由网友自行编辑。