• liáo  
  • 18
  • NPDI
生词本

基本释义

男性外生殖器。

百科释义

报错

屪 liáo ㄌㄧㄠˊ一般有两种意思:1. 男性外生殖器。2. 腐烂的尸体。 查看百科

注:百科释义来自于百度百科,由网友自行编辑。